Skip to main content

Forskningsprojekter

Vore projekter omhandler forekomsten af sygdomme og andre helbredsforhold på befolkningsniveau. Vi anvender de klassiske studietyper samt tvilling- og familiestudier, hvor materiale fra flere store surveys med indsamling af biologisk materiale indgår.

 

Aktuelle projekter

Aldringsforskning
Siden 1990'erne har aldringsforskning haft en særlig prioritet ved Syddansk Universitet. Gennem årene har fokus skiftet i takt med, at der er blevet flere ældre - og vi bygger nu videre på den viden og de resultater, der er opnået.

LLFS: Længe Leve - et Familiestudie*

Forløbsundersøgelse med fokus på familier, hvor flere søskende er blevet over 90 år med et godt helbred i behold. Disse gamle søskende indgår i studiet sammen med deres børn, søskendebørn og ægtefæller. | 2008-2024 | Projektbeskrivelse


Udviklingen i helbred og fysisk funktionsniveau blandt ældre danskere i det 21. årh.

Ph.d. projekt: Undersøgelse af udviklingen i helbred og fysisk funktionsniveau blandt ældre danskere i starten af det 21. årh. med udgangspunkt i eksisterende litteratur og danske surveys. 
| 2020-2023 | Projektbeskrivelse | 


De sidste leveår - sundhed, behandling og trivsel

Ældre mennesker over 90 år er en hastigt voksende del af befolkningen, derfor er forskere fra Sundhedsvidenskab og Humaniora på SDU gået sammen for at undersøge, hvordan man kan gentænke sundhed, behandling og trivsel for de allerældste i samfundet. Hvordan kan de sidste leveår forbedres? Bør vi forstå trivsel hos de ældste ældre anderledes, end vi gør i dag? Og hvordan gentænker man sundhed, behandling og trivsel i en mere individuel retning? | 2019-2024 | Projektbeskrivelse


Genetik og Epigenetik - Aldring og Livslængde

Undersøgelse af de genetiske og epigenetiske faktorers indflydelse på aldring og livslængde. I studiet indgår DNA fra midaldrende og ældre tvillinger, samt survey-data med oplysninger om en lang række egenskaber relateret til helbred og funktionsevne. | 2019-2022 | Projektbeskrivelse


Sundhedsjusteret forventet levealder i Europa

Ph.d. projekt: Formålet med projektet er at estimere udviklingen i forventet levealder i Europa ved hjælp af data indsamlet fra flere europæiske lande gennem 11 år (2004-2015). Projektet vil have særligt fokus på kønsforskelle i aldring (The Male-Female Health-Survival Paradox). | 2019-2023 | Projektbeskrivelse


Hvorfor lever kvinder længere end mænd?

Kvinder lever længere end mænd i alle verdens lande, men kvinder har samtidig et dårligere helbred, dårligere funktionsevne og klarer sig dårligere i fysiske tests end mænd. Vi vil undersøge dette paradoks med data fra de danske sundhedsregistre samt vore aldringskohorter. | Projektbeskrivelse


SHARE: Studiet af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa*

Interviewundersøgelse om 50+ årige europæeres helbred, aldring og forhold omkring tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet med spørgsmål om demografi, helbred og socioøkonomiske forhold. Studiet omfatter deltagere fra 27 lande og der indsamles data hvert andet år. | 2004-2023 | Projektbeskrivelse


Hvor gamle kan mennesker blive?

Aldring er en af de mest grundlæggende biologiske processer, og den påvirker alle aspekter af vores liv. Videnskaben har gennem de senere år gjort en række opdagelser, der viser at aldring ikke blot er et ur der tikker, men at aldringsprocesserne er langt mere påvirkelige og foranderlige end tidligere antaget. | Projektbeskrivelse


IDL: International Database over Længelevere

Forskningsdatabase der indeholder validerede demografiske data for personer, der har opnået en alder på 110 år og derover. | Projektbeskrivelse


Danske 100-års studier

De danske 100-års studier

100-årige er den aldersgruppe i samfundet, der vokser hurtigst - men hvordan klarer de sig mht. helbred, funktionsevne og plejebehov? Vi har fulgt udviklingen siden 1995.

