Skip to main content

Om aftagerpaneler på Det Tekniske Fakultet

I 2015 blev ingeniøruddannelsernes fælles aftagerpanel udvidet således, at alle ingeniøruddannelser fik sit eget, uddannelsesspecifikke aftagerpanel. I 2019 er der på Det Tekniske Fakultet således 19 aftagerpaneler, der mødes med den relevante uddannelse minimum en gang årligt.

Derudover kan der efter behov arrangeret fælles aftagerarrangement, hvor alle aftagerpaneler samles til møde med fakultetets ledelse. Sidste fælles aftagerpanelsmøde var i 2018.

 Indtryk fra dialogen med aftagerne drøftes dels internt på uddannelserne i deres uddannelsesudvalg; dels på årlige statusmøder mellem uddannelses-, instituttets- og fakultetsledelse.

Medlemmerne inviteres af den enkelte uddannelsesledelse på vegne af Det Tekniske Fakultets Uddannelsesdirektør – men interesserede er også velkomne til selv at henvende sig til tek@tek.sdu.dk. Som udgangspunkt forløber en udpegning over tre år – med mulighed for forlængelse, hvis begge parter ønsker dette.

Et uddannelsesspecifikt aftagerpanel består af 8 - 10 repræsentanter for uddannelsens erhvervssigte og interessesfære. Dette vil ofte være private virksomheder, men også relevante organisationer (private og offentlige), nyligt uddannede dimittender eller øvrige toneangivne aktører inden for uddannelsens erhvervssigte kan deltage i aftagerpanelet.

Medlemmerne inviteres af uddannelsesledelsen på vegne af Uddannelsesdirektøren  – men interesserede er også velkomne til selv at henvende sig til aftagerpaneler@tek.sdu.dk. Som udgangspunkt forløber en udpegning over tre år – med mulighed for forlængelse, hvis begge parter ønsker dette.

Aftagerpanelet mødes minimum en gang årligt (nogle gange suppleret af et årligt fællesmøde) og typisk vil møderne vare to - tre timer. Møderne kan finde sted på Syddansk Universitet, men også ved et af medlemmerne i aftagerpanelet. Hovedreglen er, at hvert enkelt aftagerpanel finder den model, der passer dem bedst.
Vigtigt for fakultetets diplom- og civilingeniøruddannelser er deres praksisnære, projektrelaterede tilgang i både undervisning og kompetenceprofil og som sådan er en tæt dialog og inddragelse af aftagerpanelet af høj prioritet.

Aftagerpanelets primære fokus er, at sikre et match mellem uddannelsens erhvervssigte, kompetenceprofil og indhold i forholdt til samfundets behov samt at danne bro mellem uddannelsen og samfundet.

Derudover kan aftagerpanelet inddrages i en række problemstillinger omkring uddannelsens indhold, eksamensformer, praktik, markedsføring mm. ligesom aftagerpanelet også kan inddrages mere aktivt i uddannelsens daglige liv gennem specialesamarbejder, praktik, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger osv. 
Endelig forventes det, at aftagerpanelets medlemmer udadtil vil fungere som ambassadører for uddannelsen.

Først og fremmest – det er ikke aftagerpanelernes arbejdskraft, men derimod deres umiddelbare sparring der efterspørges. Vi drukner således ikke panelernes medlemmer i arbejde! Typisk vil man blot skulle forholde sig til en dagsorden forud for et møde. 
Hvor meget man som aftagerpanelsmedlem får ud af det afhænger af, hvor meget man lader sig engagere. Men mulighederne er store for at få:

  • Reel indflydelse på uddannelsens udvikling
  • Kontakt og samarbejde med uddannelsens studerende – og mulighed for at ’spotte’ og rekruttere talenter 
  • Netværk med øvrige beslægtede virksomheder
  • Mulighed for at få værdiskabende output af samarbejdet gennem specialesamarbejder, virksomhedspraktik mm. 
  • Viden om seneste udvikling inden for det uddannelsespolitiske område samt nyeste forskning inden for det tekniske videnskabelige område

Møderne arrangeres med et halvt års varsel og fakultetet forventer, at man som aftagerpanelsmedlem prioritere deltagelsen i disse møder – og er der eventuelt sendes en suppleant hvis man selv bliver forhindret. Endvidere forventes det, at man som aftagerpanelsmedlem har en lyst til at deltage aktivt, kommunikere sin egen og ’baglandets’ meninger og at man vil lade sig engagere i uddannelsen.

 

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 09.07.2021