Skip to main content
DA / EN

Ansøgning om tildeling af stipendium før afslutning af kandidatuddannelsen (4+4-ordningen)

Ved tildeling af et stipendium efter 4+4-ordningen kan en studerende påbegynde ph.d.-uddannelsen før afslutningen af kandidatuddannelsen. Det forudsættes, at ansøgere skal have erhvervet en bachelorgrad og have bestået 60 ECTS af en kandidatuddannelse.

Den studerende er de første 2 år af studieforløbet indskrevet på både kandidat- og ph.d.-uddannelsen, og skal efter 2 år have opnået kandidatgraden. Herefter overgås til indskrivning og ansættelse som ph.d.-studerende for de resterende 2 år med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden.

Hvis den studerende kommer fra en anden uddannelsesinstitution, skal det respektive studienævn under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet endvidere godkende meritoverførsel af allerede beståede fag, før der gives tilsagn om indskrivning.

Det er en forudsætning for indskrivning på 4+4-ordningen, at det hidtidige studieforløb på bachelor- og kandidatuddannelsen er gennemført med et tilfredsstillende karakterniveau.

Ledige stipendier udbydes af fakultetets institutter og annonceres løbende på universitetets hjemmeside. Ansøgningsfrister m.v. vil fremgå af stillingsopslaget. Det vil ligeledes fremgå, om der er mulighed for indskrivning under 4+4-ordningen. Der søges både om tildeling af stipendium og om indskrivning.

Syddansk Universitet anvender et online rekrutteringssystem til ledige stillinger. For at søge en stilling hos os skal du indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema under den stilling, du ønsker at søge. Din ansøgning vil ikke blive registreret som modtaget, hvis du indsender den på e-mail uden om systemet. Hvis du oplever tekniske problemer, skal du kontakte support@sdujob2@sdu.dk.

Det anbefales, at ansøgeren inden udarbejdelse af ansøgningen kontakter instituttet med henblik på nærmere oplysninger om instituttets forskningsprofil, baggrunden for stipendiet, vejledningsmuligheder m.v.

Ansøgningen skal vedlægges en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen skal redegøre for hvilke forskningsspørgsmål der ønskes undersøgt, angive metode og teori samt skitsere en tidsplan for arbejdet, der viser, at det er realistisk at gennemføre ph.d.-projektet inden for en 3-årig periode.

Accepterede ansøgninger bedømmes af det relevante fagudvalg, som repræsentant for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Fagudvalget udarbejder en skriftlig bedømmelse til institutlederen og ph.d.-skolelederen indeholdende for hver ansøger:

  • En kort karakteristik af ansøgerens faglige kvalifikationer og ph.d.-projektet.
  • En vurdering af ansøgernes mulighed for at gennemføre ph.d.-projektet inden for normeret studietid.

Udvalgets bedømmelse sendes til den enkelte ansøger til orientering.

På baggrund af fagudvalgets bedømmelser træffer ph.d.-skolelederen afgørelse om, hvem der er kvalificerede til indskrivning på ph.d.-uddannelsen. Dekanen træffer endelig beslutning om ansættelse af den ph.d.-studerende i samråd med institutlederen. Institutlederen kan vælge at indkalde kvalificerede ansøgere til interview, før der træffes beslutning om ansættelse.

Indskrivning kan finde sted fra den 1. eller 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft.


Sidst opdateret: 06.12.2023