Skip to main content
DA / EN

Situation Awareness til energieffektivisering på skibe

Baggrund
Ved energieffektivisering og udvikling af metoder til energibesparende løsninger på skibe indgår både rent tekniske løsninger samt løsninger, hvor de menneskelige faktorer inddrages. Det tekniske element, der bygger på logning af data, måling af energiforbrug og udvikling af tekniske systemer, er normalt det system, der tænkes på i forbindelse med performance-bestemmelse og energieffektivisering af skibe. Det menneskelige element, der handler om bevidsthed blandt medarbejdere, er mindre kendt og inddrages sjældent i dag. I store dele af det erhverv, der beskæftiger sig med energi-effektivisering har man dog erkendt, at der vil være store fordele i at inddrage medarbejdere i betydelig grad. Nogle rederier er begyndt at inddrage besætningen ved f.eks. at give særlig belønning for god og effektiv sejlads. Det er dog ikke undersøgt, hvordan man på en effektiv måde kan skabe et system eller metode, der opfordrer og motiverer til involvering samt medvirker til løbende energiforbedringer om bord på skibe.

Viden omkring besætningens inddragelse ved drift og operation af skibe er efterspurgt af erhvervet, men det er dyrt at udvikle kurser og efteruddanne. Der vil derfor kunne spares betydelige beløb ved at målrette indsatsen mod metoder, hvor der er stor effekt.

Situation Awareness kan kort defineres ved, at et individ på baggrund af tilgængelige informationer danner sig et overblik over den pågældende situation og foretager en handling på baggrund af dette.

Formål
Det overordnede mål med projektet er at opnå en forbedret operationel adfærd hos mandskabet under drift, som skal føre til mere energieffektiv drift af skibe. Ved mere energieffektivdrift vil rederne kunne reducere deres udledning af CO2, NOx og SOx og herved imødekomme de skærpede regulatoriske krav til branchen. Samtidigt nedsættes skibets udgifter til brændstof, hvorved konkurrencedygtigheden øges.

Det forventes, at der gennem projektet opnås grundlæggende viden omkring menneskers involvering i energieffektivisering. Hvordan skabes et system, der opfordrer og motiverer til involvering og medvirker til løbende energiforbedringer om bord på skibe? Hvilke faktorer og metoder har stor indflydelse, og er der metoder, der har større effekt end andre?

Allerede tidligt i projektforløbet forventes det, at det vil være muligt at måle en betydelig reduktion i det enkelte skibs energiforbrug. Besætningens egen medvirkning i projektet vil sandsynligvis bevirke, at de vil være dybt involveret i at finde og udvikle metoder og måder hvorpå, der kan spares energi.

Denne viden vil give anledning til:

-     Øget bevidsthed om energieffektivisering blandt medarbejdere både 
        om bord og på land     
-      Viden og input til udvikling af energieffektiviseringssystemer til skibe
-     Mere energieffektiv drift af skibe
-     Nedbringelse i udledning af CO2, NOx samt SOx
-     Energibesparelse, reduktion i brændstofudgifter og dermed øget konkurrenceevne

Projektet er tæt knyttet til Work Package 2 'Monitoring and Performance' under Samfundspartnerskabet Blue INNOship.

Metode
Projektet bruger både kvantitative og kvalitative metoder. Data bliver indsamlet gennem elektronisk spørgeskema, gennemgang af procedurer, observationer under sejlads og observation samt interviews med ledelsen og medarbejdere i rederierne.

Tidsplan
April 2015 - Marts 2019

Følgende institutioner deltager:
Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet.
Institut for Teknologi og Innovation, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
Principia North
Automation Lab
SIMAC
Rederierne: A2SEA, FÆRGEN og Esvagt

Økonomi
Projektet er finasieret af Den Danske Maritime Fond

Projektgruppe
Marie Lützen (projektleder SDU)
Hanna B. Rasmussen (CMSS)
Signe Jensen (SIMAC)

Læs om nogle af projektets resultater i artiklen 'Data og snak på skibe kan spare millioner i brændstof', Børsen 19. marts 2019

Sidst opdateret: 20.07.2022