Skip to main content

Studiets finansiering

Fakultetets ph.d.-stipendier opslås på Syddansk Universitet under Ledige stillinger og som hovedregel til tildeling pr. 1. februar og 1. september. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Akademikernes Centralorganisation og Finansministeriet. 

Den årlige basisløn udgør ca. 470.000 inkl. eget pensionsbidrag. Såvel løn som pensionsbidrag reduceres med arbejdsmarkedsbidrag. Herudover skal der ske indbetaling af ATP-bidrag. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Aflønning og øvrige ansættelsesvilkår sker med hjemmel i aftale mellem Finansministeriet og AC.

Ph.d.-studerende med friplads kan få tilskud til deltagelse i kurser og studierejser. Forinden indskrivning på friplads tages der konkret stilling til det finansielle grundlag.

Andre finansieringsmuligheder

Ved ansøgning om eksterne midler til finansiering af et ph.d.-studium, som i sin helhed foregår ved Syddansk Universitet, skal man være opmærksom på følgende: Som hovedregel skal der til gen­nemførelsen af et ph.d.-studium ved Det humani­stiske Fakultet skaffes ca. 1,6 mill. kr. (niveau april 2012) til dækning af 3 års løn til stipendiaten og herudover taksametertilskud til dækning samt overhead til universitetet til dækning af vejledning, bedøm­melse og andre projektudgifter.

Offentlige støttemuligheder

Forskningsrådene yder som hovedregel kun støtte til forskeruddannelse i direkte tilknytning til større forskningsprojekter, dvs. således at stipendierne søges som en del af projektbevillingen.

Det Frie Forskningsråd udbyder forskningsmidler én gang om året i et opslag, der annonceres hvert år i august måned. Opslaget har to årlige ansøgningsfrister. En hovedansøgningsfrist omkring 1. november, hvor alle virkemidler kan søges, og en ansøgningsfrist omkring 1. maj, hvor kun DFF-Individuelt postdocstipendium og FSS-Skolarstipendier kan søges.

ErhvervsPhD.-uddannelsen – henvender sig til personer på kandidatniveau med kvalifikationer for at gennemføre et ph.d.-projekt, samt universiteter, virksomheder og offentlige institutioner, der fagligt kan understøtte et 3-årigt erhvervsrettet forsknings- og uddannelsesprojekt.  Den erhvervsPhD-studerende ansættes med løn i virksomheden under hele ErhvervsPhD-uddannelsen  og deler sin placering mellem virksomheden og universitetet/sektorforskningsinstitutionen. 

Yderligere oplysninger findes på: http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/hojtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd  


Sidst opdateret: 11.03.2021