Skip to main content
DA / EN

SDU’s 2. årlige symposium satte rekruttering på dagsordenen

SDU’s International Gender Advisory Board var paneldeltagere da SDU torsdag 31. oktober inviterede til en eftermiddag med fokus på kønsperspektiver i rekruttering til videnskabelige stillinger på universitetet

Igen i år var der både studerende, ansatte og også eksterne interesserede blandt de over 100 deltagere. SDU’s rektor Henrik Dam bød alle velkommen, og herefter præsenterede Ole Skøtt, Dekan på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og formand for SDU’s centrale ligestillingsudvalg, paneldeltagerne fra SDU’s International Gender Advisory Board.
VC opening 2nd Symp 2019

Eva Sophia Myers, leder for SDU’s Gender Equality Team, gav derefter en kort status for SDU’s ligestillingsindsats, herunder arbejdet med rekruttering, og illustrerede med en case-øvelse hvilke udfordringer, der er i dette arbejde.

I programmet var der lagt op til et todelt symposium, hvor første del havde fokus på hvorfor, der bør arbejdes specifikt med kønsperspektiver i rekruttering. María Bustelo viste indledningsvis, at både kønsbalancen i forskerteams og integrationen af kønsdimensionen i forskning stadig halter efter i de projektansøgninger, EU modtager. Tomas Brage sammenfattede resultaterne af LERU’s arbejde og understregede det store og ofte uudnyttede potentiale, der ligger i universiteternes arbejde med mangfoldighed. Yvonne Benschop understregede, at det komplekse akademiske karrieresystem og avanceringskriterier i sig selv er kønnede, og Mathias Wullum Nielsen problematiserede yderligere meritokrati-idealet og evalueringskriterier.
IGAB panel at 2nd Symp 2019
Efter en pause skiftede panelet fokus fra hvorfor til hvordan, rekrutteringer kan tage højde for kønsperspektiver i praksis. Her forklarede Heidi Holt Zachariassen, at det er selve processen og ikke resultatet, der er centralt, og at alle involverede aktører skal klædes på til at kunne håndtere uheldige og ofte kønnede skævvridninger undervejs i processen. Tomas Brage påpegede også behovet for at kvalificere de rekrutteringsansvarlige, særligt ledere, og også at arbejde aktivt for at reducere diskriminerende adfærd. Lynn Roseberry supplerede med, at rekrutteringsændringer kun lykkes, hvis ledere oplever ændringerne som relevante og relaterbare, kompetencegivende og noget, de har medindflydelse på. Roseberry understregede desuden vigtigheden af en langsigtet indsats målrettet inklusion hellere end diversitet, som i højere grad fokuserer på at imødegå bias i alle dele af universitetets praksis og beslutningsprocesser.
GET at 2nd Symp 2019

Panelets oplæg blev undervejs kvalificeret med spørgsmål fra SDU’s Gender Equality Team, og den sidste del af symposiummet åbnede også op for spørgsmål og kommentarer fra salen. Her blev bl.a. spurgt om forslag til strategier for håndtering af modstand mod ligestillingsarbejde, kommenteret på vigtigheden af en synlig ledelsesforpligtelse til ligestillingsarbejdet, og fremsat forslag om en karriereevaluering også af faste lektor- og professoransatte. Plenumsdialogen førte endvidere til en understregelse af, at kønsdimensionen i selve forskningsarbejdet også bør adresseses som en del af køns- og ligestillingsarbejdet i universitetssektoren. Endelig blev det også fremført, at en måde at udbrede kendskabet og relevansen af ligestillingsarbejdet på universiteter kunne være at engagere et bredt udsnit af de universitetsansatte som et civilsamfund og bygge både på deres specifikke expertiser og deres personlige erfaringer, og også på at krydskombinere eksisterende eller forudgående undersøgelser – fx om hvilke tiltag, der virker i forhold til at fastholde en underrepræsenteret kategori i et specifikt fagmiljø.
De samlede oplæg fra symposiet kan findes her.
GET with IGAB 2nd Symp 2019Under deres todages besøg i Odense deltog SDU’s International Gender Advisory Board medlemmer desuden også i workshops med ansatte fra SDU’s centrale og lokale ligestillingsudvalg. Her sparrede de direkte med ledere og udvalgsmedlemmer, og deres kvalificerende anbefalinger til SDU’s fortsatte ligestillingsindsats lød bl.a. på at sikre en systematisk organisering og implementering af ligestillingshandleplaner; at fokusere på hele det akademisk karriereforløb fra rekruttering til promoveringsprocesser; at øge opmærksomheden på kønsdimensionen i forskning og at fortsætte det nyopstartede arbejde med gender budgeting. Sidst, men ikke mindst, gav det International Gender Advisory Board SDU stor ros for et innovativt og stærkt arbejde.
Workshop with IGAB 2019

Redaktionen afsluttet: 31.10.2019