Skip to main content
DA / EN

Sundhedsfremme

Et projekt til forbedring af livsstil og trivsel hos ansatte til søs

 

Sundhedsfremme er blevet et centralt begreb i den offentlige debat og er sat på den politiske dagsorden som følge af de øgede helbredsproblemer i befolkningen relateret til overvægt, fysisk inaktivitet og rygning. Overalt i Danmark er sundhedsfremmeinitiativer sat i værk til at bekæmpe den negative udvikling. Noget som også har smittet af i den maritime branche. Undersøgelser viser nemlig, at sammenlignet med landbaserede erhverv, er søfart et risikobetonet erhverv med en højere forekomst af dødelighed og sygelighed blandt unge og midaldrende søfolk. Denne tendens skyldes dels en øget hyppighed af ulykker, men i høj grad også en øget forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme som hjertekarsygdomme, lungekræft og sygdomme relateret til alkohol. Sammenlignet med den generelle befolkning er rygning og andelen af storrygere således mere udbredt blandt søfolk, hvilket også gælder for andelen af overvægtige og svært overvægtige. Uligheden i sundhedstilstanden mellem søfolk og befolkningen som helhed er ikke i sig selv en nyhed, men der savnes viden om årsagssammenhænge til den sundhedsmæssige ulighed, viden om hvilke sundhedsfremmende metoder, der virker, og hvorledes de bedst implementeres og opretholdes for denne erhvervsgruppe.

Formål
Fokus for undersøgelsen er søfarende ansat i rederierne Royal Arctic Line og Esvagt A/S. Formålet er at bidrage med ny viden og best-practice metoder til fremme og sikring af søfolks sundhed og trivsel til søs såvel som i hjemmeperioder. Fokus vil være på arbejdets organisering, arbejdsmiljø samt integration af sundhedsfremme interventioner inden for den maritime branche. Undersøgelsen vil ske gennem dels en kortlægning af søfarernes helbred og trivsel, og dels gennem tilbud om sundhedsfremmetiltag som rygestop, sund kost kurser og træningsvejledning med mulighed for at afdække anvendeligheden og effekten af landbaserede sundhedsfremme interventioner til søs.

Metode
Projektet er et udviklingsprojekt, hvor vi ved hjælp af gentagne sundhedstjek og spørgeskemaundersøgelser ønsker at evaluere processen og effekten af en række sundhedsfremme interventioner på de enkelte deltageres livsstil og fysiske kapacitet. Der gennemføres derfor sundhedstjek for deltagerne både som opstart på projektet og som afslutning på projektet.

Interventioner, som tilbydes de ansatte, omfatter: Fysisk aktivitet, hovmesterkursus, rygestop kursus samt personlig samtale om arbejdspladstrivsel. Gennem procesevaluering, spørgeskemaundersøgelse, sundhedsprofil, deltager observation og kvalitative interviews vil det søges afdækket, hvorledes de nævnte interventioner bedst implementeres, og hvorledes deltagernes indsats fastholdes til søs såvel som i hjemmeperioder.

Følgende institutioner deltager
Esvagt A/S
Royal Arctic Line A/S
Søfartens Arbejdsmiljøråd
Crecea A/S

Økonomi
Projektet er finansieret af:
Den Danske Maritime Fond,
Royal Artic Line A/S og
Esvagt A/S

Tidsplan:    2007-2013 (ph.d. projekt fra 2009-2013)

Afsluttet:    Projektet er afsluttet og forsvaret den 17. december 2013.

Download af ph.d. afhandling i PDF uden artikler

Sidst opdateret: 20.10.2021