Skip to main content

Decision Societal Security Beyond COVID-19

Bevillingshaver: Ane Qvortrup
Periode: 2023-2025

INSPECT Societal Security after COVID 19
- Inquiring Nordic Strategies, Practices, Educational Consequences and Trajectories

Restriktionerne og usikkerheden knyttet til COVID 19 har negativt påvirket mange elevers læring og trivsel, og den to år lange pandemi har pillet ved en række grundlæggende forhold i elevernes hverdag og har påvirket deres verdenssyn, forståelse af sig selv samt uddannelsesønsker og -planer. Ud fra vores viden om disse kortsigtede konsekvenser er der grund til at bekymre sig om de nordiske skolers stærke tradition for at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring, trivsel og udvikling i både et dannelses- og et livslangt læringsperspektiv. Vi kan imidlertid ikke uden videre udlede de langsigtede konsekvenser af COVID 19 af de kortsigtede konsekvenser, som hidtil er beskrevet i forskningen. Tid og iværksatte strategier er faktorer, der kan enten forstærke eller afbøde de kortsigtede konsekvenser. INSPECT-projektet undersøger de langsigtede konsekvenser af COVID 19 for forskellige grupper af elever samt karakteren og betydningen af de forskellige svar (strategier og tilgange), der har været anvendt og anvendes i forskellige nationale, regionale og situationelle sammenhænge på tværs af de fem nordiske lande, Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Hermed tilbyder projektet solid viden om de langsigtede konsekvenser af COVID 19, som kan hjælpe de nordiske skoler til at fastholde deres stærke traditioner og sikre velfærdsstatens fundament fremadrettet.

 

INSPECT Societal Security after COVID 19
- Inquiring Nordic Strategies, Practices, Educational Consequences and Trajectories

The restrictions and insecurities following from COVID 19 have negatively affected many students' learning and well-being, and the two-year-long pandemic has disturbed some of the fundamentals of students’ existence (their worldviews, understanding of themselves, and educational aspirations and plans). Based on our knowledge about these short-term consequences, there is reason to worry about the Nordic schools' strong tradition around establishing the best conditions for the individual student's learning, well-being and development in both a Bildung and a lifelong learning perspective. However, the medium to long-term consequences of COVID 19 cannot be easily deduced from the short-term consequences that we have experienced and researched so far. Time and political and educational efforts are factors that can amplify or mitigate immediate consequences. The INSPECT project collects systematic knowledge about strategies and efforts applied in different national, regional, and situational contexts across the five Nordic countries, Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland, during and after the pandemic. Furthermore, the project investigates the medium to long-term consequences of COVID 19 for different groups of students. The project thus offers solid knowledge about the long-term consequences of COVID 19 that can help the Nordic schools to maintain their strong traditions and ensure social security going forward.