Skip to main content
DA / EN

Forskningsprojekter og -områder

Forskningsprojekter

Et samarbejde mellem forskere på SDU, på landsplan i infrastrukturprojektet CLARIN, og med professor Brian MacWhinney's "CHILDES Lab" ved Carnegie Mellon University i Pittsburgh, som har til formål at skabe en 20 timers referencedatabase for talt dansk. Databasen omfatter audio- og videooptagelser med en detaljeret transskribtion af tale og til dels gestik/kropsbrug. Databasen, som der også udvikles søgeredskaber til, skal fungere som referencedatabase for udforksning af dansk talt sprog og interaktion samt bruges til undervisning på universiteterne og på langt sigt også i gymnasiet.

Læs mere

Traditionel grammatikbeskrivelse bygger på studier af skriftsprog og egner sig kun begrænset til at beskrive de sproglige processer, der finder sted i spontan kommunikation. Mundtlig interaktion er nemlig altid dybt forankret i den situative kontekst, og det har direkte konsekvenser for sprogets udformning og funktioner. I projektgruppen CxG-Int arbejder vi med detaljerede studier af lingvistiske fænomener med henblik på at udvikle en fælles teoretisk ramme for både skriftsprog og talesprog. Læs mere

The Cross Culture Forum provides a platform for the discussion of aspects of culture in Denmark and in Germany.

Målet for projektet er, at udvikle og empirisk vurdere forskningsbaseret filosofisk, konsistent og operationel pædagogisk design indenfor Computational Thinking, der tager hensyn til færdighedernes situation.
Det er centralt for projektet at bruge Computationelle genstande til at understøtte elever og studerendes motivation, for at udvikle færdigheder i Computational Thinking.
Projektets varighed er 4 år og anvender teoretisk og empirisk forskning til at udvikle et fundament for CT-pædagogik på alle uddannelsesniveauer herunder børnehaver, grundskoler, gymnasium og videregående uddannelse.

Læs mere om projektet
 
Læs mere om Center for Computational Thinking

Digital pædagogik og læring (Digital Pedagogy & Learning in Higher Education)

DiP er et nationalt netværk af forskere, udviklere og praktikere der har fokus på eller interesse i digital pædagogik, undervisnings- og læringsteknologier, online og hybrid uddannelse, digitale læringsmiljøer i videregående uddannelser på tværs af fakulteter og universiteter i Danmark.

Koordinator for DiP er:

  • Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet jjh@sdu.dk
  • Rikke Toft Nørgård, DPU, Aarhus Universitet rtoft@edu.au.dk

 

DiP vil samle forskere, udviklere og undervisere på tværs af videregående uddannelsesinstitutioner og skabe stærke forbindelser mellem teori, udvikling og praksis samt vidensdeling omkring Digital pædagogik og læring både nationalt og internationalt. Det vil bl.a. ske gennem:

  • Foredrag og workshops
  • Netværksevents og seminarer
  • Forskningspublikationer og online ressourcer

 

DiP er en special interest group (SIG) under Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) https://dun-net.dk/sigs-special-interest-groups/dip-digital-pedagogy-and-learning-in-higher-education/

Du kan blive medlem af DiP her: https://dun-net.dk/om-dun/medlemmer/bliv-sig-medlem/ 

FOKUS – Forum for KompetenceUdvikling i Sprog er en projektgruppe, der vil forny arbejdet med fremmedsprog og etablere nye metodiske tilgange til sprogundervisning. Kerneområde for den nye enhed er tysk, engelsk, kinesisk og dansk som både første- og andet-/fremmedsprog.  FOKUS vil  bidrage til en praksisfornyelse i institutioner og virksomheder, hvor der undervises i sprog, og hvor fremmedsproglig kompetence er en afgørende faktor i den daglige kommunikation.  Læs mere om projektet

Projektets emne er behovsafdækning med generelt fokus på efteruddannelse af virksomheds-/institutionsansatte og specifikt fokus på behov for udvikling af funktionsdefinerede kurser i tysk og franskfunktionsdefinerede kurser i tysk og fransk. Læs mere

Støttet af  NCFF - Det Nationale Center for Fremmedsprog

Desværre er siden kun tilgængelig på engelsk. Klik på det engelske flag øverst på siden, så kommer du ind på den engelske version. 

