Skip to main content

HD Selvstudium

Du har mulighed for at tilmelde dig HD-studiet som selvstuderende.

At være selvstuderende betyder, at du kun deltager i og betaler for eksamen i et eller flere fag. Du vil derfor ikke modtage nogen form for undervisning, vejledning i forbindelse med projekter m.v. eller have mulighed for at kunne aflevere hjemmeopgaver i løbet af året. Ligeledes vil du heller ikke have adgang til vores elektroniske undervisningsplatform.

Et positivt udbytte som selvstuderende vil derfor normalt forudsætte, at du gennem en tidligere uddannelse har opnået et vist kendskab til fag, du vil gennemføre som selvstuderende. Selvstuderende har således statistisk set en markant lavere beståelsesprocent end de øvrige studerende. 

Som selvstuderende skal du ikke kunne dokumentere nogen form for adgangskrav. Et par væsentlige krav skal dog altid være opfyldt for at kunne deltage i en eksamen som selvstuderende: 

  • Du må ikke i indeværende semester have fulgt undervisningen i fag, som du vil gå til eksamen i som selvstuderende. 
  • Du kan ikke som selvstuderende ”købe” dig til flere eksamensforsøg end de 3 forsøg, som er gældende for de øvrige studerende på uddannelsen. 
  • Det foreskrevne gebyr skal være rettidigt indbetalt .

Hvis du måtte ønske at gennemføre hele uddannelsen som selvstuderende, så er du omfattet af de samme adgangskrav som de øvrige studerende på uddannelsen.  

Som selvstuderende er du - på lige fod med andre studerende - omfattet af reglerne i diverse ministerielle bekendtgørelser samt den til enhver tid gældende (nyeste) studieordning på den enkelte HD-uddannelse.

Bemærk dog, at selvstuderende er friholdt fra  evt. forudsætningsbindinger i forbindelse med den enkelte eksamen, f.eks. godkendelse af et antal obligatoriske hjemmeopgaver og/eller krav om bindinger mellem fagene. Dette betyder bl.a. at du, hvis du måtte ønske at tage flere fag som selvstuderende, selv kan vælge rækkefølgen. Det anbefales dog på det kraftigste at du afslutter fagene, som beskrevet i studieordningen – ikke mindst af hensyn til progression i studieforløbet, hvor udbyttet bliver bedst, hvis du så vidt muligt følger en studieform som ligner et samlet forløb.

Studieordningen samt øvrige love og regler kan du finde på studiets hjemmeside. Hvis du som selvstuderende ønsker at gennemføre det fulde studium, skal du, som øvrige studerende, aflevere hjemmeopgaver efter de fastsatte regler samt i øvrigt deltage i de almindelige prøver, der afholdes i studiet, ligesom selvstuderende skal aflevere specialeafhandling efter samme regler som øvrige studerende.  

Pensum er altid det nyeste i forbindelse med den enkelte eksamen. Under forudsætning af at det foreskrevne gebyr er blevet indbetalt, har du krav på at få oplyst pensum senest 2 måneder før afholdelse af den pågældende eksamen. For nærmere informationer om pensum kontakt HD-sekretariatet

Praktiske informationer om eksamens afvikling vil fremgå af systemet Digital Eksamen. Herudover vil HD-sekretariatet – via den SDU mailadresse du får tildelt fra universitetet - senest 1 uge før eksamens afvikling informere dig herom. 

Selve eksamenen gennemføres som udgangspunkt efter de samme bestemmelser som er gældende for de øvrige studerende på uddannelsen.  Hvis en eksamen, efter studieordningens bestemmelser, forudsætter undervisningsdeltagelse, kan uddannelseslederen dog bestemme, at den pågældende eksamen erstattes af en anden prøveform tilrettelagt særskilt for selvstuderende. Vær opmærksom på, at alle eksamensopgaver skal udarbejdes individuelt.

Ved tilrettelæggelse af eksamen vil de selvstuderende blive indplaceret på hold sammen med de studerende, der har fulgt undervisningen. Overfor eksaminator og censor vil det følgelig ikke blive oplyst om du er tilmeldt eksamen som selvstuderende eller almindelig studerende. I systemet Digital Eksamen finder du information om, hvilken dato du kan forvente, at karakterer for det enkelte fag offentliggøres. Det er også via SDU Studenterselvbetjening, at du vil kunne se din karakter, så snart den er registeret. 

Der oplyses aldrig karakterer telefonisk. 

Hvis du som selvstuderende vil være sikker på at modtage relevant information om blandt andet evt. pensumændringer, kan det anbefales, at du tilmelder dig studiet i god tid.

Tilmelding skal ske pr. mail til hd@sam.sdu.dk

Fristen for rettidig framelding er altid ugedagen før den pågældende eksamen starter op. Konkret indebærer dette ved: 

  • Skriftlige eksaminer - ugedagen før en eksamen finder sted
  • Alle former for skriftlige hjemmeprøver (cases, projekter m.v.) – ugedagen før den dag, hvor opgaven bliver udleveret
  • Hjemmeprøver, der ikke skal udarbejdes på baggrund af en udleveret tekst og/eller som ikke er underlagt en fælles opstartsdato – ugedagen før den dag, hvor opgaven skal afleveres.
  • Mundtlige eksaminer – ugedagen før den 1. eksamensdag i faget på dit hold.
  • Hvis en eksamen således bliver afholdt en mandag og/eller en opgavetekst bliver udleveret en mandag, så vil sidste rettidige frameldingsfrist altså være mandagen før.

Hvis du framelder dig en eksamen efter fristen, vil du blive registreret som ”udeblevet” og for at have brugt et eksamensforsøg.   

Da der ikke ydes nogen form for statstilskud til selvstuderende, skal du fuldt ud betale de af Syddansk Universitetet beregnede omkostninger i forbindelse med eksamensdeltagelse.

HD 1. del 
Eksamensformer Pris i kr.
pr. forsøg
Skriftlige stedprøver og mundtlige prøver
uden skriftlig oplæg
 2.200,-
Mundtlige prøver (med skriftlige oplæg,
seminarer) og skriftlige hjemmeprøver
 4.950,-
Afsluttende projekt  8.300,-
HD 2. del 
Eksamensformer Pris i kr. 
pr. forsøg
Skriftlige stedprøver og mundtlige prøver
uden skriftlig oplæg
2.200,- 
Mundtlige prøver (med skriftlige oplæg,
seminarer) og skriftlige hjemmeprøver  
4.950,- 
Afgangsprojekt  16.350,- 

 

Tilbagebetaling 

Hvis du indsender en skriftlig framelding til HD-sekretariatet senest 15. februar (forårssemester) og 15. september (efterårssemester) tilbagebetaler vi deltagergebyret. Framelder du dig senere bliver du udmeldt, men kan ikke få deltagergebyret refunderet og gebyret kan ikke overføres til fremtidige perioder.

Sidst opdateret: 04.05.2021