Skip to main content

Meningstab og meningsdannelse i lærer- og pædagoguddannelserne i Norden

Bevillingshaver: Jakob Ditlev Bøje
Periode: 2020-2023

Webside: Erasmus

Dette projekt vil nytænke nordiske uddannelses- og dannelsestraditioner med henblik på at styrke rekrutteringen til lærer- og pædagoguddannelserne i Norden samt øge anerkendelsen og legitimiteten af disse professioner.

Baggrunden for projektet er bl.a. en iagttagelse af en dalende søgning til lærer- og pædagoguddannelserne samt et svækket rekrutteringsgrundlag. Selvom der er forskelle fra land til land og fra uddannelse til uddannelse, er lærer og pædagog generelt ikke populære uddannelsesvalg blandt unge i dag.

Der kan være flere grunde til dette fravalg af lærer- og pædagoguddannelserne, men i dette projekt vil vi fokusere på det, der beskrives som meningstab og meningsdannelse. Unge, der vælger disse uddannelser, gør det traditionelt for at gøre en forskel for andre. Dette er et stærkt ledemotiv, men det kan være svært at fastholde, når/hvis der er for mange eksterne læringsmål, tests, evalueringer og interesser. Risikoen kan være tab af mening – tab af motiv.

Projektet vil således, som én vej til at styrke søgningen og rekrutteringsgrundlaget, nytænke nordiske uddannelses- og dannelsestraditioner, som traditionelt har haft og stadig kan formodes at have potentiale til skabe mening blandt de lærer- og pædagogstuderende. Nøgleord er demokratisk inddragelse af studerende i egen uddannelse og opbyggelse af undervisningsformer, som respekterer, men også kvalificerer de kommende læreres og pædagogers ønsker om at ville gøre en forskel for nogen/noget.

Konkret vil projektet udvikle og gennemføre fire meningsskabende indsatser – en for hver partner. På Syddansk Universitet vil indsatsen omhandle klyngeundervisning, som er en allerede afprøvet metode til at inddrage og kvalificere studerendes forforståelser af, hvad det vil sige at være lærer eller pædagog i nutidens samfund. På VIA University College vil indsatsen omhandle de studerendes attitude, hvad gælder to centrale værdier i pædagoguddannelsen: (1) Socialt ansvar og deltagelse i uddannelsessamfundet; (2) integration af de studerendes livshistorie i forbindelse med udviklingen af professionsidentitet. På Högskolan Väst vil indsatsen omhandle det, der kaldes arbejdsintegreret læring. Denne metode indbefatter, at lærerstuderende udvikler deres læring, viden og færdigheder parallelt med deres arbejde som praktiklærer på en lokal skole – med henblik at skabe mere meningsfuld integration af teori og praksis. På Agder Universitet vil projektet videreudvikle og kvalificere såkaldte samspilsprojekter (co-creation) mellem læreruddannelsen, praktik- eller læringsskoler og lærerstuderende. Målet er at styrke de studerendes meningsskabelse i såvel campus som i praktikken.

Projektet vil inkludere 16 deltagere fra i alt 4 partnere: 4 deltagere fra hver partner. Fra Danmark er partnerne Syddansk Universitet og VIA University College; fra Sverige er partneren Högskolan Väst; fra Norge er partneren Agder Universitet. Partnerne er institutioner, som uddanner og forsker i lærere og pædagoger. Ud over disse deltagere vil projektet mere sekundært involvere studerende samt øvrige undervisere/forskere og ledere, der beskæftiger sig med lærer- og pædagoguddannelse på de medvirkende institutioner.

Projektet forventes at frembringe resultater såsom nye uddannelses- og dannelsesformer med fokus på demokratisk inddragelse og meningsskabelse, videnskabelige og populærvidenskabelige publikationer, bl.a. en samlet lærebog til brug i de nordiske lærer- og pædagoguddannelser, vejlednings- og markedsføringsmateriale med henblik på at øge søgningen og styrke rekrutteringsgrundlaget i lærer- og pædagoguddannelserne.

Projektet forventes at have effekter i retning af større meningsfuldhed og tilfredshed blandt de studerende og underviserne, større søgning til lærer- og pædagoguddannelserne samt et mere kvalificeret rekrutteringsgrundlag. På det europæiske/internationale niveau er forhåbningen en ihukommelse, spredning og stærkere brug af den nordiske skoletradition med fokus på demokrati, inddragelse og personlig (menings)dannelse.