Danske 100-årige - Årgang 1915

Landsdækkende undersøgelse af 100-årige med det formål at belyse helbred og funktionsevne hos den hastigt voksende ældrebefolkning. - Er det gode leveår der føjes til livet? | 2015-2016 | Projektbeskrivelse


5-COOP: Fødselsårgang 1911-12*

Dataindsamling til undersøgelsen af 100-årige født i perioden 1911/12 i Danmark - med tilsvarende undersøgelser af 100-årige i Frankrig, Sverige, Schweiz og Japan. | 2011-2012 | Projektbeskrivelse 


Den danske 1910-årgang*

Interviewundersøgelse med spørgsmål om: Familie, uddannelse, arbejde, levevaner, helbred, sygdomme og medicinforbrug, funktionsevne i dagligdagen (ADL), personlighed og psykisk velbefindende. | 2010 | Projektbeskrivelse


Den danske 1905-årgang*

Forløbsundersøgelse af danskere født i 1905. Deltagerne blev første gang interviewet i 1998 (dvs. da de var ca. 93 år gamle) og efterfølgende i 2000, 2003 og 2005. Undersøgelsen kaldes også: ”Halvfemsåriges helbred og funktionsevne”. | 1998-2005 | Projektbeskrivelse


Den danske fødselsårgang 1895*

Klinisk-epidemiologisk tværsnitsundersøgelse af kohorte af 100-årige, født i perioden 1. april 1895 – 31. maj 1896. Undersøgelsen omfatter interview og en klinisk objektiv undersøgelse. Alle deltagere blev genbesøgt ved 101½, 103, 104, 105, 106, 107 og 108 år. | 1995-2003 | Projektbeskrivelse


Det danske 100-års Register

Register over 100-årige, der har til formål at danne baggrund for demografiske studier af de ældste danskere. Registeret indeholder primært en historisk del, der så vidt muligt omfatter alle danskere, der er døde i en alder af 100 år eller mere siden 1835. | Projektbeskrivelse


Familiestudier
"I min familier bliver vi meget gamle!" siger man - men hvad kan vi lære af familier, hvor mange lever til en særligt høj alder? 

LLFS : Længe Leve - et Familiestudie*

Forløbsundersøgelse med fokus på familier, hvor flere søskende er blevet over 90 år med et godt helbred i behold. Disse gamle søskende indgår i studiet sammen med deres børn, søskendebørn og ægtefæller. | 2008-2024 | Projektbeskrivelse


GeHA: Genetics of Healthy Aging*

EU-finansieret projektet med deltagelse fra følgende lande: Danmark, Finland, England, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Italien, Grækenland, Polen og Ukraine. I alt deltog der +90-årige fra 2.650 familier. | 2004-2008 | Projektbeskrivelse


DOS: Danmarks ældste søskende*

Undersøgelser af danske tvillinger tyder på, at det kan være muligt at identificere specifikke genetiske faktorer ved at søskende. Ved at identificere søskendepar ved hjælp af danske kirkebøger, har vi identificeret omkring 4.500 familier, hvor to eller flere søskende er blevet over 88 år gamle. Biologiske materiale giver mulighed for at undersøge bl.a. arvelige forhold af betydning for menneskets helbred og livslængde. | 2004-2005 | Projektbeskrivelse


Echa: European Challenge of Healthy Aging*

Familieundersøgelse med deltagelse af to generationer. Formålet var at undersøge funktionsevne og helbred hos 50-60 årige, hvis forældre var blevet meget gamle. Deltagerne fra den ældste generation var 95-105 år - mens gennemsnitsalderen for deres børn var 65 år. Projektet blev udført i samarbejde med deltagere fra Frankrig, Italien og Danmark. | 2002-2004 | Projektbeskrivelse


Tvillingforskning
Det Danske Tvillingregister udgør en enestående datakilde for epidemiologisk forskning og mange forskere fra både ind- og udland gennemfører projekter i samarbejde med registret.

