Skip to main content

Mindeord: Per M. Boll

Odense Universitets første professor i organisk kemi er død.

Den 1. november døde professor emeritus, dr. phil. Per M. Boll, 86 år gammel efter længere tids svagelighed.

Per Boll blev cand.pharm. i 1952, og efter kortere ansættelser ved Løvens Kemiske Fabrik og Frederiksberg Hospitalsapotek var han i 1954-57 på et studieophold ved Michigan State University, USA, hvor han i 1957 erhvervede Ph.d. graden på et arbejde om alkaloider i medlemmer af natskyggefamilien Solanaceae.

Efter hjemkomsten blev han ansat som amanuensis ved Danmarks Farmaceutiske Højskole og i 1965 som lektor ved Københavns Universitets Kemisk Laboratorium II på H.C. Ørsted Instituttet. Bolls tilknytning til laboratoriet blev imidlertid kun kort, idet han i 1969 blev udnævnt til professor i organisk kemi ved det i 1966 nyoprettede Odense Universitet, en stilling, han beklædte indtil sin fratrædelse fra universitetet i 1995.

Efter sin hjemkomst fra USA i 1957 fortsatte han sine naturstofkemiske undersøgelser indenfor solanumfamilien, hvilket førte til disputatsen i 1966, der var en omfattende monografi over ”Solanum-steroidalkaloiderne, deres kemi og botaniske udbredelse”. Efter disputatsen forlod Per Boll imidlertid solanumalkaloiderne og kastede sig over en række forskellige emner fra naturstofkemien, bl.a. naturligt forekommende lactoner og lactamer.

Per Boll deltog i de første år af sin ansættelse ved Odense Universitet i det universitetspolitiske liv med stort engagement som institutbestyrer, medlem af det natur- og lægevidenskabelige fakultetsråd samt konsistorium. Han var i denne periode en aktiv deltager i oprettelsen af de naturvidenskabelige studier ved Odense Universitet og skabelsen af en basisuddannelse; men fra delingen af det oprindelige natur- og lægevidenskabelige fakultet i et lægevidenskabeligt og et selvstændigt naturvidenskabeligt fakultet i foråret 1974 var Per Boll ikke mere at finde i universitetets styrende organer.

Resten af sin ansættelsesperiode ved universitetet holdt han sig uden for universitetets politiske liv. Han var dog at finde i faglige sammenhænge udenfor universitetet, bl.a. som formand for Vandkvalitetsinstituttet 1981-86 og for ATV’s gruppe 2, de teknisk-kemiske videnskaber 1987-91.

Hans naturstofkemiske interesse førte i midten af 80’erne til et samarbejde med professor V.S. Pamars gruppe i Indien, støttet af DANIDA med henblik på anvendelsen af naturligt forekommende forbindelser fra planter som ”grønne insekticider”. Dette samarbejde har gennem årene resulteret i udveksling af talrige studerende og gæsteforskere. I denne periode interesserede Per Boll sig generelt for kemisk økologi og skrev i Odense Universitets Årsskrift i 1986 en oversigtsartikel herom: ”Naturstofkemi og Kemisk Økologi”.

Han har også i denne periode vist, at han havde øje for universitetets placering i det fynske samfund i et samarbejde med fynske gartnere vedrørende forekomsten af allergener i blomsterplanter, som gav gartnerne eksemer. Den historiske kemi har altid haft Per Boll’s store interesse og har bl.a. i 1989 resulteret i et hæfte af Theriaca om den danske kemiker William Christopher Zeise.

Per Boll var kendt som en engageret underviser, vellidt af de studerende såvel på de indledende kemikurser som de mere avancerede, ligesom han har haft ansvaret for undervisningen i naturstofkemi ved Kemisk Institut.

Ved siden af sit undervisnings- og forskningsmæssige virke har han altid fundet tid til at beskæftige sig med en række forskellige andre aktiviteter uden for universitetet med den for ham karakteristiske dybdeborende interesse så som samling på sodavandsflasker med patentprop og gamle mønter og frimærker. I de senere år helligede han sig maleriet.

Carl Th. Pedersen

 

Redaktionen afsluttet: 04.11.2015