Skip to main content

Erhvervskandidatuddannelsen i jura (cand.jur.) er en 4-årig kandidatoverbygning på den juridiske bacheloruddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

Erhvervskandidaten i Jura er tilrettelagt som deltidsstudie over 4 år (30 ECTS pr år) og følger en 10/20 ECTS-model, så ledes at ECTS-fordelingen på et enkelt år bliver 10 ECTS på et semester og 20 på et semester. Det er op til den enkelte studerende at tilrettelægge sit studieår. Erhvervskandidaten er tilrettelagt med lørdagsundervisning, blended learning-aktiviteter og live streaming.

I semestre med 10 ECTS er der 3-4 undervisningsgange og i semestre med 20 ECTS 6-7. undervisningsgange. Én undervisningsgang er på 7 timer og ligger altid om lørdagen. Du kan ligeledes tage erhvervskandidaten som fjernstudie, hvilket betyder, at du kan følge undervisningen, selvom du er geografisk placeret andre steder i landet eller verden end i Odense. Alle forelæsninger livestreames. 

Du får mulighed for at arbejde i dybden med et eller flere områder af retsvidenskaben og kommer til at arbejde selvstændigt med at forstå og løse juridiske problemstillinger. Herudover har du mulighed for at præge din uddannelse i bestemte retninger ved at vælge mellem en forskellige juridiske valgfag, hvoraf mindst et skal være engelsksproget. Se oversigten over valgfag her.

Det er muligt for studerende på erhvervskandidaten også at følge undervisning i fag placeret på heltidsuddannelsen. Se mere i Juridisk valgfagsfolder. Disse fag udbydes med undervisning i hverdagene. Ingen streaming.

Vær særligt opmærksom på kravet om relevant beskæftigelse under hele studiet i minimum 25 timer om ugen. Se mere i Erhvervskandidatbekendtgørelsen. Relevant beskæftigelse i forbindelse med optagelse og videre studie på Erhvervskandidaten i Jura, Juridisk Institut på SDU er fastlagt som en stilling, hvor ansøger varetager selvstændig løsning af juridiske problemstillinger eller arbejder selvstændigt med generelle juridiske opgaver. Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers opgaveportefølje for at vurdere, om ansøger lever op til kravene i Erhvervskandidatbekendtgørelsens § 10.

 

Uddannelsens indhold

Kandidatuddannelsen er en generel juridisk uddannelse, hvor der sker en uddybning af de områder, der indgår i bacheloruddannelsen, samt en supplering med yderligere juridiske discipliner.

På kandidatuddannelsen indgår følgende obligatoriske fag og fagelementer:

  • Skatteret (10 ECTS)
  • Civilproces og anden konfliktløsning (10 ECTS)
  • Kandidatspeciale inden for et valgfrit emne (30 ECTS)

Desuden stilles der krav om, at den studerende skal tage et erhvervsøkonomisk eller nationaløkonomisk fag (10 ECTS) af relevans for forståelsen af juridiske problemstillinger.

Herudover er der en betydelig mulighed for selv at præge uddannelsen i bestemte retninger, idet der kan vælges mellem en lang række forskellige juridiske valgfag, hvoraf min. 1 skal være engelsksproget, ligesom det er muligt at tage på udlandsophold, praktikophold og/eller skrive seminaropgaver.

De juridiske fag kan endvidere suppleres med valg fra fra Statskundskab (politologi) eller fra det erhvervsøkonomiske område.

- Vælges fag fra Statskundskab, vil det kunne bidrage til at øge forståelsen af den offentlige sektor og relationerne mellem denne og samfundet som helhed.

- Vælges fag fra den erhvervsøkonomiske område, vil det kunne øge forståelsen af virksomhedsrelaterede problemstillinger, hvilket ikke alene er relevant ved ansættelse i private organisationer og virksomheder, herunder måske især advokatvirksomheder, men også i funktioner inden for det offentlige med relation til erhvervsvirksomheder.