Tatoveringer, livsstilsfaktorer - og risiko for kræft

Kan blæk i tatoveringer relateres til forekomsten af visse former for hud- og blodkræft? | 2021-2023 | Projektbeskrivelse


Kryds-associationer og risikofaktorer for hæmatologiske cancere 

Ph.d. projekt: Projektets formål er at beskrive genetiske og miljømæssige risikofaktorer for hæmatologiske cancere samt risikosammenhænge over tid på tværs af cancertyper ved brug af en populationsbaseret nordisk tvillingekohorte. At identificere mulige epigenetiske markører for hæmatologiske cancere i et matched case co-twin studie ved brug af epigenetiske data fra danske tvillinger. Samt at påbegynde et matched case co-twin studie af tatoveringsblæk og risiko for cancer ved brug af ny-indsamlede eksponeringsdata. | 2019-2023 | Projektbeskrivelse


NorTwinCan: Nordisk Tvillingstudie af Cancer

NorTwinCan er det største tvillingstudie i verden for forskning i arvelighed og familiær ophobning af prostata-, bryst-, livmoder- og tarmkræft. | 2011- 2025 | Projektbeskrivelse


Hvorfor får flere kvinder Alzheimer's demens?

Ph.d. projekt: Kvinder har en øget risiko for at udvikle Alzheimers demens sammenlignet med mænd. Dette efterlader spørgsmålet om hvorvidt kvindelige kønshormoner har en indflydelse på den kognitive funktion, samt på risikoen for udvikling af demens. | 2017-2020 | Projektbeskrivelse


Genetik og Epigenetik - Aldring og Livslængde

Undersøgelse af de genetiske og epigenetiske faktorers indflydelse på aldring og livslængde. I studiet indgår DNA fra midaldrende og ældre tvillinger, samt survey-data med oplysninger om en lang række egenskaber relateret til helbred og funktionsevne. | 2019-2022 | Projektbeskrivelse


IGEMS: Interplay of Genes and Environments

Internationalt samarbejdsprojekt med data fra 15 longitudinelle tvillingstudier, der følger voksnes udviklings- og aldringsprocesser. Målet med projektet er en bedre forståelse af, hvorfor vanskelige opvækstvilkår og sociale faktorer, som isolation og ensomhed tidligt i livet, kan påvirke dødelighed, fysisk helbred og funktionsevne samt psykisk trivsel og kognitiv funktion sidst i livet. | 2014-2023 | Projektbeskrivelse


Leddegigt hos danske tvillinger

Man ved fra mange undersøgelser, at der er en øget risiko for udvikling af leddegigt, hvis der er slægtninge i familien, der allerede har sygdommen. Vi ønsker at undersøge den genetiske komponent og har derfor haft kontakt til næsten 350 tvillinger, der i 2002 oplyste, at de havde leddegigt. | 2008-2013 | Projektbeskrivelse


Visuel aldring: Genetiske og miljømæssige faktorer

Formålet var at undersøge graden af genetisk og miljømæssig indflydelse på den synlige aldring af ansigtet og dermed personens udseende. Dette undersøgtes ved hjælp af fotografier, spørgsmål om bl.a. livsstil samt målinger på selve ansigtshuden. I undersøgelsen deltog 200 kvinder – alle tvillinger i alderen 60 til 80 år. | 2004-2005 | Projektbeskrivelse


LSADT : Longitudinal Study of Aging Danish Twins

Forløbsundersøgelse med ca. 5.000 danske tvillinger født før 1931. Formålet med undersøgelserne var at belyse årsager til variation i levetid, helbred, sygdomsudvikling, tab af funktionsevne og intellektuelle færdigheder blandt ældre og de allerældste danskere. | 1995-2007 | Projektbeskrivelse


DaTRIS : Infrastrukturprojektet*

DaTRIS er et paraplyprojekt bestående af en række delprojekter, hvortil der er blevet indsamlet biologisk materiale samt helbredsdata fra ca. 14.000 én- og toæggede danske tvillinger født i perioden 1931-69. | 2008-2011 | Projektbeskrivelse


MADT 98 : Middle Aged Danish Twins*

Undersøgelse af danske tvillinger født 1931-52, hvor 4.314 tvillinger deltog. Studiet omfattede interviews, fysiske målinger og tests samt blodprøve. I 2008/11 gennemførtes en 10-års opfølgning med deltagerne fra denne undersøgelse. | 1998 & 2008-2011 | Projektbeskrivelse


