Skip to main content
DA / EN

Aftagerpaneler: Kandidatuddannelser

Aftagerpanel for de økonomiske uddannelser på Syddansk Universitet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet har etableret en række aftagerpaneler. De skal give studieledelsen respons og være sparringspartner i forbindelse med udvikling og målretning af uddannelsen. Det sker blandt andet ved at:

• sikre, at uddannelsen lever op til virksomhedernes og markedets behov for viden hos de kandidater, vi uddanner
• have et rådgivende forum, hvor medlemmerne har indflydelse på uddannelsen
• medlemmerne kan forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen
• give virksomhederne mulighed for netværksdannelse.

Aftagerpanelet for de økonomiske uddannelser på Syddansk Universitet dækker uddannelserne:

• bacheloruddannelsen i økonomi (BSc.oecon.)
• kandidatuddannelsen i økonomi (cand.oecon.)

Aftagerpanelet beskæftiger sig med såvel konkrete som generelle forhold om de økonomiske uddannelser. Temaerne kan således være undervisning, uddannelsernes indhold og udvikling samt uddannelsernes generelle placering og betydning for samfundsudviklingen i såvel nær- som fjernområderne. Andre samarbejdsområder er samarbejde om vidensdeling og forskning.

Uddrag af Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven), nr. 261 af 18/03/2015 om aftagerpaneler:
§ 13 a. Universitetet nedsætter et eller flere aftagerpaneler, der sammensættes af udefra kommende medlemmer. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.
Stk. 2. Universitetet sikrer dialog mellem aftagerpanelet og universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.
Stk. 3. Aftagerpanelet kan foruden de i vedtægten fastsatte opgaver afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Aftagerpanelet skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger for aftagerpanelet.
Stk. 4. Universitetet kan nedsætte aftagerpaneler efter stk. 1 i fællesskab med andre universiteter.

Aftagerpanel

Medlemmer af aftagerpanelet for de økonomiske uddannelser på Syddansk Universitet:

 

Faisel Sethi

 

Økonom i Nationalbanken

 

Tine Lund Jensen

 

Kontorchef ved Transportministeriet

 

Lars Claudi Mortensen

 

Økonomidirektør / CFO ved 3C Retail

 

Claus Kastberg Nielsen

 

Direktør i Copenhagen Economics

 

Majbritt Skov

 

Senior Manager | DC Government Strategy & Operations, Deloitte Consulting

 

Lone Grønbæk

 

Institutleder ved Økonomisk Institut

 

Niels Thorslund 

 

Regionsdirektør, Nordea

 

Søren Iversen Hjørlund

 

Direktør, DGI Stabsfunktioner

 

Christian Kronborg

 

Studieleder for økonomiuddannelsen, Syddansk Universitet

 

Herudover deltager som observatør: Faglig vejleder på økonomiuddannelsen, Syddansk Universitet.

 

 

Sidst opdateret: 24.08.2022