Skip to main content
DA / EN

Snild inklusion i idrætten

Foreningsidrætten er godt med i arbejdet for et inkluderende samfund, men det er ikke handicapidrætten, der hitter. Det er derimod den snilde inklusion af personer med handicap i de almene idrætsforeninger, der er iøjnefaldende. Det viser en analyse, som Center for Handicap og Bevægelsesfremme, Syddansk Universitet, har gang i.

Analysen bygger på data fra en undersøgelse om levevilkår, helbred og handicap, som er gennemført i 2013 i samarbejde med SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra godt og vel 19.000 personer i Danmark mellem 16 og 64 år svarende til knap 3 mio., når man omregner til befolkningstal. Af disse angiver 13,6 % at have et mindre eller større fysisk handicap svarende til 401.286 personer, mens 8,7 % angiver at have et mindre eller større psykisk handicap svarende til 256.913 personer. Der er et overlap mellem fysisk og psykisk handicap på 2,3 % svarende til 66.438 personer.

På spørgsmålet om aktiv deltagelse i idrætsforening/-klub inden for det sidste år får vi følgende resultat:

Personer med   

 Aktiv i idrætsforeningsdeltagelse

   

 i pct.

i personer

Ingen fysisk/psykisk handicap   

 43,5

 1.012.342

Mindre fysisk handicap   

 35,6

 94.543

Mindre psykisk handicap   

 29,9

 53.074

Større fysisk handicap   

 19,8

 27.431

Større psykisk handicap   

 20,0

 15.993

 
Personer med handicap er klart underrepræsenterede i idrætsforeningsdeltagelse, og det gælder i højere grad for personer med et større fysisk eller psykisk handicap end for personer med et mindre fysisk eller psykisk handicap. Foreningsidrætten er således langt fra at have opnået lige deltagelse, men er på den anden side godt i gang, idet omkring 175.000 personer med handicap allerede flokkes i idrætsforeningerne. Til sammenligning mønstrer handicapidrætsforeningerne under Dansk Handicap Idrætsforbund og idrætsforeninger for sindslidende under Dansk Arbejder Idrætsforbund tilsammen blot omkring 12.000 voksne medlemmer.

Hovedvejen frem synes at være at understøtte den enkeltes ressourcer og muligheder i aktivitetsdeltagelse i stedet for at fokusere på idrætssvage og handicapspecifikke målgrupper. Derved kan foreningsidrætten bidrage til at fremme, at personer med handicap i videst muligt omfang deltager i almene idrætsaktiviteter på alle niveauer, således som Handicapkonventionen foreskriver. Foreningsidrættens veje til inklusion er også i tråd med regeringens handicappolitiske handleplan om at fjerne barrierer for lige deltagelse i fællesskabet. Det vil derfor være et tilbageskridt, hvis en ny statslig idrætspolitik ikke har øje for de mangfoldige veje til inklusion i idrætsforeningerne med respekt for forskellighed, men bare vil styrke de handicapspecifikke idrætstilbud med risiko for stigmatisering og segregation af personer med handicap.
 

Kontakt: Lektor og Centerleder Ejgil Jespersen, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, Syddansk Universitet. Mobil 2440 9369.

 

Redaktionen afsluttet: 22.04.2014