Skip to main content

Dine valg undervejs skaber din fremtid

En del af din uddannelse er fastlagt på forhånd, og udgør de centrale byggesten for netop din uddannelse. Denne uddannelse er 2-faglig, fordi du på dit 3. år skal have et sidefag eller tilvalg. Det betyder, at du får en to-faglig profil. Det sikrer en bredde i din uddannelse. Og du kommer til at arbejde med (minimum) to forskellige faglige måder at anskue verden på. 
Du har store og små valgfriheder undervejs i din uddannelse. Det giver dig mulighed for at udvikle og tone din faglige profil:

 • Går du efter et særligt valgfag, sidefag eller tilvalg som toner din profil på en særlig måde?
 • Hvordan udformer du de opgaver du selv definerer – fx BA-projektet?
 • Skal du prøve dig selv af i praksis i et projektorienteret forløb?
 • Vil du til udlandet? Og vil du studere på et universitet eller være i praktik, mens du er der?
 • Arbejder du alene eller sammen med andre? Og er de andre nogen som ligner dig selv, eller nogen med helt andre faglige takes på tingene?

På  mitSDU kan du se mere om, hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i din bacheloruddannelse. Her kan du også læse mere om at vælge tilvalg eller sidefag.

 

Du bliver først og fremmest akademiker

Når du studerer på universitetet, bliver du akademiker. En akademiker har nogle helt grundlæggende måder at løse opgaver på. Det kalder vi ofte ”de akademiske kompetencer”. Uanset hvilken universitetsuddannelse du tager, vil disse kompetencer følge med dig ind i dit arbejdsliv. Og de er i høj kurs.
De akademiske kompetencer opnår du, når du arbejder med det fag du har valgt, på en akademisk måde. Og det er kommer du til på denne bacheloruddannelse.
Det fortæller vi lidt om i filmen her. 
 

 

Med din uddannelse opnår du blandt andet følgende generelle universitetskompetencer:

 • Evnen til at afgrænse, definere og analysere faglige problemer ved hjælp af relevante teorier og metoder.
 • Evnen til at organisere kompleks viden og data, samt at udvælge og prioritere vigtige aspekter af et emne.
 • Kunne kritisk vurdere forskellige teorier og metoder inden for faget.
 • Præcis og konsekvent brug af begreber samt evnen til at deltage i dialog og argumentation baseret på en grundlæggende teoretisk forståelse.
 • Kunne vurdere kilder og dokumentation.
 • Formidling af faglige problemstillinger og løsningsmodeller på en måde, der er relevant og forståelig for forskellige målgrupper.
 • Håndtering af komplekse og udviklingsorienterede situationer samt samarbejde, herunder evnen til at modtage og give konstruktiv kritik.
 • Arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder overholdelse af deadlines og formalia.
 • Du kan læse mere om dine generelle kompetencer i din studieordning på MitSDU.

Tidligere gik man nærmest helt automatisk fra bacheloruddannelse til kandidatuddannelse, men det ser anderledes ud nu. Flere og flere træder ud på arbejdsmarkedet med en bacheloruddannelse fra universitetet (og forventningen er, at det tal vil stige i fremtiden).

Måske har du lyst til at prøve dig selv af på arbejdsmarkedet efter bacheloren - og bruge dine erfaringer herfra, hvis du vælger at søge ind på en kandidatuddannelse senere.

Måske vælger du både at søge jobs og søge ind på en kandidatuddannelse, mens du afslutter din BA.

Der er 1000 veje til en god karriere som universitetsuddannet. Det vigtigste er, at du forholder dig til de valg du træffer undervejs, og vælger det som giver mening for dig. 

Hvis du drømmer om at arbejde som underviser på ungdomsuddannelser, er det langt de fleste steder en forudsætning, at du har færdiggjort en kandidatuddannelse (og gerne en 2-faglig).Kan en bacheloruddannelse stå alene?

Traditionelt set gik man nærmest helt automatisk fra bacheloruddannelse til kandidatuddannelse, men det ser anderledes ud nu. Flere og flere træder ud på arbejdsmarkedet med en akademisk bacheloruddannelse (og forventningen er, at det tal vil stige i fremtiden).
Måske har du lyst til at prøve dig selv af på arbejdsmarkedet efter bacheloren - og bruge dine erfaringer herfra, hvis du vælger at søge ind på en kandidatuddannelse senere.
Måske vælger du både at søge jobs og søge ind på en kandidatuddannelse, mens du afslutter din BA.
Der er 1000 veje til en god akademisk karriere. Det vigtigste er at du forholder dig til de valg du skal træffe, og vælger det som giver mening for dig. 
Hvis du drømmer om at arbejde som underviser på ungdomsuddannelser, er det langt de fleste steder en forudsætning, at du har færdiggjort en kandidatuddannelse (og gerne en 2-faglig). 
Men husk: Tiden mellem en bachelor- og kandidatuddannelse kan måske bruges til at prøve dig selv af som underviser i andre undervisningskontekster. 
 

Undervejs

En uddannelse i Religion er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • finde, udvælge og kritisk anvende relevant kildemateriale og faglitteratur
 • selvstændigt indsamle kildemateriale ved hjælp af sociologiske metoder såsom interview, feltarbejde, deltagerobservation og spørgeskemaer
 • identificere delproblemer og -spørgsmål og argumentere for valget
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper
 • arbejde med større og mere langsigtede projekter
 • selvstændigt finde og anbefale fagligt kvalificeret baggrundsinformation
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

Bagefter

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

 • deltage kritisk, kvalificeret og fagligt funderet i relevante offentlige diskussioner om bl.a. religion, kultur og etik
 • reflektere over diverse medier og målgrupper for formidling af forskningsresultater
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i en globaliseret og multikulturel verden og kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik
 • anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling
 • arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia
 • undervise i gymnasiet, højskolesektoren eller på universitetet (dette kræver en kandidatuddannelse)