Skip to main content

Bedømmelsesudvalgets arbejde

Umiddelbart efter bedømmelsesudvalget har modtaget din ph.d.-afhandling opfordres udvalgets formand til at tage initiativ til udarbejdelse af tidsramme for bedømmelsesarbejdet, og aftale en foreløbig forsvarsdato. Forsvarsdatoen skal aftales med dig, bedømmelsesudvalgets medlemmer, hovedvejlederen og institutlederen. Datoen meddeles ph.d.-skolens sekretariat, når der afgives indstilling om at afhandlingen er egnet til forsvar.

Formanden for bedømmelsesudvalget er ansvarlig for at inddrage hovedvejlederen - dvs.:

  • indkalde til eventuelle møder i bedømmelsesudvalget
  • orientere om e-mailkorrespondance
  • orientere om den foreløbige bedømmelse af afhandlingen mhp. afklaring af eventuelle misforståelser og mulighed for at kommentere den foreløbige bedømmelse inden den sendes til ph.d.-skolen.

Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen

Bedømmelsesudvalget skal senest to måneder (i beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke) efter du har indleveret din afhandling, udarbejde en foreløbig indstilling. Indstillingen henvender sig til dig og Akademisk Råd.

Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Den skal konkludere, om din afhandling i den foreliggende form er egnet til forsvar. Det skal fremgå, om indstillingen afgives i enighed eller om der er tale om en delt indstilling. Udvalget oplyser samtidig dato og tidspunkt for forsvaret samt eventuelt emne for forelæsningen.

Dekanen kan træffe afgørelse om hvorvidt du kan indlevere din afhandling igen hvis udvalget vurderer at den ikke har kvaliteter, der gør den egnet til forsvar. Afhandlingen kan indleveres igen i revideret form inden for en frist på mindst tre måneder. Udvalget indstiller, hvor mange måneders revision, der skønnes at være behov for.

Hvis udvalget indstiller din afhandling til forsvar, sender ph.d.-skolen straks bedømmelsen videre til dig, din hovedvejleder og Akademisk Råd.

Hvis udvalget ikke indstiller din afhandling til forsvar, sender ph.d.-skolen bedømmelsen i partshøring hos dig og din hovedvejleder inden der træffes endelig afgørelse.

Den endelige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen

Umiddelbart efter det mundtlige forsvar udarbejder bedømmelsesudvalget den endelige indstilling. Udvalget skal på baggrund af din afhandling og dit forsvar vurdere, om kravene til forsvaret er opfyldte.

Udvalgets indstilling kan oplyses mundtlig straks efter forsvaret og den skriftlige indstilling skal sendes til ph.d.-skolens hurtigst muligt.

Efter et tilfredsstillende gennemført forsvar kan den endelige indstilling have form af en tilføjelse til den foreløbige bedømmelse.

Den endelige indstilling henvender sig til dig og Akademisk Råd, som tildeler ph.d.-graden. Herefter kan du anvende den endelige indstilling til vedlæggelse ved fremtidige stillingsansøgninger.

Den endelige indstilling vil være underskrevet af alle udvalgets medlemmer.

Er udvalgets indstilling negativ, skal du inden for en frist på to uger fra modtagelsen af den endelige indstilling have mulighed for at komme med bemærkninger.

Ph.d.-skolelederen kan beslutte, at afhandlingen skal tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg, hvis du har anmodet herom.

Du har mulighed for at klage over ph.d.-skolelederens afgørelse til dekanen inden for en frist af to uger fra du har modtaget afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 

Skrivevejledning

Læs mere om ph.d.-indstillinger i ph.d.-skolens skrivevejledning.

Klik her

Sidst opdateret: 06.10.2021