Skip to main content

EU igangsætter sin største indsats nogensinde for bedre at beskytte forbrugere og miljøet mod hormonforstyrrende stoffer

Under forskningsprogrammet Horizon 2020 har EU givet cirka 375 millioner kroner til otte europæiske projekter, herunder et internationalt projekt koordineret af en forskningsgruppe fra Syddansk Universitet (SDU).

Af Helle Lyngborg, , 19-02-2019

Projektet ledes af biolog Henrik Holbech og skal forske i bedre testmetoder til at identificere hormonforstyrrende stoffer, der kan findes i alt fra legetøj og fødevareemballage til industrikemikalier. Målet er, at man får en bedre beskyttelse af forbrugere og miljø, fordi de nuværende testmetoder er mangelfulde og derfor ikke beskytter os tilstrækkeligt.

Det danskledede projekt hedder ERGO (EndocRine Guideline Optimisation) og samler 16 partnere fra universiteter, nationale styrelser og store industrikoncerner omkring forbedret testning af kemikalier. Hver dag bliver nye kemikalier taget i brug, og der findes nu mere end 20.000 registrerede stoffer i EU's databaser. Kemikalier med hormonforstyrrende effekter har betydning for både mennesker og dyrs helbred. Hos mennesker kan hormonforstyrrende stoffer blandt andet påvirke forplantningsevnen og hjernens udvikling.

– Bevillingen fra EU betyder, at vi nu kan udvide vores forskning i hormonforstyrrende kemikaliers påvirkning af både dyr og mennesker. Det er et meget vigtigt skridt, ikke bare for os forskere, men for hele befolkningen, fordi det i sidste ende betyder større sikkerhed for både mennesker og miljø, siger Henrik Holbech.

Hurtigere og mere effektive testmetoder er vigtige for vores miljø og sundhed

ERGO vil de kommende 5 år forske i forbedring af testmetoder til at påvise, om kemikalier skader menneskers og dyrs hormonsystemer. Hovedvægten kommer til at ligge på stofskiftehormoner (skjoldbruskkirtlens hormoner), fordi nogle af de største mangler i testmetoderne er identificeret netop dér.

Man bliver bedre og bedre til at bruge computermodeller og cellebaserede tests til at forudsige skadelige effekter af kemikalier, men vi er endnu ikke nået så langt, at vi kan undgå forsøg på dyr, hvis vi vil sikre, at kemikalier ikke skader mennesker og miljø. I dag er såkaldt farevurdering af kemikalier opdelt i tests, der skal beskytte mennesker (hvor man oftest bruger gnavere som mus og rotter), og tests, der skal beskytte dyr i miljøet (hvor man for eksempel bruger fisk og padder). ERGO vil bryde den opdeling ved at vise, at resultater fra forsøg med fisk og padder kan forudsige skadelige effekter i pattedyr og omvendt.

Projektet vil udnytte, at skjoldbruskkirtlens hormonsystem stort set er ens i pattedyr, fisk og padder. Fordelene ved at bruge fisk og padder, er, at testene ofte er hurtige og billige. Det betyder, at man efter få dage eller uger kan se, om et kemikalie har en negativ påvirkning. På den måde kan man bruge resultaterne som et ’early warning’-system ved kemikalier, som skal undersøges nærmere for miljø- og helbredsskadende effekter.

En bedre sammenhæng mellem testene på gnavere og andre hvirveldyr vil give hurtigere viden om hormonforstyrrende effekter, og problematiske stoffer kan derfor forbydes eller udfases mere effektivt. Industrien vil også få mere effektive værktøjer, når man bliver bedre til at bruge viden på tværs af dyregrupper, og man vil med tiden kunne mindske brugen af forsøgsdyr, hvilket er et stort ønske i både Danmark og EU.

Et koordineret samarbejde i EU, hvor Danmark har stor forskningsmæssig indflydelse

EU har dannet et såkaldt Cluster bestående af ERGO og de 7 andre projekter, så forskningsindsatsen kan koordineres, og resultater kan sammenlignes og kombineres og dermed skabe synergi imellem projekterne. ERGO skal sammen med et svensk projekt lede Clusteret fra midt 2020 til slut 2021.

Det er ikke tilfældigt, at det er en forskningsgruppe fra SDU, der skal lede et af de store projekter. Danmark har, med Miljøstyrelsen som facilitator, været ledende inden for forskning i hormonforstyrrende stoffer i EU i mange år. Det skyldes specifikke bevillinger til forskerne, samt at Miljøstyrelsen gennem de sidste 15 år har ledet et netværk af forskere fra blandt andet SDU, DTU og Rigshospitalet, der mødes og udveksler viden og erfaringer flere gange årligt. Det tværfaglige netværk giver danske forskere et forspring i forhold til forskere i andre lande. Udover den danske ledelse af ERGO er forskere fra DTU med som partnere i to af de syv andre bevilgede projekter, hvilket understreger den store danske indflydelse på EU's håndtering af hormonforstyrrende stoffer.

Kontakt: For yderligere information, kontakt Helle Lyngborg på tlf. 31 45 06 70 eller e-mail hely@sdu.dk eller Henrik Holbech på tlf. 65 50 27 70/29 63 07 94 eller e-mail: hol@biology.sdu.dk

ERGO lanceres på SDU 22. februar 2019 kl. 10.30-14.30. Presse & medier er velkomne til at deltage. Kontakt Helle Lyngborg hely@sdu.dk for nærmere information og tilmelding.

Fakta

  • Den samlede bevilling fra EU’s Horizon 2020-program er på ca. 375 millioner kroner til 8 søsterprojekter
  • SDU-projektet kaldes ERGO, hvilket står for EndocRine Guideline Optimization. Det ledes af lektor Henrik Holbech fra Økotoksikologisk gruppe, Biologisk Institut på Syddansk Universitet
  • ERGO’s bevilling består af 45 millioner kroner fra EU og 7,5 millioner kroner fra industrielle partnere
  • Projektet løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2023
  • Blandt de øvrige samarbejdspartnere er universiteter i Heidelberg, Antwerpen og Århus, den tyske miljøstyrelse, L'Oréal og BASF
  • Der har været international lancering af ERGO og søsterprojekterne d. 29.-31. januar i Antwerpen og Bruxelles
Redaktionen afsluttet: 19.02.2019