Skip to main content
DA / EN

Ergonomisk arbejdsmiljø, fysiske belastninger og fatigue på danske fiskefartøjer

Baggrund
Fiskerierhvervet er ofte blevet betegnet som et særligt farligt og fysisk krævende arbejde med en overhyppighed af arbejdsulykker og en række sygdomme, heriblandt muskelskeletlidelser. Til trods for implementering af teknologiske hjælpemidler på mange moderne fiskerfartøjer, er fiskeriet stadig et fysisk krævende arbejde, som er karakteriseret ved hyppig manuel håndtering af tungt grej i våde, glatte og bevægelige omgivelser. Pladsen om bord på et fiskerfartøj er minimal, og mulighederne for optimale arbejdsstillinger og variation i arbejdsstillinger kan derfor være begrænsede.

Den eksisterende litteratur om sammenhængen mellem arbejdsmiljøpåvirkningerne i fiskeriet og muskelskeletlidelser og arbejdsulykker er sparsom og overvejende af ældre dato. Der er dog en række indikatorer, som giver anledning til at tro, at arbejdet som fisker stadig er forbundet med en forøget risiko for udviklingen af muskelskeletlidelser og arbejdsulykker.

Formål
Formålet med dette projekt er at undersøge sammenhængen mellem arbejdsmiljøpåvirkninger i fiskeriet og muskelskeletlidelser og ulykker. Mere specifikt, er målet at undersøge følgende forskningsspørgsmål (RQ):
1. Er det ergonomiske arbejdsmiljø i fiskeriet forbundet med en forøget risiko for muskelskeletlidelser og ulykker?
2. Er selvrapporterede eksponeringer i fiskeriet som f.eks. det ergonomiske arbejdsmiljø og fatigue forbundet med en øget risiko for muskelskeletlidelser og arbejdsulykker?
3. Hvad kan henholdsvis være hindrende og fremmende faktorer for implementeringen af forebyggende tiltag mod muskelskeletlidelser og ulykker i moderne dansk fiskeri?

Metoder
Dette projekt består af 3 delprojekter. Projektets første fase består af en litteraturgennemgang for at gennemgå den eksisterende litteratur (RQ 1). I anden fase suppleres projektet med en spørgeskemaundersøgelse om fiskernes egen vurdering af eksponeringer og konsekvenserne for deres helbred (RQ 2) samt mulige barrierer og facilitatorer for implementeringen af forebyggende interventioner mod muskelskeletlidelser og ulykker i fiskeriet (RQ 3).

Økonomi
Projektet er finansieret af:
Den Europæiske Fiskerifond: 'Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur'
Center for Maritim Sundhed og Samfund

Tidsplan: Januar 2014 til august 2015

Projektgruppe
Videnskabelig assistent Helle Østergaard
Professor Karen Søgaard
Overlæge Linda Kærlev
Lektor Gabriele Berg-Beckhoff
Seniorforsker Jørgen Møller Christiansen

Du kan downloade den afsluttende rapport her: Rapport i PDF format
Østergaard H., Poulsen T.R., Remmen L.N. og Berg-Beckhoff G. 'Ergonomisk arbejdsmiljø, fysisk belastning og fatigue på danske fiskefartøjer'.

Sidst opdateret: 20.10.2021