Skip to main content
Den toårige masteruddannelse består af tre grundsemestre samt et masterprojekt. Semestrene kan tages i vilkårlig rækkefølge, og man kan derfor søge om optagelse på uddannelsen to gange om året. Masterafhandlingen (uddannelsens fjerde semester) forudsætter, at man har bestået kurserne på uddannelsens øvrige semestre. Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at den faglige progression opnås på hvert af de tre semestre, og til sidst bindes sammen i kraft af masterafhandlingen.


Uddannelsens kurser

  •  Børne- og ungdomskultur giver faglig indsigt i børne- og ungdomskulturens typer, dens klassiske og moderne medier samt i børns og unges kulturelle udtryksformer og legekultur i et kulturhistorisk og kulturanalytisk perspektiv. Børne- og ungdomskultur ses i relation til læreprocesser, pædagogik, arenaer og børns og unges aktuelle sociale situation.
  • Kulturteori giver indblik i kulturteoretiske tilgange i form af videnskabelige retninger og skoler med fokus på børn og unge. Kurset fokuserer på grundbegreber og tilgange til at undersøge kulturelle fænomener, og hvordan børn og unge bliver defineret på forskellige måder som kategori.

  • Mediekultur, læreprocesser og pædagogik fokuserer på børne- og ungdomskulturens udtryksformer i aktuelle sammenhænge under anvendelse af forskningsbaserede perspektiver. Kurset fokuserer desuden på relevante teorier om læreprocesser, pædagogik og leg og hvordan de knytter sig til identificerede praksisser.

  • Forskningsteori og metode giver en indføring i særligt de empiriske metoder, der anvendes i forskning med børn og unge. I den forbindelse præsenteres den studerende også for grundprincipper i forskningsetik og -formidling under anvendelse af eksempler på disse fremgangsmåder.

  • Produktion/projekt og formidling omsætter viden om børns og unges praksisser til kompetencer inden for design af projekter og produkter, der udfærdiges ved at anvende børne-/ungdomsperspektiv. Således er der tale om en udviklingsproces der ikke blot operationaliserer viden, men også søger ny indsigt i interaktion med børn og unge.

  • Kulturformidling, æstetikfaglig teori og praksis giver et hovedsageligt teoretisk indblik i børn og unges brug af kulturhuse, såsom biblioteker, kulturprojekter og kulturværksteder. På denne baggrund diskuteres også kulturpolitiske emner i forhold til børn og unge, og hvordan børn og unge kan anskues som kulturelle aktører.

Masterafhandlingen

Masterafhandlingen skal demonstrere en forsknings- og færdighedsbaseret kompetence i en selvstændig indkredsning, afgrænsning og behandling af et studierelevant område. Området skal behandles både analytisk og praksisrelateret, f.eks. ved at gennemføre empiriske eller teoretiske undersøgelser eller gennemføre et udviklingsprojekt. 

Se studieordningen her.