Skip to main content

Erhvervsforvaltningsret

Forskningens fokus og genstandsfelt

Da erhvervsforvaltningsretten vedrører erhvervslivets møde med det offentlige, er udgangspunktet for forskningsgruppens undersøgelser de bestemmelser i national ret, der er relevante for dette møde. Forskningsgruppen har både fokus på bestemmelserne i den egentlige forvaltningsret og på de forvaltningsretlige bestemmelser, der findes inden for speciallovgivningen. Det vil typisk være bestemmelser om kontrol og tilsyn med erhvervslivet, bestemmelser om tilladelser og bestemmelser om regulering af erhvervslivets adfærd og muligheder i øvrigt.

Erhvervsforvaltningsretten har også en international dimension som følge af den stigende internationalisering. For eksempel har persondataretten et EU-udspring, ligesom væsentlige dele af den danske specielle forvaltningsret bygger på EU-ret. Energiretten, konkurrenceretten, miljøretten og udbudsretten er også eksempler på retsområder, der er baseret på EU-ret.

Forskningen i den erhvervsforvaltningsretlige spydspidsgruppe har derfor fokus på både national ret og international ret og inddrager i sin forskning de særlige udfordringer i national ret, der følger af indflydelsen fra den internationale ret, herunder de særlige retlige principper der følger med EU-retten. Det har således betydning, om en bestemmelse har EU-retlig baggrund eller ej.

I perioden 2016-2018 påbegyndes tre større fælles forskningsprojekter, der udtrykker nogle af erhvervsforvaltningsrettens særlige forhold:

  • Antologien Erhvervsforvaltningsret.
  • Erhvervsforvaltningsretten og EU-retten, overordnede teoretiske og metodemæssige overvejelser.
  • The intersection between optimizing competition and a government desire of a strict level of regulation.

Forskningsgruppens bidrag til videnudveksling og samfundsengagement

Da feltet for den erhvervsforvaltningsretlige forskningsgruppes forskning er mødet mellem erhvervslivet og det offentlige, er resultaterne af forskningen relevante for store dele af samfundet – repræsenteret ved erhvervslivet og de myndigheder, som erhvervslivet møder. Hertil kommer andre forskere med tilknytning til området.

Formidlingen af den viden, som forskningen skaber, kan og skal derfor ske på forskellige niveauer afhængig af det undersøgte. Et naturligt forum for vidensdeling findes i undervisningen i forvaltningsret, herunder specialområderne. Hertil kommer:

Akademisk formidling og engagement

Gruppens medlemmer deltager i og holder oplæg på konferencer mv. i ind- og udland og deltager i tværinstitutionelle forskningsgrupper. Ligeledes deltager gruppens medlemmer i faglige fora og netværk. Forskningsgruppen arrangerer konferencer mv. selvstændigt eller i samarbejde med andre.

Samfundsmæssig formidling og engagement

Gruppens medlemmer deltager i råd og nævn samt i mere konkrete offentligretlige opgaver og efteruddannelsesaktiviteter.

Almen formidling

Gruppens medlemmer formidler primært via dagspressen og fagtidsskrifter.

Forskningsgruppens bidrag til undervisning

Medlemmerne af gruppen Erhvervsforvaltningsret varetager undervisning i forvaltningsret på HA(jur)-uddannelsen – såvel den forvaltningsret, der gælder inden for specialområder. Gruppen ønsker at bidrage med forskningsbaserede publikationer, der kan anvendes i forbindelse med forskningsbaseret undervisning såvel på Syddansk Universitet som på andre højere læreanstalter.