Skip to main content
DA / EN

Evalueringer på tredje år

 

Evalueringer på tredje år

Senest efter 30 måneders indskrivning gennemføres den sidste evaluering af ph.d.-forløbet inden indlevering af ph.d.-afhandlingen.

Formålet med denne evaluering er at gennemføre en vurdering af projektets progression, opfølgning på evaluatorernes anbefalinger fra midtvejsevalueringen, status på planlagte/gennemførte studieelementer og feedback fra hovedvejleder omkring status på afhandlingen. Evalueringen giver desuden den ph.d.-studerende mulighed for at få en second opinion på ph.d.-projektet. Det overordnede formål er således at sikre, at forløbet afsluttes til tiden med tildeling af ph.d.-graden.

 

Som vejleder er det din opgave at udarbejde de regelmæssige evalueringer.

 

Læs mere om tredje evaluering.

Af hensyn til overholdelsen af tidsfristerne for bedømmelse og forsvar skal den ph.d.-studerende varsle institutlederen og ph.d.-skolens sekretariat om indlevering af afhandlingen i god tid og senest 2 måneder før forventet indleveringstidspunkt. Det er vigtigt at denne frist overholdes, således at bedømmelsesudvalget kan være nedsat på indleveringstidspunktet.  

Som vejleder har du ifm. ph.d.-uddannelsens afslutning ansvar for følgende:

  • At udarbejde den afsluttende hovedvejlederudtalelse, der opsummerer det samlede ph.d.-forløb (kurser, undervisning og miljøskift) ved indlevering af ph.d.-afhandlingen.
  • At deltage i bedømmelsesarbejdet og ph.d.-forsvaret uden stemmerettigheder.
  • At sende den komplette ph.d.-afhandling til plagiattjek hos Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) og for at videresende konklusionen af SDUBs gennemførte plagiattjek til den ph.d.-studerende inden afhandlingen indleveres til ph.d.-skolen.

Den ph.d.-studerendes indskrivning ved universitetet ophører ved indlevering af ph.d.-afhandlingen.

Læs mere ph.d.-skolens retningslinjer i forbindelse med indlevering af afhandlingen og afholdelsen af ph.d.-forsvar.

Hvis ph.d.-skolelederen konkluderer, at den ph.d.-studerende ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, skal den ph.d.-studerende have et tilbud om rette op på ph.d.-studiet inden for 3 måneder. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af det samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis den ph.d.-studerende ikke senest 1 uge efter modtagelsen af tilbuddet om 3 måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, ophører indskrivningen.

Læs mere om genopretningsperioden.

Sidst opdateret: 19.07.2022