Skip to main content
DA / EN

Sammenhængende forløb for borgere med afasi

Formålet med projektet ”Sammenhængende forløb for borgere med afasi” er, at målgruppen oplever, at der anvendes fælles kommunikationsstøttende metoder og værktøjer på tværs af sektorer. Projektet tager sit afsæt i kendte og afprøvede metoder samt nationale og internationale erfaringer indenfor området. Det unikke i projektet er ønsket om at implementere en fælles transparent metode i hele patientforløbet, dvs. fra sygehusophold til genoptræning hos kommunen og i borgerens eget hjem.

Ambitionen er at udvikle/identificere værktøjer, der understøtter sammenhængene mellem sygehusafdelinger og på tværs af sektorgrænser. Indsatsen skal skabe et sammenhængende patientforløb, der medfører at både patient og pårørende oplever genkendelighed og tryghed i hele forløbet. Motivationen bag projektet er muligheden for at forbedre kommunikationen med borgere med afasi og styrke deres og de pårørendes inddragelse og involvering.

Projektet gennemføres i løbet af to år med start i maj 2017 og inddeles i 4 faser.  I Fase 0 etableres der et konkret og forankret grundlag for det samlede projekt. I fase 1 dannes der et overblik over eksisterende metoder og tilgange til kommunikation med borgere med afasi ved inddragelse af relevante faggrupper, sundhedsfaglige miljøer og via litteraturstudier. Samtidig udføres en før og efter måling/vurdering af patienter og pårørendes oplevelse af patientforløb.

Dernæst foretages en detaljeret behovsafdækning ved inddragelse af borgere med afasi, deres pårørende og relevante faggrupper vha. aktionsforskning, interviews, observering og fokus-gruppeinterviews. Behovsafdækningen vil danne grundlag for, hvordan en værktøjs-kasse/kommunikationsmetode til brug ved samtale med borgere med afasi på tværs af sektorer udformes. Fase 1 indeholder en brainstorm/ Co-Creation med alle interessenter og et første bud på udformningen af en fælles metode/værktøjskasse. På baggrund af overstående konkretiseres det om det et fysisk værktøj, digitale elementer, metodekatalog, uddannelses-forløb mm. samt hvilke virksomheder, der med fordel kan inddrages i udviklingen.

I fase 2 udformes den konkrete værktøjskasse/kommunikationsmetode på baggrund af de identificerede behov i behovsanalysen. Dette sker i Co-Creations processer med patienter, pårørende, fagpersonale og virksomheder, som gennem kreativ ideudvikling sammen indgår aktivt i udviklingsprocessen. Værktøjskassen / kommunikationsmetode pilot-afprøves og revideres, hvis nødvendigt.

I fase 3 undervises ansatte på sygehuse og i specialfunktioner ved kommunerne i den nye værktøjskasse/kommunikationsmetode. Samtidig implementeres projektets resultater og de formidles til øvrige interessenter. Endelig evalueres projektets resultater på baggrund af det valgte evalueringsdesign.

1.2 Baggrund

I Danmark rammes ca. 15.000 af apopleksi (1,5). Apopleksi, også kaldet slagtilfælde, er en fællesbetegnelse for de symptomer der opstår på grund af en blodprop eller en blødning i hjernen(6). Op mod 1/3 af de personer, der får apopleksi, får afasi (1,7). Desuden kan traumer på kraniet, tumorer i hjernen eksempelvis i forbindelse med en kræftsygdom, forårsage afasi (8). Afasi er en sproglig/kommunikativ dysfunktion og defineres som:

”An acquired selective impairment of the language modalities and functions resulting from a focal brain lession in the language-dominant hemisphere that affects the person’s communicative and social functioning, quality of life, and the quality of life of his or her relatives and caregivers.” (9)

Afasi påvirker således ikke kun den person der har afasi, men gennem den mangelfulde kommunikation med andre, påvirkes også personens netværk, familie og venner (10). Afasi forekommer i vekslende sværhedsgrader fra den yderst diskret nedsatte forståelse og formuleringsevne, til blokering af enhver sproglig kommunikation. Patientens skriftsprog og læseforståelsen er ofte påvirket i samme grad som talen. En del patienter genvinder de kommunikative færdigheder spontant, men kommunikation med den enkelte borgere med afasi er altid en udfordring for bl.a. patientens familie og sundhedsprofessionelle (3,11)

I Danmark er der årligt ca. 4.000 nye tilfælde af afasi. Der er mere end 25.000 borgere, som lever med mén efter afasi. I Sydvestjysk Sygehus’ optagsområde bor skønsmæssigt 5 pct. af projektets målgruppe. Projektet vil være til direkte gavn for disse borgere og kan samtidig overføres til det øvrige Danmark.

Tidsramme: 2018 - 2023

Funding: Trygfonden

Kontaktpersoner:  Leena Eklund Karlsson (leklund@health.sdu.dk)

Sidst opdateret: 02.03.2023