Skip to main content
DA / EN

SU-ph.d.-stipendier og løn for ph.d.-studerende under 4+4-ordningen

Studerende, der samtidig er indskrevet på en kandidatuddannelse og ph.d.-studiet (4+4 ordningen) kan få SU til kandidatuddannelsen efter de almindelige betingelser for SU indtil kandidatuddannelsen er afsluttet.

Stipendiet består af et SU-ph.d.-stipendium (under del A) og et lønnet ph.d.-stipendium (under del B).

Den studerende modtager de første to år af studiet SU-ph.d.-stipendier indtil kvalifikationseksamen er bestået og kandidatgraden er opnået. SU-ph.d.-stipendiet udgør maksimalt 48 stipendieklip. Stipendieklippene udbetales månedsvis forud. Herudover modtager den studerende løn for 280 timers arbejdsopgaver på det andet studieår. Efter kvalifikationseksamen er bestået overgår den studerende til lønmodtagerstatus.

Den studerende har rettigheder og pligter (mht. orlov, barsel, sygdom, studieforsinkelser m.v.) som almindelige SU-modtagere indtil kvalifikationseksamen er bestået.

Vedrørende løn, pension og øvrige ansættelsesforhold efter overgang til lønmodtagerstatus henvises til de til enhver tid gældende overenskomster og organisationsaftaler.

Som ph.d.-studerende med lønmodtagerstatus er der i ansættelsesperioden pligt til at udføre arbejdsopgaver svarende til 840 timer. Timerne fordeles med 280 timer under SU-ph.d.-stipendiet, hvor de afvikles på andet studieår, og 560 timer under det lønnede stipendium. Opgaverne kan bestå af undervisning, formidling eller andre faglige opgaver. Der kan i særlige tilfælde bevilges reduktion i de 840 timer med tilsvarende reduktion i lønnen.

Sidst opdateret: 19.07.2022