Skip to main content

Uddannelsen retter sig mod offentlige ledere, der vil have en lederuddannelse, som tager udgangspunkt i problemstillinger og særlige vilkår inden for den offentlige sektor. Master i offentlig ledelse er en fokuseret uddannelse på universitetsniveau, hvor vi bringer forskere og praktikere sammen for at klæde dig på til at tackle de udfordringer og omvæltninger, som præger den offentlige sektor.

Du kommer til at læse sammen med ledere fra andre sektorer, som har andre uddannelsesbaggrunde og erfaringer end dig selv. Diskussioner og erfaringer på tværs af fag og sektorer giver rum til større refleksion, læring og ikke mindst netværksdannelse.

Vi forventer, at du har erfaring inden for f.eks. personale-, område- eller projektledelse. 

På Master i offentlig ledelse får du viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere generelle organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Du får teoretisk viden og forståelse
 • indenfor offentlig ledelse og organisation, som altid er forskningsbaseret. På udvalgte områder er det baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet
 • og evnen til på et videnskabeligt grundlag kritisk at reflektere over fagområdets/ernes viden samt at identificere videnskabelige problemstillinger.
Du får praktisk viden og trænes i at anvende den
 • via fagområdets videnskabelige metoder og redskaber. Du lærer at mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for den specialisering, du vælger
 • ved at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og opstille relevante analyse- og løsningsmodeller på et videnskabeligt grundlag
 • samt at formidle til og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller med både fagfæller og ikke-specialister.
Du opnår kompetencer og skal ved uddannelsens afslutning vise, at du:
 • kan styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og som forudsætter nye løsningsmodeller
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt/tværfagligt samarbejde samt påtage dig et professionelt ansvar.

Vi forventer, at du selvstændigt kan tage ansvar for din egen faglige udvikling understøttet af studievejledere og den portefølje, som du kan gøre brug af som udviklings- og karriereplanlægningsværktøj.

Et åndehul for refleksion

Tiden på FMOL har for mig været en fantastisk rejse. Den undervisning man får, har hele tiden for øje at inddrage egne erfaringer sammen med teori, og evidens. Og midt i denne spændende proces, reflekterer man over egen praksis og bliver klogere på sig selv og sin egen ledelse. Læringsmiljøet på SDU giver også mulighed for at vokse og blive stærk som leder.

For mig har det bl.a. betydet, at jeg er blevet tro mod mine værdier og tør være mig selv som leder – den autentiske leder. Når jeg så slipper ”åndehullet”, for at trække mig tilbage til hverdagens udfordringer i organisationen, giver det hele mening.

Claus Schønberg, skoleleder, Anna Trolles Skole


Masteruddannelse i offentlig ledelse kan jeg anbefale til alle nuværende og kommende ledere i den offentlige sektor

Efter min opfattelse giver uddannelsen indblik i og forståelse for en lang række af de udfordringer, mekanismer og rammebetingelser, som udgør en offentlig leders hverdag. Samtidig får man mulighed for at tilegne sig en lang række relevante ledelsesværktøjer, som kan inddrages og anvendes i relation til ledelsesmæssige opgaver og spørgsmål i forhold til eksempelvis politisk-, strategisk-, personale- og forandringsledelse.

Masteuddannelsen giver med andre ord mulighed for at styrke ledelseskompetencerne og dermed stå bedre rustet i forhold til de daglige ledelsesopgaver i den offentlige sektor.

Steen Silberg Thomsen, Stabschef, Syd- og Sønderjyllands Politi


Kobling af teori og praksis

Undervisningen har skærpet mit fokus på effektmålinger sammenholdt med, at jeg udfordrer et læringsproblem, hvilket giver en platform til at få selve læringsbegrebet på dagsordenen. Uddannelsen har givet mig indsigt i, hvor svært det er med forandringer, men en løsning er muligheden for at koble teori og praksis, her tænkes primært på Kotter og interessentanalysen.

I forhold til de udfordringer vi står over for som organisation, her tænkes primært på yderligere test/målinger, har faget været med til at skabe nogle ”støttehjul” for mig.

