Skip to main content

Udviklingen i helbred og fysisk funktionsniveau blandt ældre danskere i starten af det 21. århundrede

Baggrund

Befolkningsfremskrivninger viser, at andelen af ældre i Danmark vil stige markant i de kommende årtier, og det er således vigtigt at undersøge og følge udviklingen i ældres helbred.

Ældre afspejler en gruppe af befolkningen med stor diversitet, som både rummer personer der stadig er erhvervsaktive og ældre på plejehjem. Hvad der udgør et godt helbred blandt ældre, kan måles på mange forskellige måder. Netop fordi gruppen af ældre favner så bredt, er der forskellige mål der kan være relevante i forskellige aldersgrupper og i forskellige kontekster. Når man undersøger udviklingen i ældres helbred, er det således relevant at inkludere flere forskellige helbredsparametre, for at bidrage til et fyldestgørende billede.

På en række helbredsparametre, herunder kognition, har nyere studier vist en fremgang i ældres helbred. Modsat har andre studier fundet, at det på visse områder ikke går bedre, herunder en stigende forekomst af overvægt. Udviklingen i helbred kan således variere afhængigt af de specifikke helbredsparametre der undersøges. Yderligere kan der være kønsspecifikke og geografiske forskelle. Det er således relevant at undersøge denne udvikling i en dansk kontekst alene, hvor udviklingen undersøges baseret på flere helbredsparametre og med udgangspunkt i eksisterende dansk litteratur og data.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at undersøge udviklingen i helbred og fysisk funktionsniveau blandt ældre danskere i starten af det 21. århundrede med udgangspunkt i eksisterende litteratur og danske surveys. Ældres helbred og fysiske funktionsniveau vil således blive undersøgt ud fra en datatriangulering, hvor eksisterende litteratur og forskellige datasæt tilsammen vil danne grundlag for en analyse. Ældre er afgrænset til personer på 65 år eller derover.

Ph.d.-projektet vil indeholde: 

  • Systematisk litteraturstudie over udviklingen i ældre danskeres helbred og funktionsniveau fra år 2000-2020. Litteraturstudiet har til formål at identificere studier, der undersøger udviklingen i prævalens og incidens af specifikke helbredsparametre (herunder selvvurderet helbred og udvalgte kroniske sygdomme), samt udviklingen i gode leveår. 
  • Komparativ og kombineret analyse af selvrapporteret helbred og fysisk funktionsniveau blandt ældre danskere i starten af det 21. årh. baseret på danske surveys. 
  • Analyse af udviklingen i ældres hospitalsindlæggelser baseret på specifikke diagnoser blandt ældre danskere i starten af det 21. årh.

Foreløbige resultater

Sund aldring. Udvikling i Danmark i løbet af de seneste årtier

Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
Heidi Amalie Rosendahl Christensen, Ida Kyvsgaard, Kaare Christensen & Anne Illemann Christensen.
Sundhedsstyrelsen 2021

Er ældres sundhed og trivsel virkelig stagneret igennem de sidste ti år?

Christensen, K., Kyvsgaard, I., Christensen, A. I. & Jeune, B.
Ugeskrift for Læger. 2020;182, 12, V11190624.


Bevillinger

  • Demography of Sex Differences in Health and Survival
  • Fakultetsstipendium

Vejledere

Kaare Christensen (hovedvejleder), Bernard Jeune, Mikael Thinggaard og Rune Lindahl-Jacobsen.

 

Ph.d. studerende

Ida Kyvsgaard

Kontakt

Aldringsforskning

Forskningområde

Om: Aldring

EBB - Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

  • J.B. Winsløws Vej 9
  • Odense C - DK-5000
  • Telefon: +45 6550 3029

Sidst opdateret: 31.05.2021