Skip to main content
DA / EN

Projektbeskrivelsen

Her kan du se hvad en god projektbeskrivelse skal indeholde. Bemærk, at du altid skal forholde dig til det specifikke stipendieopslag og de krav, der stilles der.

Krav til projektbeskrivelsens omfang

Projektbeskrivelsen må ikke fylde mere end 12.000 anslag (5 sider á 2400 anslag) inkl. titel, indholdsfortegnelse, tegn, mellemrum, tidsplan, figurer, fodnoter og henvisninger mm, men ekskl. bibliografi. 

Projektbeskrivelsens indhold

Helt overordnet skal projektbeskrivelsen:

 • Være velstruktureret og have et klart defineret fokus og mål
 • Placere sig centralt inden for forskningsprofilen for det institut, du søger
 • Relatere sig eksplicit til det aktuelle stipendieopslag
 • Demonstrere en bred viden om den eksisterende forskning inden for dit område
 • Være teoretisk og metodologisk velfunderet
 • Bidrage til den aktuelle forskningsverden fx ved at give nye perspektiver og/eller udvide eksisterende viden
 • Være innovativ 
Introduktion

Introduktionen skal indeholde: 

 • En præcis og interessant projekttitel
 • Din motivation for projektet: relevans, emne, bidrag til forskningsverdenen
 • En afgrænsning af projektet i forhold til tema, historie, geografi, institution etc.
 • Projekttype: empirisk, teoretisk etc.
 • Problemformulering
Status på forskningen

I dette afsnit skal du give et overblik over den eksisterende forskning i dit forskningsfelt. Du skal redegøre for den vigtigste forskning inden for området både nationalt og internationalt, og forklare hvordan dit projekt relaterer sig til eksisterende forskning. Hvis du selv tidligere har forsket i noget inden for samme område, skal dette også inddrages.

Du skal herudover argumentere for den samfundsmæssige relevans af dit projekt, og give et bud på, hvilke forskningsmiljøer dit projekt kan blive del af – igen både nationalt og internationalt.

Teoretisk ramme for projekt

Præsenter og begrund dit valg af teoretisk ramme.

Valg af metoder 
Giv en kort beskrivelse af de metoder, du vil gøre brug af: fx kvantitative og/eller kvalitative tilgange, diskursanalyse, litteraturanalyse, interviews, medieetnografi, etc. Her skal du også redegøre for dit valg af data (dokumenter, film, interviews, fokusgrupper, arkiver etc.) samt din tilgang til dine data (skal du fx have adgang til arkiver eller samtykke til anvendelse af interviews?). Du bør desuden tage stilling til, om der er nogen etiske overvejelser i forbindelse med din metodologi og klargøre dem her.
Tidsplan for projektet

Det er afgørende, at din tidsplan afspejler, at der er tale om et gennemarbejdet projekt, der realistisk set kan gennemføres på 36 måneder. Tidsplanen er derudover et godt styringsværktøj til dig selv. I løbet af dit ph.d.-studium kan du bruge tidsplanen projektstyring, så du løbende kan følge op på, om du når dine mål, eller om projektet har skiftet retning.

Giv et tydeligt overblik over, hvordan du har tænkt dig at bruge dine seks semestre af ph.d.-studiet, dvs. hvornår du vil deltage i kurser, foretage din dataindsamling og analyser, skrive på din afhandling, hvornår du vil afvikle dine formidlingsaktiviteter og hvornår du vil på miljøskift. Sæt gerne din oversigt i skema.

Hvis du forventer særlige udgifter relateret til projektet (spørgeskemaer, feltarbejde, udvidet ophold i udlandet, særligt udstyr etc.) skal dette skrives i selve ansøgningsskemaet.

Forventede resultater 
Diskuter dine forventede resultater af projektet og hvordan de vil gavne samfundet eller forskningen. Her skal du også redegøre for, hvordan du vil formidle dine resultater, altså om du vil skrive en monografi eller antologi, samt eventuelle andre planer for formidling.

Bibliografi
Der skal være en bibliografi over al den litteratur, du refererer til i din projektbeskrivelse. Bibliografien tæller som det eneste ikke med i de 12.000 anslag, som projektbeskrivelsen må fylde.
Gode råd 

Til slut har vi samlet nogle gode generelle råd:

 • Vær præcis, konkret og forståelig
 • Skriv klart og koncist
 • Skriv så ikke-specialister kan forstå din projektbeskrivelse. Ansøgningen evalueres ofte af forskere fra meget forskellige faggrupper
 • Understreg innovative elementer ved dit projekt i sammenligning med tidligere forskning
 • Vær ambitiøs og realistisk: det er bedre at undersøge én ting fremragende end mange ting med et middelmådigt resultat.

God fornøjelse og held og lykke!