GymPæd 2.0

Seneste numre

GymPæd 2.0 nr. 22 (pdf)

Dette nummer rummer således forskning om litteraturens muligheder, kvalitetsforståelser
i forbindelse med undervisning.

 • Ud i haven, af lektor Karin Esmann Knudsen præsenterer havens forskellige
  dimensioner:
 •  I den anden artikel af professor Anne-Marie Mai introduceres den amerikanske litteraturforsker Rita Felski og forskellige måder at arbejde med litteratur på.
 • Professor Nikolaj Elf diskuterer undervisningskvalitet i Kvalitet i undervisningen – hvad forstår vi egentlig ved det?
 • Den sidste artikel er et interview med ph.d.-studerende Solveig Troelsen om hendes undersøgelse af den skriftlige afgangseksamen i dansk i 9. klasse.

GymPæd 2.0 nr. 21 (pdf)

I dette nummer præsenterer forskere og mastere i gymnasiepædagogik emner som skoleledelse, mundtlighed i fagene og skriftlighed i danskfaget.

 • Lars Frode Frederiksen og Jakob Ditlev Bøje har i deres artikel fokus på de politiske og diskursive betingelser for at udøve skoleledelse og på paradokserne i arbejdet med at kvalificere og professionalisere denne i Forskning i skoleledelse.
 • Anne Yde Vestergaard og Jakob Bak-Thomsen skriver i artiklen Skriftlighedsudfordringer hos unge med autismespektrumforstyrrelser på baggrund af en undersøgelse på masteruddannelsen, om de skriftlige udfordringer, unge med autismeforstyrrelser møder i danskfaget.
 • Tina Høegh præsenterer sin bog Mundtlighed og fagdidaktik fra 2018 og en række didaktiske bud på at arbejde med mundtlighed i klassesamtaler i sin artikel Faglig mundtlighed og dialogisk undersøgelse.

GymPæd 2.0 nr. 20 (pdf)

Dette særnummer af GymPæd2.0 præsenterer de første resultater fra det longitudinale forskningsprojekt ”Reform 2017”, hvor et hold forskere inden for uddannelsesvidenskab på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, over 4 år følger 37 skoler med i alt 48 gymnasiale uddannelser (6234 elever, 877 lærere, 126 ledere og 113 bestyrelsesmedlemmer)

 • Hele forskerholdet præsenterer analyser og resultater knyttet til en række overordnede fokuseringer vedrørende oplevelse af reformen
 • Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen og Peter Henrik Raae præsenterer en sammenlignende analyse af de fire uddannelsesprogrammer
 • Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen og Lilli Zeuner undersøger med fokus på elever, lærere og ledere, om de seneste års reformprocesser har ført til forskydning af ansvar og forventninger
 • Nikolaj Elf, Camilla Kølsen Petersen og Ane Qvortrup undersøger, hvordan digitalisering tilskrives betydning i gymnasieskolen anno 2017
 • Peter Hobel, Torben Spanget Christensen og Tina Høegh analyserer elevers og læreres opfattelse af fagligt samspil
 • Ellen Krogh, Camilla Kølsen Petersen, Peter Henrik Raae og Ane Qvortrup undersøger, hvordan kapacitetsopbygning og -forvaltning praktiseres på skolerne, hvordan lærere og ledere forholder sig til og oplever arbejdet hermed, og hvordan reformkravene om kvalitetsudvikling og kompetenceløft mødes
 • Anke Piekut, Peter Hobel og Ellen Krogh undersøger, hvordan lærere og elever ser på skriftlighed i konteksten af elevernes overgang mellem folkeskolen og gymnasiet
 • Torben Spanget Christensen, Peter Hobel, Anke Piekut fokuserer vi på, hvilke oplevelser og erfaringer om evaluering 1. g elever bringer med fra folkeskolen, og hvilke forventninger de har til evaluering i gymnasiet
 • Ellen Krogh og Anke Piekut undersøger, hvordan eleverne har oplevet overgangen fra folkeskole til gymnasiet.