Geminakar I & II
|: Insulin resistens, abdominal adipositas og kardiovasculære risikofaktorer

Den 1. runde af projektet i 1998 inkludere raske danske tvillinger uden diagnose for sukkersyge eller hjertekarsygdomme. I 2. runde af GEMINAKAR undersøgtes blandt andet søvnens betydning for udvikling af metabolisk syndrom og type 2 diabetes, alene og i samspil med generne. | 1998 & 2008 | Projektbeskrivelse


Tvilling Omnibus*
|: Tvillingers helbred og sygdomme

Omnibus undersøgelser blandt voksne tvillinger i 1994 og 2002 og blandt tvillingebørn i 2003. Formålet med forskningen var at studere tvillingers helbred og sygdomme, samt kendte risikofaktorer for sygdom. | 1994, 2002 og 2003 | Projektbeskrivelse


Molekylær Epidemiologi
Biologisk materiale er en værdifuld kilde til ny viden indenfor molekylær, genetisk og epigenetisk forskning.

Genetik og Epigenetik - Aldring og Livslængde

Undersøgelse af de genetiske og epigenetiske faktorers indflydelse på aldring og livslængde. I studiet indgår DNA fra midaldrende og ældre tvillinger, samt survey-data med oplysninger om en lang række egenskaber relateret til helbred og funktionsevne. | 2019-2022 | Projektbeskrivelse


IGEMS: Interplay of Genes and Environments

Internationalt samarbejdsprojekt med data fra 15 longitudinelle tvillingstudier, der følger voksnes udviklings- og aldringsprocesser. Målet med projektet er en bedre forståelse af, hvorfor vanskelige opvækstvilkår og sociale faktorer, som isolation og ensomhed tidligt i livet, kan påvirke dødelighed, fysisk helbred og funktionsevne samt psykisk trivsel og kognitiv funktion sidst i livet. | 2014-2023 | Projektbeskrivelse


LLFS: Længe Leve - et Familiestudie*

Forløbsundersøgelse med fokus på familier, hvor flere søskende er blevet over 90 år med et godt helbred i behold. Disse gamle søskende indgår i studiet sammen med deres børn, søskendebørn og ægtefæller. | 2008-2024 | Projektbeskrivelse


Pleiotropic genetic effects on cognitive performance

Ph.d. projekt: The aim is to introduce and perform the first multivariate GWAS on cognitive performances in old age twins, in search of genetic variants that are pleiotropic for different domains of cognition and domain-specific genetic variants. | 2018-2021 | Projektbeskrivelse


Genetik, epigenetik og funktionsevne

Genetiske og epigenetiske faktorers indflydelse på fysisk og kognitiv funktion – et studie af monozygote tvillinger. | Projektbeskrivelse


Andre projekter
Vi deltager i en række forskningsprojekter både indenfor biostatistisk metode og anvendt forskning - samt hvordan livsvilkår kan påvirke sundheden i den allertidligste del af livet og i årsagerne til medfødte misdannelser.

Biostatistisk forskning

Biostatistikere fra EBB deltager i en række forskningsprojekter indenfor biostatistisk metode og anvendt forskning - både indenfor og udenfor hovedforskningsområderne. Aktuelle projekter 


Ekstern financiering
Vi har gennem årene modtaget bevillinger fra en række store og små fonde fra både nationale og internationale kilder. Dette har dannet grundlag for de store surveys, vi har gennemført, og som nu danner et godt fundament for fremtidig forskning.

  • AgeCare: Academy of Geriatric Cancer Research
  • Det Frie Forskningsråd
  • EU: Interplay of Genes and Environments
  • Lundbeck Foundation
  • NCU: Nordic Cancer Union
  • NIH : Long Life Family Study
  • Novo Nordisk Fonden
  • VELUX Fonden : Dansk Center for Aldringsforskning

*Undersøgelser med indsamling af data.


Til Projektdeltagere

Har du fået en henvendelse?

Information til projektdeltagere

Journalister og andre...

Hvis du ønsker at vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail.

Kontakt