Skip to main content

Pauseområder

Flere og mere imødekommende pauseområder

Udfordring:
Der er for få pauseområder og de bliver ofte indtaget til arbejde pga. manglende grupperum. De er typisk placeret i støjende områder, de er ikke hyggelige nok, man sidder dårligt, og udsmykning mangler.

Beskrivelse af indsats:
Udover at der løbende forbedres på disse områder ses der også 3 konkrete tiltag:
Campuslife - Etablering af studentermiljøer ude på fakulteterne
StudentHub - Etablering af fælles miljø for studerende i området omkring Kantine 2
Masterplan - En helhedsorienteret indsats for at forbedre ophold på fællesarealer

Formål:
Samlet for de 3 indsatser er, at de tilvejebringer flere pauseområder, både i fællesarealer men også i umiddelbar nærhed til fakulteterne. Masterplanen kigger på, at der generelt skabes mere lys og imødekommenhed i de pauseområder der er placeret på gange og fællesarealer. Er stor del af dette projekt er også at se på møbleringen, og de virkemidler der ligger heri.

Status og opfølgning: 
Dele af gangarealerne er allerede renoveret og der er opsat nye møbler, belysning mv.
Det øvrige arbejde er under planlægning og det forventes at der laves forundersøgelser på projekterne primo 2020. 

Ansvarlig:
Teknisk service
Henrik Ravn (hem@sdu.dk)
Leif Jensen (lj@sdu.dk)
 

Supplerende bemærkninger:
Dele af projekterne gennemføres med Bygningsstyrelsen hvorfor SDU er afhængig af deres sagsbehandling.

Status august 2020:
Ad 1. Etablering af studemiljøerne er fortsat i proces i Bygningsstyrelsen. Der er endnu ikke en endelig dato for etablering.
Ad 2. Er pt. sat i bero som følge af Corona- situationen
Ad. 3. Er pt. sat i bero som følge af Corona- situationen.
Ny café med de studerende som driftsansvarlig er afleveret til de studerende 1. marts 2020. Caféen nåede at være i drift i en uge og blev så lukket ned som følge af Corona-nedlukningen den 9. marts. Caféen er fortsat lukket, men der arbejdes på at genåbne den i løbet af september 2020.