GymPæd 2.0 nr. 19 (pdf)

I dette nummer af GymPæd sætter forskerne bl.a. fokus på demokratisk dannelse gennem leg, krigslitteratur og kønsforestillinger, iagttagelser fra en curriculum-konference og elevers forberedelse til den mundtlige eksamen.

 • Lektorerne Herdis Toft og Dion Rüsselbæk Hansen uddyber i Ustyrligheden paradoks – demokratisk dannelse gennem leg i gymnasieskolen, hvordan unges demokratiske dannelse kan fremmes i gymnasiet ved at eleverne overskrider sig selv og afprøver nyt igennem legen.
 • Lektor Thomas Ærvold Bjerre peger i Militære maskuliniteter i amerikansk litteratur på potentialerne ved at arbejde med amerikansk krigslitteratur i gymnasiet. 
 • Lektor Torben Spanget Christensen fortæller i artiklen Didaktisk forskning med relevans for didaktisk praksis? om, hvordan en forskningskonference med omdrejningspunkt i didaktik og curriculum afføder spørgsmål der er relevante for didaktisk praksis.
 • Ph.d.-studerende Julie Marie Isager fortæller om sit ph.d.-projekt Elevers forsømte forår – eller hvordan forbereder elever sig egentligt til den mundtlige eksamen?, hvori hun undersøger hvordan unge forbereder sig til den mundtlige eksamen. 

GymPæd 2.0 nr. 18 (pdf)

I dette nummer af GymPæd sætter forskerne bl.a. fokus på frafaldsminimering, brug af videnskabelige artikler og vurderingskiterier i litteratur.

 • Ph.d.-studerende Hanne Fie Rasmussen og lektor Ane Qvortrup beskriver forskningens udvidet fokus fra individuelle faktorer som frafaldsårsag til også at undersøge studiemiljøet, som kan påvirke frafald.
 • Lektor Anette Grønning beskriver Søgebrønden, og hvordan studerende anvender videnskabelige artikler i skriftlige opgaver.
 • Forfatter og ph.d. Maja Lucas udfolder i et essay forskellige former for intensitet.
 • Ph.d. i medievidenskab Andreas Lenander Ægidius fortæller om håndteringen af musikfiler mellem streaming og downloading.

GymPæd 2.0 nr. 17 (pdf)

Dette nummer er et særnummer om gymnasiereformen 2017 med beskrivelse af instituttets følgeforskningsprogram, som går i gang på 40 gymnasier. Lektor Ane Qvortrup leder programmet, der fokuserer på følgende områder:

 • Reformprocesser i gymnasiet
 • Overgang og progression
 • Udvikling og fagsamspil
 • Skriftlighed
 • Digitalisering
 • Evaluering
 • Skole– og kompetenceudvikling

Gympæd 2.0 nr. 16 (pdf)

 • Prof. Harry Haue uddyber begrebet almendannelse og dets udvikling
 • Masterkandidaterne Gitte Engelund, Ann Balleby og Peter Frost Brodersen analyserer en fusion mellem et alment gymnasium og en teknisk skole i Fusioner – kulturmøde eller kultursammenstødLektor Ane Qvortrup skiver med de videnskabelige assistenter Hanne Fie Rasmussen og Bjarke Schønwandt   om data som refleksionsmedium i forhold til udvikling af lærernes professionelle kapital
  Ph.d. Studerende Søren Nygaard Drejer fortæller i et interview om elevernes udvikling af skriver-identiteter

Gympæd 2.0 nr. 15 (pdf) 

 • Ind i Fagene med Game of Thrones af Steen Bech
 • Vreden der blev væk - den konkurrenceudsatte identitetsdannelse af Michael Paulsen og Morten Ziethen
 • Andet og mere end ord - danskfaget i opbrud på langs og tværs af Nikolaj Frydensbjerg Elf
 • Fjernundervisning i virtuelle læringsrum- Interview med pH.d.-studerende Charlotta Hilli af Marianne Abrahamsen

I dette nummer sætter forskerne blandt andet fokus på, hvordan man kan anvende de virtuelle og film-episke rum i undervisningen.