Søren Borup, skoleleder, Mønsted Skole og Sparkær LBO 


Ud af komfortzonen og tid til refleksion

I undervisningen er der en rigtig god og konstruktiv kobling mellem relevant teori, evidens og egen praksis. Denne kobling kvalificeres ved, at der ofte benyttes gruppediskussioner og case-arbejde, hvorved der skabes tid til refleksion ved både for den enkelte, i gruppen og i plenum. Der er tid til at tænke og dvæle ved teorierne. Som studerende bliver vi klogere på egen praksis - vi bliver skubbet ud af vores komfortzone, dels i gruppeopgaver, case-arbejdet og ved faglige teoretiske diskussioner i plenum. Samtidig får vi brugbare værktøjer/øjenåbnere, der direkte kan anvendes og skabe udvikling hjemme i vores egne organisationer.

Med andre ord: Vi bruger det vi undervises i! Spørgeskemaer/undersøgelser åbner "blinde pletter" både ved den enkelte leder, i ledelsesteamet og i organisationen som helhed. Der er fra starten skabt et særligt fortroligt og imødekommende studiemiljø.

Netværksgrupper er centrale i både undervisningen, som sparring på uddannelsen og mellem undervisningsgangene. Alle studerende er skoleledere eller tilknyttet skoleledelse, hvilket giver et højt fagligt sparrings- og diskussionsniveau.

Thomas Dræby Kragh, fg. Funktionsleder, Skattestyrelsen, og Anette Poulsen, Pædagogisk leder, Sølystskolen 


Let omsættelig teori, fortrolighed og fælles diskurs

Undervisernes tilgang i undervisningen afspejler, hvordan teori skal anvendes i praksis. Dette medfører et ekstra læringsniveau: At vi som studerende også lærer ved iagttagelse. Da holdet er sammensat af ledere i skolen, er der hurtigt opnået fælles diskurs.

Spillereglerne i netværksgrupperne er italesat fra start: Tavshedspligt, mulighed for italesættelse af reelle problemstillinger samt sparringsmuligheder m.h.t. blinde punkter. Gruppedannelserne fra start medfører, at der opnås en naturlig spejling samt refleksion medlemmerne imellem.

Teorien er "let omsættelig", da den i undervisningen spejles i forhold til virkeligheden. Dette kommer i stand ved:

 • Vekselvirkning mellem teori og praksis
 • Arbejde med SWOT- analyse på egne organisationer
 • Arbejdet med cases relaterer sig til egen praksis og de dilemmaer, vi oplever i forhold til ledelse gennem flere optikker
 • Metoden med opgaveskrivning, der skaber en udviklingsproces i forhold til eget virke
 • Gæsteforelæsere bibringer andre optikker/vinklinger.

Mette Dybdal Møller, skoleleder, Ådalsskolen, og Gaby Juhl, områdechef, Specialområde Kommunikation og Handicap

Aftagerpanel for Master i offentlig ledelse

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet har etableret en række aftagerpaneler, der skal give studieledelsen respons og være sparringspartner i forbindelse med udvikling og målretning af uddannelsen.

Det sker blandt andet ved at:
 • sikre at uddannelsen lever op til virksomhedernes og markedets behov for viden hos de kandidater, vi uddanner
 • have et rådgivende forum, hvor medlemmerne har indflydelse på uddannelsen
 • medlemmerne kan forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen
 • give virksomhederne mulighed for netværksdannelse.

 

Medlemmer
 • Erik Jylling, Lægefaglig koncerndirektør i Region Hovedstaden
 • Frits V. Kjeldsen, Politidirektør, Syd- og Sønderjyllands Politi
 • Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Adm. Direktør, Filadelfia
 • Katja Kayser, Lundgaard-konsulenterne 
 • Rikke Skou Jensen, Vicedirektør, Region Midt.
 • Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør, Viborg kommune
 • Bent Nielsen, Cheflæge, Regionshospitalet Randers
 • Stefan Birkebjerg Andersen, Stadsdirektør, Odense kommune
 • Erik Meldgård Bendorf, Kommunaldirektør, Svendborg kommune
 • Birgitte Stenderup, Personale- og udviklingschef, Esbjerg kommune
 • Helene Bækmark, Administrerende direktør for Sundhedsforvaltningen i Odense Kommune
 • Lene Borregaard, Koncern HR-direktør, Region Syddanmark