Skip to main content

Forskningsenhedens omdrejningspunkt er begrebet Active Living. Med navngivningen og profileringen indskriver forskningsenheden sig i et internationalt forskningsfelt, som siden 2000 har ekspanderet kraftigt i bestræbelserne på at modvirke de negative konsekvenser af fysisk inaktivitet, som næstefter rygning kan regnes som den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden.

Active Living er en kombination af forskellige former for fysisk aktivitet i relation til skole, arbejde, hjem, transport og fritid. Ved i højere grad at integrere fysisk aktivitet i hverdagens handlinger skabes en aktiv hverdag og sundere livsstil.

Active Living tager således afsæt i et forebyggende paradigme med henblik på at modvirke den stigende forekomst af fysisk inaktivitet. Enhedens fokus er rettet på fremme af folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere børn, unge, voksne og ældres ressourcer og handlekompetencer i forhold til at blive mere fysiske aktive i hverdagen. 

Om Active Living

Enhedens formål er at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan der skabes bedre rammer for fysisk aktivitet med særlig fokus på leg, friluftsliv, aktiv transport og fysiske rekreative aktiviteter. Herunder undersøgelse af betingelser og kvalitetskriterier for aktivitetsdeltagelse i et interpersonelt og kulturelt perspektiv.

Forskningen tager afsæt i den fysiske, organisatoriske og sociale konteksts betydning for fysisk aktivitet og sundhed. Formålet er at bidrage med anvendelses- og praksisorienteret viden, der kan omsættes til bedre indretning og organiseringen af de rammer, der har indflydelse på fysisk aktivitet og sundhedsadfærd.

Det er enhedens formål:

  • at gennemføre tværvidenskabelige studier af fysiske miljøer for leg, idræt, friluftsliv, aktiv transport, fysisk aktivitet og bevægelse trianguleret af sociologiske, antropologiske, psykologiske, epidemiologiske og kulturanalytiske teorier og metoder.
  • at videreudvikle teorier og analysemodeller til en mere nuanceret forståelse af sammenhænge mellem kontekst og fysisk aktivitet.
  • at videreudvikle metoder til indsamling af viden om sammenhænge mellem omgivelserne og fysisk aktivitet.
  • at skabe anvendelses- og praksisorienteret viden, der kan kvalificere internationale og nationale partnere i arbejdet på at etablere mere aktiverende rum for leg, idræt, friluftsliv samt rekreativ og transportrelateret fysisk aktivitet.
  • at videndele og være sparringspartner i forebyggelsen af fysisk inaktivitet.
  • at bidrage med vejledning og uddannelse af sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med omgivelserne og fysisk aktivitet.

Visionen for forskningsgruppen er at markere sig internationalt med forskningsresultater publiceret i højt estimerede tidsskrifter og engelsksprogede bøger. Samtidig vil enheden fortsat initiere og gennemføre større studier, der fastholder og gradvis udbygger antallet af medlemmer, så forskningsenheden Active Living fremadrettet spiller en central rolle i det nationale og internationale forskningsfelt.

Med fokus på sammenspillet mellem overordnede strukturelle, institutionelle vilkår og menneskelig adfærd har forskningsenheden en videnskabelig tilgang, der udmønter sig i en teoretisk orientering mod helhedsorienterede adfærdsmodeller (ecological behavior models) og metodisk i brugen af komplementerende metoder (mixed methods). Enheden anvender i overensstemmelse med en helhedsorienteret tilgang forskellige metoder og teorier inden for det humanistisk-samfundsvidenskabelige område for, på et nuanceret grundlag, at foretage analyser af potentialerne og barriererne for en aktiv livsstil.

Der arbejdes med både kvantitative og kvalitative analyser af sammenspillet mellem omgivelserne og den individuelle, sociale og kulturelle adfærd, der relaterer sig til fysisk aktivitet. I forskningsarbejdet benytter enheden en række forskellige målemetoder fx Geografisk informationssystem, accelerrometre, GPS samt forskellige typer spørgeskemaer, interviews og observationsstudier. Forskningsarbejdet vil overvejende bygge på brugen af to eller flere metoder for på et trianguleret grundlag at skabe mulighed for et omfangsrigt datamateriale som forudsætning for efterfølgende frugtbare analyser.

En række af enhedens forskningsaktiviteter tager udgangspunkt i konkrete cases og forskellige typer interventioner på både fysisk strukturelt, organisatorisk og individuelt niveau. Til det formål samarbejdes der blandt andet med kommuner, organisationer og fonde, hvor en række arenaer indgår som afgrænsede forskningsfelter, fx skoler, parker, legepladser, sti-systemer, boligområder, byrum, naturområder mv. Der er desuden et sideløbende forskningsarbejde, som sigter på at udvikle metoder og teorier, der understøtter analysearbejdet i relation til de forskellige arenaer.

Læs mere om enhedens forskningsprojekter

Læs mere

Sidst opdateret: 10.02.2020