Skip to main content

Det store overblik: Grønspættebogen

Ph.d.skolen

... består af de studerende, vejlederne, programmerne, administration og leder.

Herudover:

Programrådet: Ph.d.-skolelederen + FUP-lederne
Coach: Nina Nørgaard (noergaard@sdu.dk / 6550 2196)

Opgavefordeling i stikord

 • ansættes på instituttet (eller associeres instituttet gennem kontrakt)
 • indskrives på ph.d.-skolen
 • tilknyttes forskeruddannelsesprogram (FUP)
 • udarbejder ph.d.-plan
 • deltager i kurser i et omfang af 30 ECTS
 • formidler
 • foretager miljøskift
 • bliver regelmæssigt evalueret
 • skriver afhandling (monografisk/antologisk; dansk/engelsk/?)
 • har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse
 • giver projekt-specifik vejledning og faglig sparring
 • bistår ved udarbejdelsen af ph.d.-planen og fremsender den via institutleder til ph.d.-udvalgets godkendelse
 • afgiver udtalelser i forbindelse med midtvejsevalueringer
 • afgiver udtalelse om det samlede forløb ved studiets afslutning
 • har aktiv rolle vedr. valg af kurser, formidling og miljøskift, herunder anbefaling af forbrug af rejsemidler m.v.
 • er tilforordnet medlem af bedømmelsesudvalget uden stemmeret
 • vælges typisk også til formand for ph.d.-udvalget
 • er født medlem af rektors ph.d.-råd
 • indskriver nye ph.d.-studerende efter indstilling fra ph.d.-udvalgets VIP-repræsentanter
 • udpeger vejledere efter indstilling fra institutleder
 • udpeger FUP-leder efter indstilling fra den eller de berørte institutledere
 • evaluerer studerende (efter 2., 4. og 5. semester)
 • fortrolig samtalepartner
 • er formand for programrådet (FUP-ledere)
 • evaluerer skolens aktiviteter
 • indstiller til dekanen om opfølgning af overordnede evalueringer
 • styrer økonomien for kursusvirksomheden
 • er ansvarlig for udbud af generiske kurser
 • tegner skolen udadtil i nationalt og internationalt samarbejde
 • (VIP-gruppen) indstiller til ph.d.-skolelederen vedr. indskrivning af nye ph.d.-studerende
 • godkender kurser og ECTS-points
 • behandler dispensationsansøgninger
 • godkender ph.d.-planer / revision af ph.d.-planer
 • indstiller institutlederens forslag til bedømmelsesudvalg til dekanens godkendelse
 • udarbejder stillingsopslag
 • anbefaler indskrivning og indhenter godkendelse af indskrivningsmulighed for kvalificerede ansøgere/kandidater hos VIP repræsentanter i ph.d.-udvalget og ph.d.-skolelederen
 • ansætter den ph.d.-studerende
 • har det personalemæssige ansvar
 • afholder MUS/GRUS
 • indstiller vejleder/vejlederskift til ph.d.-skolelederens godkendelse
 • indstiller FUP-leder til ph.d.-skolederens godkendelse
 • påtegner ph.d.-planen og senere tillæg/ændringer
 • har ansvar for den konkrete udmøntning af formidlingsdimensionen
 • godkender forbrug af de reserverede annuumsmidler efter vejlederens anbefaling
 • underskriver evalueringsskemaer
 • fremsender forslag til udvalg til bedømmelse af indleverede ph.d.-afhandlinger
 • forestår på dekanens vegne forsvaret af afhandlingen
 • får ph.d.-studerende tilknyttet sit program
 • er kobling mellem ph.d.-skole og institut:
  • planlægger og afvikler fagspecifikke kurser og aktiviteter i relation til de relevante faglige miljøer
  • er sammen med vejleder ansvarlig for de ph.d.-studerendes optimale tilknytning til relevante forskningsmiljøer og forskergrupper
 • forvalter selv en del af det faglige miljø for de tilknyttede ph.d.-studerende
 • er medlem af programrådet
 • samarbejder med fagrelaterede FUP'er nationalt

Forskeruddannelsesprogrammer (FUP):

Filosofi, Uddannelsesvidenskab og Medier (FFUM)
FUP-leder: Caroline Schaffalitzky de Muckadell (csm@sdu.dk), +45 6550 3896 

Områdestudier, Religion, Arkæologi og Historie (FORAH)
FUP-leder: Nils Arne Sørensen (nils@sdu.dk), +45 6550 3108

Litteratur, Æstetik og Kultur (FLÆK)
FUP-leder: Anders Engberg-Pedersen (engberg@sdu.dk) +45 6550 4037

Design, IT og Kommunikation (FDIK)
FUP-leder: Anne Gerdes (gerdes@sdu.dk) +45 6550 1323

Sprog og Kommunikation (FSK)
FUP-leder: Cindie A. Maagaard (
cindiem@sdu.dk), +45 6550 3159

Institutter:

Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse
Konstitueret institutleder: Marianne Wolff Lundholt (malu@sdu.dk), + 45 6550 1339 

Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation
Konstitueret institutleder: Per Krogh Hansen (pkha@sdu.dk), +45 6550 1451

 
Who’s who i Ph.d.-administrationen?

Find en oversigt her

Det humanistiske Ph.d.-udvalg

Find en oversigt her

Sidst opdateret: 03.01.2023