Gympæd 2.0 nr. 14 (pdf)

 • Tværfaglighed, videnskabsteori og Den videnskabelige Basismodel af Esben N. Pedersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell
 • Fag og skrivedidaktik af Peter Hobel
 • Samspilsdidaktik og fagligt samarbejde af Tina Høegh
 • Interview med ph.d.-studerende Niels Glæsner om fusioner i undervisningssektoren.

Artiklerne præsenterer den sidste nye forskning inden for uddannelsesvidenskab, og  de retter sig alle mod de udfordringer, som lærerne møder i deres daglige praksis.

Gympæd 2.0 nr. 13 (pdf)

 • Læringscentreret undervisning af Ane Qvortrup
 • På vej mod inklusion af Finn Wiedemann og Helle Winum
 • Om lærermotivation – livshistorie og fag på begge sider af katedret, interview med ph.d.-studerende Tine Brøndum

Artiklerne dækker et bredt forskningsfelt fra organisation og ledelse over fagdidaktik og læring inden for ungdomsuddannelserne. Desuden en oversigt over de seneste udgivelser i skriftserien Gymnasiepædagogik.

GymPæd 2.0 nr. 12 (pdf)

 • Aktionsforskning i gymnasieverdenen af Steen Beck (CFS)
 • Hvorfor kan de ikke bare rette hele opgaven? Af Peter Hobel  og Anke Piekut
 • Gymnasial uddannelse i de danske fængsler af Anita Holm Riis

Artiklerne dækker et bredt forskningsfelt fra organisation og ledelse over fagdidaktik og læring inden for de gymnasiale uddannelser. Desuden en oversigt over de seneste udgivelser i skriftserien Gymnasiepædagogik.

GymPæd 2.0nr. 11 (pdf)

 • Digitale noters (u)muligheder i gymnasiet af Anne Kari Krejsler og Tina Haahr Andersen
 • Elever på terapibriksen  af Dion Rüsselbæk Hansen
 • Velfærdsledelse i gymnasiet af Peter Henrik Raae
 • Det er ikke alt som kan kureres med en løbetur af Finn Wiedemann

Artiklerne dækker et bredt forskningsfelt fra organisation og ledelse over fagdidaktik og læring inden for de gymnasiale uddannelser. Desuden en oversigt over de seneste udgivelser i skriftserien Gymnasiepædagogik.

GymPæd 2.0 nr. 10 (pdf)

 • Masterne undersøger praksis - hvem vil bruge deres viden? (Leder af REDAKTIONEN)
 • Fra lærer til mellemleder - som en lus mellem to negle? af Anders Borgbjerg Jensen
 • Kampen om sproget - teamdiskurser i gymnasiet af Lise Bernsten Høyer & Annette Weiss Garne
 • Idræt C - en fagdidaktisk udfordring af Andreas Nyboe Schjørring og Morten Mahler Eriksen
 • Engelsk A - kvalifikation eller dannelse af Anne-Birgit Odgaard
 • iPadklasser - vejen frem? af Malene Holt Johansen

Artiklerne dækker et bredt forskningsfelt fra organisation og ledelse over fagdidaktik til læring. Ud over de nævnte artikler er der nyheder fra IKV og en oversigt over de seneste udgivelser i skriftserien Gymnasiepædagogik. 
Nummer 10 er publiceret februar 2014.
OBS: Der har desværre indsneget sig en fejl i den første version af GymPæd 2.0 nr. 10 i artiklen om idrætsdidaktik. Figurerne 2 og 3 er identiske. Det er nu rettet i den elektroniske udgave som kan downloades på denne side. Vi beklager fejlen.

Automatisk tilsending af tidsskriftet
Man kan automatisk få tilsendt GymPæd 2.0 via e-mail. Du kan tilmelde dig maillisten til GymPæd 2.0 her. Tidsskriftet udkommer to gange årligt. Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at få tilsendt en mail med tidsskriftet, skriver du til denne e-mail-adresse. Så fjerner vi dig fra maillisten.