Skip to main content
DA / EN

Maria Holst Algren

Baggrund, formål og forskningsspørgsmål

Tidligere forskning har vist, at den socioøkonomiske ulighed i sundhed er blevet større i løbet af de seneste årtier. Studier har fundet, at beboerne i socialt udsatte boligområder har en højere andel af usund adfærd sammenlignet med den generelle befolkning. Dog er der stadig begrænset forskningsbaseret viden om sundhedsadfærd i socialt udsatte boligområder i Danmark.

 Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge sundhedsadfærd i socialt udsatte boligområder i Danmark og øge forståelsen af socioøkonomisk status, sociale relationer og stress for udviklingen af sociale ulighed i sundhedsadfærd.

 Projektet har tre specifikke delmål, som er baseret på følgende forskningsspørgsmål:

  1. Hvordan er sammenhængen mellem socioøkonomisk status og sundhedsadfærd i socialt udsatte boligområder, og er sammenhængen anderledes end i den generelle danske befolkning?
  2. Hvordan er sammenhængen mellem sociale relationer og sundhedsadfærd i socialt udsatte boligområder, og kan sociale relationer modificere sammenhængen mellem socioøkonomisk status og sundhedsadfærd?
  3. Hvordan er sammenhængen mellem stress og sundhedsadfærd i socialt udsatte boligområder sammenlignet med den generelle danske befolkning, og kan stress modificere sammenhængen mellem socioøkonomisk status og sundhedsadfærd?

Metode

Indledningsvist vil der blive gennemført et systematisk litteratur review for at afdække den eksisterende viden på området samt identificere udfordringer og muligheder i relation til hvert forskningsspørgsmål.

Ph.d.-projektet er baseret på tværsnitsdata fra Nærmiljø-sundhedsprofilundersøgelsen. Undersøgelsen er en del af Sundhedsstyrelsens projekt ’Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet’ og er en del af en satspuljeaftale på sundhedsområdet for 2010-2013. Data er baseret på i alt 5.113 interviews (besvarelsesprocent 63 %) fra 12 social udsatte boligområder i Danmark. Data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2010 vil blive anvendt til at sammenligne resultaterne fra de social udsatte boligområder med den generelle danske befolkning. I alt deltog 15.165 personer (besvarelsesprocent 61 %) i denne undersøgelse.

De centrale statistiske metodiske i projektet vil være multiple logistisk regressionsanalyser justeret for relevante sociodemografiske indikatorere.  

Resultater

Ph.d.-projektets resultater vil udmunde i fire videnskabelige artikler baseret på studiets forskningsspøgsmål. Artiklerne vil blive publiceret i internationale tidsskrifter og efterfølgende blive samlet i den endelige ph.d.-afhandling. Projektets resultater vil være anvendelige i udviklingen af målrettede sundhedsfremme interventioner i forhold til at forbedre sundhedsadfærden i socialt udsatte boligområder samt til at reducere den sociale ulighed i sundhed.

Vejledere

Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.
Carsten Kronborg Bak, Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.
Ola Ekholm, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Tidsramme

 1. februar 2014 til 10. december 2017

Link til ph.d.afhandling i pdf uden artikler

Sidst opdateret: 19.07.2022