Dette projekt sigter mod at udvikle materialer til at undervise andetsprogslørnere (L2-lørnere) i prosodi. Vi vil analysere optagelser af naturligt forekommende samtaler med konversationsanalytiske (CA) metoder med henblik på at identificere de prosodiske træk, som modersmålstalende bruger for at udføre visse kommunikative opgaver. Disse bliver derefter sammenlignet med den sproglige adfærd hos andetsprogslørnere, når de kommunikerer på deres andetsprog (her: dansk, engelsk og tysk).

Læs mere

Projektet blev støttet af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation.

Er et virtuelt samlingssted for studerende, undervisere, forskere og virksomheder med interesse for turisme og innovation, der ønsker at styrke deres viden, produkter og kompetencer. Baseret på web 2.0 teknologi og filosofi er ambitionen for INNOTOUR at skabe og understøtte innovative former for involverende undervisning og livslang læring baseret på en høj grad af brugergenereret indhold - herunder virtuelle læringsmoduler, dilemmaspil, innovationscases og checklister for innovative virksomheder. INNOTOUR modtog den nationale e-læringspris i 2010.

Læs mere

Det overordnede formål med projektet er at udvikle tosprogede læringsmaterialer, som kan understøtte tyskere i integrationen til det danske arbejdsliv og danskere i integrationen til det tyske arbejdsliv og samtidig klæde relevante aktører på til at tage de udfordringer op, som en sådan bevægelse over den tysk-danske grænse medfører. Projektet har desuden som mål at understøtte og udnytte de muligheder/positive effekter, denne bevægelse også fører med sig.  Læs mere

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

 

Støttet af Interreg. 
Forskningsprojektet har til formål at forbedre vilkårene for fælles beslutningstagning inden for kræftområdet på danske og tyske sygehuse med henblik på øget patient inddragelse. I det danske og tyske sundhedssystem er der i dag fokus på, hvordan den lægefaglige kræftbehandling kan planlægges og gennemføres, så den i højere grad tilgodeser patienters individuelle behov og livskvalitet. Gennem brug af patientinddragende forskningsmetoder og self-tracking sigter projektet bl.a. imod at forbedre læge-patient kommunikation og herigennem styrke det fælles beslutningsgrundlag.

Læs mere

Our global food system touches all 17 of the UN’s sustainability goals and pressures all nine planetary boundaries for safe human habitation. As a consumer, you have power to transform our food system by choosing what you eat. Your choices can drive an increase or decrease in the availability of products. This transformation is not an overnight process, nor can it be driven by one individual alone. Large scale, practical solutions are essential. However, big changes start with a first step - take your first step here

The group has a keen interest in how people can be involved in participatory design processes leading to social value for the individual and society at large. By social value, we refer to changes at a human scale that is felt to be beneficial for marginalized or vulnerable societal groups and communities.
The social design research group was established in 2015 at the Department of Design & Communication / SDU.
Læs mere

The SMOOTH project aims at creating a support robot for elderly people. A multidisciplinary team is developing a commercial viable robotic solution that can be operated e.g. in residential care homes.
I to relaterede projekter vil vi bidrage til en øget gensidig forståelse af talesproget mellem talere af dansk, svensk og norsk.

I det ene projekt arbejder vi på et koncept for at udvikle lærematerialer i prosodi for selvstudier og undervisning med henblik på at øge den gensidige sprogforståelsen hos unge talere af dansk, svensk og norsk.
I det andet projekt udvikler vi en software, der giver skandinaviske modersmålstalere en mulighed for at gøre sig bekendt med, hvordan de andre skandinaviske sprog lyder, både med lyd og visualiseringer. I det andet projekt udvikler vi desuden eksempler på egnede lærematerialer i tonegang (intonation), betoningsmønster og anden prosodisk information, der understøtter forståelsen af det talte sprog.

Projekterne har til formål at fremme de nordiske sprog og kulturer ved at bidrage til beskrivelsen af deres tonegangssystemer og anden sprogspecifik prosodi; ved at udvikle en software, der kan visualisere intonationen i skandinaviske ytringer; ved give forslag på egnede lærematerialer i prosodi; og ved at publicere videnskabelige artikler om prosodien i disse tre sprog og om pædagogiske tilgange til undervisning i deres prosodi. Læs mere 

Projekterne bliver støttet af Nordplus.


Akademisk skriftlighed

Pilotprojekt

Tidligere projekter på IDK

Se mere

Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 10.01.2024