Forskningscenter om Livet Med Demens (LIDEM), Syddansk Universitet

Det skønnes, at 89.000 mennesker lider af forskellige grader af demens. Demens er en sygdom i hjernen, der viser sig ved svækkede kognitive funktioner. Alzheimers sygdom er langt den hyppigste demenssygdom (ca. 50.000). Andre sygdomme kan være Lewy body demens, og vaskulær demens, og visse andre sygdomme som diabetes der kan øge risikoen for medføre demens.  Demens rammer ofte personer over 65 år, men kan også ramme personer helt ned i 40-50-årsalderen. Antallet af medborgere med demens forventes at stige i takt med stigende levealder, prognoser peger på, at i 2040 vil antallet af medborgere over 60 år med demens være 120.000 - 140.000 (Videncenter for Demens 2019). Sundhedsøkonomisk estimeres, at de direkte sundheds-og sociale omkostninger forbundet med demens er 10 mia årligt i Danmark (Nationale forskningsstrategi for demens).

Med baggrund i Demenshandlingsplanen 2025, ”Et trygt og værdigt liv med demens” (Nationale Forskningsstrategi for Demens), som netop har fokus på at øge viden- og kompetencer, er hensigten med dette forskningscenter at bedrive forskning om det at leve med demens (Livet Med Demens).

Forskningscenterets formål er at skabe øget viden og evidens på området ved at sætte fokus på at leve med demens i hverdagen ud fra demensberørtes perspektiv, og derved udvikle forskellige tiltage til at afhjælpe følger af demens for patienter og pårørende. Centret vil søge at lære af medborgere med demens, deres pårørende, de fagprofessionelle, hvordan livet med demens foregår og hvad der kan give højere livskvalitet i hverdagen. 

Fire kerneperspektiver vil danne udgangspunkt for forskningen:

  • Hverdagsliv på land og by, herunder leveforhold og boformer
  • Tværgående samarbejde og interaktioner i praksis. ReKreative aktiviteter
  • Udvikling af teknologi til demente medborgere og deres pårørende
  • Pårørendes udfordringer i livet med demens og diagnosens betydning

Baggrunden for forskningscenteret oprettelse sker i erkendelse af, at demensområdet udgør et felt som mange mennesker bliver berørt af, både medborgere med demens, de pårørende og de pårørende til de nærmeste pårørende samt de fagprofessionelle. Derfor er omdrejningspunktet og det nyskabende at følge det hverdagsliv, der foregår for at bliver klogere på, hvordan det sikres, at det f.eks. er muligt at blive længst muligt i eget hjem og at opretholde et trygt og værdigt liv, og hvordan sikres det, at de indsatser og aktiviteter der tilbydes, giver mening, virker og rent faktisk giver livsindhold. Med andre ord søger centeret at blive klogere på, hvordan vi bedst får skabt det demensvenlige samfund.

 

Citizen Science perspektivet danner en overordnet og innovativ ramme for forskningscenterets arbejde. Forskningen er bygget op på aktiv borgerinddragelse i planlægning, gennemførelse og implementering af centrets forskningsaktiviteter det vil sige; medborgere med demens, deres pårørende, forskellige fagprofessionelle, lokalområder, patientforeninger og andre interessenter der inddrages i udvikling af de enkelte kerneperspektiver og forskningsområder, og som kan bibringe med justeringer og give nyttige anbefalinger undervejs. Hensigten med Citizen Science – perspektivet er forventningen om, at aktiv borgerinddragelse vil have afgørende indflydelse på forskningscenterets sociale og samfundsmæssige impact.

Selvom det at leve med demens repræsenterer sit eget felt, vil dette center på sigt kunne give nyttig viden om det at leve med kronisk sygdom tæt inde på livet, og give viden om hvilke udfordringer, der opleves i hverdagslivet og i sundhedssystemet generelt. Yderligere placerer denne centerdannelse sig i forhold til det 3 FN’s verdensmål, der drejer sig om sundhed og trivsel for alle og bl.a. i en dansk sammenhæng vægter livskvalitet på kronikker- området.

Forskningscenteret består af et, i internationalt sammenhæng unikt konsortium med deltagelse af førende forskere og eksperter med stærke og forskellige videnskabelige kompetencer på tværs af 5 Fakulteter (HUM; NAT, SAMF, SUND; og TEK.) på Syddansk Universitet, som er placeret på 7 forskningsinstitutter på SDU. Yderligere er førende forskere fra et Universitetshospital (OUH) og Professionshøjskolerne (UCL) repræsenteret. Lige som 6 kommuner; heri blandt Århus Kommune, Varde Kommune og Svendborg kommune har givet positivt tilsagn om deltagelse i forskningscenteret arbejde. Centeret er en vigtig satsning fra SDU’s side og er derfor blevet tilført midler fra SDU’s direktion til at videreudvikle ideen bag forskningscenterkonstruktionen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies