Skip to main content
DA / EN

Mette Lykke Kristensen

Titel

Tværsektorielt samarbejde og informationsudveksling blandt sundhedsprofessionelle, når plejehjemsbeboeren får behov for indlæggelse og udskrivelse på og fra et sygehus.

Baggrund

Om 17 år er hver fjerde dansker over 65 år og mange flere end i dag, har behov for plejehjemsplads, hyppig kontakt til egen læge og indlæggelse på sygehuset. To ud af tre plejehjemsbeboere har en demensdiagnose. Det stiller krav til sundhedsprofessionelle og pårørende om at varetage plejehjemsbeboernes interesser i et patientforløb, hvilket kræver god kommunikation og informationsudveksling mellem sektorerne, idet vi risikerer mange genindlæggelser og utilstrækkelige patientforløb, hvis denne kommunikation er mangelfuld. To tidspunkter i det tværsektorielle patientforløb for den ældre borger er særligt kritiske: Ved indlæggelsen, i overgangen mellem kommunal plejeordning og sygehus, ses der manglende videregivelse af viden, og ved udskrivelsen, i overgangen mellem sygehus og kommunal plejeordning. Her ses der ligeledes manglende viden, så behandling og pleje af den ældre kan fortsætte i kommunalt regi.

I dag foregår deling af information mellem sektorerne primært elektronisk og på trods af, at det danske sundhedsvæsen anvender standardiserede skabeloner og samarbejdsaftaler mm., som skal øge kvaliteten af de tværgående patientforløb, er der stadig behov for yderligere forskning og udvikling inden for området samarbejde, informationsudveksling og kommunikation mellem de sundhedsprofessionelle, som er involveret i plejehjemsbeboerens tværgående patientforløb.

Ph.d.-studiet er et delprojekt af PÅ FORKANT, som er et samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland, de fire sønderjyske kommuner Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa, de praktiserende læger i de fire kommuner og en række forskningsgrupper under Syddansk Universitet.

Formål

Formålet med ph.d.-studiet er, ud fra et sundhedsprofessionelt perspektiv, at vurdere, hvorvidt videreudvikling og anvendelse af eksisterende informations- og kommunikationsteknologi, med fokus på brugerinvolvering, kan optimere informationsudveksling i plejehjemsbeboerens patientforløb og understøtte bedre behandling og pleje. Herunder vil vi afdække og analysere samarbejdet og informationsudveksling mellem involverede sundhedsprofessionelle og vurdere, hvordan eksisterende teknologisk infrastruktur kan anvendes således, at der sikres bedre informationsudveksling i det tværgående patientforløb.

Forskningsspørgsmål

Hvilken eksisterende viden findes om kommunikation- og informationsudveksling blandt sundhedsprofessionelle, som er involveret i plejehjemsbeboerens tværgående patientforløb?

Hvilken behov for informationsudveksling identificeres der hos de sundhedsprofessionelle og patienten/pårørende, som er involveret i den ældre plejehjemsbeboers patientforløb?

Hvordan kan vi arbejde med informationsdeling tværsektorielt på nye måde med den eksisterende teknologiske infrastruktur?

Metoder

Den metodiske tilgang for dette ph.d.-studie er overordnet kvalitativ, hvor der udover litteraturstudie vil blive benyttet feltstudie, semistrukturerede interviews, fokusgruppe interviews og workshops. Studiets design tager afsæt i Participatory Design, som har sit udgangspunkt i interaktive processer og aktiv involvering af brugere og udviklere.

Projektet afgrænses til at omhandle patientforløb for borgere over 75 år bosiddende på plejehjem, som indlægges akut på Sygehus Sønderjylland og herefter udskrives fra Fælles Akutmodtagelse (FAM) eller fra specialafdelinger. Borgeren skal være bosat på plejehjem i en af de fire sønderjyske kommuner fra PÅ FORKANT i perioden 2022-2025.

Resultater

Projektet formidles løbende i lukkede forum til PÅ FORKANTs styregruppe og dialogforum. Projektets resultater publiceres som mindst tre videnskabelige artikler i peer-reviewed tidsskrifter med Open Access omhandlende resultater fra studiet. Derudover planlægges præsentationer på relevante konferencer indenfor forebyggelse, IT-udvikling, tværfagligt samarbejde og ældrepleje.

Tidsramme

November 2022 – oktober 2025

 

Vejledere

Hovedvejleder: Professor Pernille Tanggaard Andersen, ph.d., Forsknings- enheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Bi-vejleder: Professor Jens Søndergaard, Cand.med., ph.d.; Forskningsleder, praktiserende læge, klinisk farmakolog, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet.

Bi-vejleder: Mette Elkjær, postdoc, Akutmodtagelsen, Sygehus Sønderjylland og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Bi-vejleder: Mette Maria Skjøth, Oversygeplejerske, ph.d., HD(O), RN Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital og specialist advisor i Sundhed.dk

Sidst opdateret: 10.03.2023