Skip to main content
Zoom ind på ...

Naturen under pres

Urbanisering, infrastruktur og landbrugsproduktion giver færre og færre uberørte naturarealer – og det truer dyrearter og økosystemer i hele verden.

Af Bolette Marie Kjær Jørgensen, , 05-10-2020

Biologisk mangfoldighed

Biodiversitet betyder biologisk diversitet, og ordet er en kombination af bios = liv fra græsk og diversus = forskelligartet fra latin.

Så biodiversiteten er den biologiske mangfoldighed eller variationen i den levende natur og dækker alt levende liv på jorden lige fra bakterier og svampe til dyr og planter.

Begrebet blev udviklet i 1980’erne. Der er flere former for biodiversitet. Det kan være diversiteten af arter, diversiteten af gener eller diversiteten af økosystemer.

En fattigere verden

Tab af biodiversitet betyder en mere forarmet natur, tab af naturværdier og mistede økosystemer. Derudover har tab af biodiversitet stor samfundsmæssig betydning.

Vi er dybt afhængige af de såkaldte tjenester, som naturen yder os. Det er f.eks. bestøvning af vilde planter og afgrøder, rensning af vand, jord og luft, fødevarer til mennesker og dyr samt materialer til alle mulige typer af produkter.

Hurtigere udryddelse

Menneskelige aktiviteter, som inddrager store arealer til bebyggelse, landbrugsproduktion, infrastruktur mv., betyder, at færre og færre naturarealer er uberørte, og de tilbageværende ligger ofte som små isolerede øer i landskabet.

Dertil kommer påvirkninger fra bl.a. klimaændringer, forurening, invasive arter eller anvendelse af naturområderne. I IPBES-rapporten (IPBES står for ”The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services”) fra 2019 konkluderer man blandt andet, at sammenlagt en million arter er truet af udryddelse, og udryddelsen sker i øjeblikket 10-100 gange hurtigere, end den gennemsnitligt er sket inden for de seneste 10 millioner år.

Også arternes levesteder forsvinder. F.eks. konkluderer rapporten, at 85 procent af verdens vådområder er forsvundet siden 1700.

At vende udviklingen

Udviklingen kan stoppes og vendes. Først og fremmest ved at stoppe de aktiviteter, som skader biodiversiteten, og dernæst ved at genoprette naturområder – og det gælder både på land og til vands.

I en dansk IPBES-rapport fra 2020 anbefaler forskerne, at genopretning af biodiversitet og økosystemer sker via etablering af flere store sammenhængende naturområder, genopretning af den naturlige vanddynamik i landskabet, udlægning af urørt skov, bedre forhold for nøglearter såsom store græssere og genopretning af små naturområder som spredningskorridorer.

Den enkeltes ansvar

Som privatperson kan man sagtens gøre ting, som har betydning for biodiversiteten.

Man kan f.eks. undlade at bruge sprøjtegifte i sin have, overveje sine indkøb og købe varer, som er produceret miljømæssigt forsvarligt eller ikke indeholder miljøskadelige stoffer, samt skabe gode forhold for dyr og planter på sin egen grund.

Mød forskeren

Sara Egemose er lektor på Biologisk Institut.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 05.10.2020