Skip to main content

6,4 mio. kroner til forskning i den tidlige udvikling af flercellede dyr

Professor Hans Ulrik Riisgaard har modtaget 6,4 mio. kr. i støtte fra Villum Fonden til et tværvidenskabeligt forskningsprojekt, der skal belyse et afgørende kapitel i historien om dyrenes evolution.

Centralt i projektet er studier af svampedyr, som er en af de tidligst udviklede og enkleste dyregrupper på Jorden. Målet med det tværvidenskabelige projekt er at søge at opklare, hvad det var, som oprindeligt førte til, at éncellede dyr udviklede sig til de første flercellede dyr på Jorden for mere end 580 mio. år siden.

”Vi ønsker at påvise de evolutionære ændringer, der muliggjorde udviklingen af de første svampedyr, så vi forhåbentlig kan få en bedre forståelse af, hvordan de første flercellede dyr på Jorden kunne opstå”, siger professor Hans Ulrik Riisgaard, Marinbiologisk Forskningscenter, Biologisk Institut, Syddansk Universitet.

Vi nedstammer alle fra den encellede choanoflagellat

Han står i spidsen for projektets tværfaglige forskerteam, der skal undersøge ligheder og forskelle mellem de flercellede svampedyr og encellede organismer. I studierne vil der blive tale om de fritsvømmende, såkaldte choanoflagellater, som svampedyr – og alle andre dyr – formodes at nedstamme fra.

Svampedyr er flercellede, men de mangler egentlig vævsorganisation, de er fastsiddende og deler karakteristika både med andre filtrerende dyr og med choanoflagellaterne. Hele deres krop er specialiseret til filtrering af det omgivende havvand ved hjælp af særlige kraveceller (choanocytter), der minder meget om choanoflagellaterne.

Studierne skal omfatte sammenlignende studier af form og funktion, rekonstruktion af svampedyrs evolutionære oprindelse og udvikling ved hjælp af molekylære studier af generne samt måling af filtrering, stofskifte, partikelfangst og fødeindtag. På baggrund af partikelbevægelser og væskestrømninger i og omkring choanoflagellater og svampedyr vil fysikere bidrage til forståelsen af de udviklingsmæssige tilpasninger, som var forudsætningen for de første svampedyr. 

Projektet ledes af professor Hans Ulrik Riisgård, Syddansk Universitet, og udføres i samarbejde med forskere fra Århus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Paläontologische Museum i München og Natural History Museum i London.

Foto Svampedyr Halichondria panicea dyrkes i laboratoriet på Marinbiologisk Forskningscenter, SDU. (Daniel Mills/SDU).

Kontakt Professor Hans Ulrik Riisgaard, Biologisk Institut, telefon 6532 1433, e-mail: hur@biology.sdu.dk

Projektets titel Early evolution of multicellular sponges - a bioenergetic and bio-fluid mechanical approach for understanding evolutionary adaptation to animal filter-feeding in the sea.

Deltagere Hans Ulrik Riisgård (SDU), Don Canfield (SDU), Niels T. Eriksen (AAU), Peter Funch (AU), Poul Scheel Larsen (DTU), Jens H. Walther (DTU), Knud Erik Meyer (DTU), Tom Fenchel (KU), Claus Nielsen ( KU), Professor Gert Wörheide (Paleontologisk Museum, München), Dr. Ana Riesgo (Naturhistorisk Museum, London).

Ansvarlig for siden: Birgitte Svennevig

Redaktionen afsluttet: 05.03.2015