Skip to main content
DA / EN

Anne Seneca Terkelsen

Anne Seneca Terkelsen

Titel

Sund aldring i seniorbyen – Et eksplorativt studie af samskabende aktiviteters betydning for ældres sundhed og trivsel

Baggrund

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fremlagde i samarbejde med FN´s medlemslande i 2016 en global strategi og handleplan for sund aldring under FN´s verdensmål med fokus på at udvikle aldersvenlige samfund. Esbjerg kommune blev, som den første kommune i Danmark, optaget i WHO´s globale netværk for aldersvenlige byer i 2018. Et medlemskab, der betyder at kommunen forpligter sig til at være aldersvenlig i sine visioner og strategier. Med udgangspunkt i ønsket om, at borgerne i Esbjerg kommune kan forblive længst muligt i eget hjem, etablerer kommunen en aldersvenlig seniorbydel. Kommunen ønsker med bydelen at sikre de ældre boliger, der opfylder deres behov for hjælp og at boligerne bliver en del af lokalområdet, så der kan opbygges netværk og fællesskab. Samtidig ønsker Esbjerg kommune at have fokus på samskabelse i den nye bydel, så der lægges mere ansvar over til borgerne selv i forhold til deres sundhed og trivsel. Viden om hvilken effekt samskabende initiativer kan have er dog mangelfuld og bør undersøges nærmere. Samtidig er der i litteraturen kun få eksempler på, hvordan samskabende initiativer kan være med til at fremme sundhed og trivsel hos den ældre del af befolkningen.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at generere viden om hvordan man ved hjælp af samskabelse, i et miljø bestående af plejecenter, seniorboliger, fællesfaciliteter samt lægehus og sygeplejeklinik, kan sikre et aktiv seniorliv og fremme borgernes sundhed og trivsel.

Forskningsspørgsmål

Kan man fremme sundhed og trivsel ved deltagelse i samskabende aktiviteter hos borgere +65 år?

Hvilken betydning har deltagelse i samskabende aktiviteter for borgernes sundhed og trivsel?

Hvordan påvirkes de forskellige faser af samskabelse af de organisatoriske og fysiske rammer?

Metoder

Ph.d.-projektet er et eksplorativt studie i tre dele. I delstudie 1 foretages en systematisk gennemgang af litteraturen med henblik på at afdække hvad, der findes i litteraturen om samskabende aktiviteter til fremme af sundhed og trivsel for borgere +65 år. Delstudie 2 består af en spørgeskemaundersøgelse blandt de ældre, der har til formål at undersøge hvilken betydning deltagelse i samskabende aktiviteter i seniorbyen har for deres sundhed og trivsel. I projektets tredje delstudie gennemføres en evaluering af de organisatoriske rammer og de fysiske faciliteter betydning for muligheden for samskabelse i bydelen. Her foretages observationer i seniorbyen og fokusgruppeinterviews i forbindelse med procesevalueringen.

Resultater

Forskningsresultaterne formidles fortløbende til Esbjerg kommune, til deltagere i ph.d.-projektet samt i videnskabelige miljøer. Formidling i universitetsregi inkluderer mundtlig præsentation af projektet og resultaterne til faglige fora og oplæg på nationale og internationale konferencer samt udarbejdelse af tre videnskabelige artikler.

Tidsramme

Juni 2021- maj 2024

Vejledere

Hovedvejleder: Professor Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for sundhedsfremme, Institut for sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Bi-vejleder: Professor Emeritus, Jørgen Jespersen, Forskningsenheden for sundhedsfremme, Institut for sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Bi-vejleder: Lektor Gabriel Gulis, Forskningsenheden for sundhedsfremme, Institut for sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 19.07.2022