Skip to main content
DA / EN

Maiken Hjuler Persson

Link til afhandlingen

 

Introduktion: PÅ FORKANT-projektet er et stort samarbejdsprojekt mellem Sygehus Sønderjylland, de sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg, de praktiserende læger i disse kommuner, UC-Syd samt forskningsenheden for sundhedsfremme og forskningsenheden for almen praksis under Syddansk Universitet. Projektet består samlet af tre ph.d. studier med hvert sit fokus på enten borgerens, de pårørendes eller de sundhedsprofessionelles vinkel på et sammenhængende patientforløb for ældre borgere på 75 år eller derover. Det aktuelle projekt i indeværende beskrivelse beskæftiger sig med de sundhedsprofessionelles perspektiv på tværsektorielt og tværfagligt samarbejde samt sammenhæng i de ældres patientforløb.

 

Baggrund: På landsplan er antallet af ældre stigende. Gruppen af 65+ årige borgere udgør 20 % af den danske befolkning og forventes i 2040 at udgøre 25 %. Forbrug af sundhedsydelser stiger med alderen. Blandt de ældste ældre (90 år+) var 90 procent indlagt i løbet af et år.  Dette udfordrer det danske sundhedsvæsen, der til stadighed underlægges sparekrav.

På grund af sundhedsstrukturen tilknyttes ældre borgere i behandlingsforløb ofte flere forskellige aktører i deres behandlingsforløb. Den koordinerede indsats for plejen og sammenhængen i et patientforløb, er særligt udfordret ved overgange mellem sektorer og skift mellem ansvarlige aktører. For ældre er et sammenhængende behandlingsforløb særligt vigtigt med henblik på at opretholde funktionsniveau og minimere funktionstab i forbindelse med akut indlæggelse. Det tværfaglige samarbejde er således udfordret i forhold til at levere sundhedsydelser af høj kvalitet samt sikre sammenhæng i patientforløbet.

Formål: Formål med projektet er at belyse de sundhedsprofessionelles vinkel på og erfaring med tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde samt sammenhæng før, under og efter akut indlæggelse af ældre borgere (75+), samt identificere de sundhedsprofessionelles behov, barrierer og facilitatorer for tværsektorielt samarbejde i behandlingsforløb for ældre, hvor flere aktører er involveret.

Forskningsspørgsmål:

    • ”Hvorledes kan sammenhæng i et patientforløb for den ældre borger (75+) samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde karakteriseres ud fra sundhedsprofessionelles opfattelse, viden og erfaring?
    • ”Hvilke mulige behov kan identificeres, og hvilke facilitatorer og barrierer kan opstå for de implicerede sundhedsprofessionelle i behandlingsforløb af ældre borgere (75+), hvor flere aktører er involveret? ”
    • ”Hvilke ændringsforslag kan genereres på baggrund af besvarelsen af ovennævnte forskningsspørgsmål med formålet om at understøtte facilitatorer, imødekomme sundhedsprofessionelles behov og eliminere mulige barrierer i tværsektorielle behandlingsforløb for den ældre borger (75+)? ”

Metode: Projektet er kvalitativt orienteret og udføres i tre faser. Første fase indebærer individuelle interviews med relevante sundhedsprofessionelle faggrupper som eksempelvis praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, lægefagligt og sygeplejefagligt personale på akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland m.fl. I anden fase observeres behandlingsforløb af ældre borgere, der behandles på tværs af sektorer og faggrupper. Observationerne suppleres med korte interviews med de involverede sundhedsprofessionelle. Tredje og sidste fase indebærer fokusgruppe interviews på tværs af faggrupper, hvor fund fra fase et og to diskuteres, og mulige anbefalinger for styrkelse af det tværsektorielle samarbejde samt sammenhæng i patientforløbene drøftes. 

 

Resultater:

På baggrund af besvarelsen af ovennævnte forskningsspørgsmål udarbejdes tre videnskabelige artikler, der publiceres i internationale tidsskrifter og efterfølgende vil blive samlet i den endelige ph.d.-afhandling. Projektets resultater vil endvidere kunne bidrage til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde samt danne grundlag for en eventuel revideret organisatorisk struktur for tværsektorielle behandlingsforløb for ældre borgere.

 

Vejledere:

Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Christian Backer Mogensen, Forskningsenheden for Akutmedicin, Sygehus Sønderjylland.

Jens Søndergaard, Forskningsenhed for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Helene Skjøt-Arkil, Forskningsenheden for Akutmedicin, Sygehus Sønderjylland.

 

Tidsramme: 1. september 2017 – 31. august 2020

Sidst opdateret: 17.03.2023