Skip to main content

Klimaudfordringer og -løsninger

De globale klimaudfordringer knyttes primært til den klimaskadelige CO2-udledning fra energiproduktion baseret på fossile kilder som olie, kul og gas. Andre CO2-kilder er kemisk industri, anvendelse af flydende transportbrændstoffer og landbrugs- og fødevareproduktion, som hver for sig bidrager til en betydende del af den samlede udledning af klimaskadelige gasser.

I Danmark, og gældende for de fleste EU lande, kommer CO2-udledningerne fra transport, bygninger og bygningskonstruktion, energiproduktion og landbrugs- og fødevareproduktion. I Danmark er målet for 2030 at opnå 70% reduktion, målt i forhold til CO2-udledningen i 1990. EU har i december 2020 tilsvarende sat et CO2-reduktionsmål på 55%.

Reduktionen af drivhusgasser skal søges gennem transformative ændringer, ikke bare i en særskilt sektor, men i flere sektorer, og gennem anvendelse af flere forskellige teknologiske løsninger.


Vil du vide mere om vores forskning inden for klima?

Chefkonsulent Niels Langvad
Tlf.: 6190 5034
Mail: nila@tek.sdu.dk

Reduktion af drivhusgasser

På Det Tekniske Fakultet forskes der i en bred palette af løsninger, hvis fælles mål er afbødning af klimaforandringer (mitigation) knyttet til udledning af klimaskadelige gasser.

Vedvarende energi

Forskningen retter sig imod løsninger der fører til en reduktion i udledningen af drivhusgasser gennem øget anvendelse af vedvarende energi fra blandt andet sol og vind. Temaer i denne kategori er biogas, bioenergi, bioraffinaderier, organiske solceller, klimavenlige transport (bio)brændstoffer, eldreven landtransport, P2X og energilagring. Forskningen omfatter også systemintegration og sektorkobling med fokus på bæredygtighedsanalyser- og modeller, herunder analyser og kortlægning af miljø- og klimabelastningen.

Klimavenlig maritim transport

Forskningen omfatter digitalisering, automatisering, procesoptimering og anvendelse af grønne energikilder (elektrificering, ammoniak, methanol etc.) for skibsoperation og maritim logistik. Forskningsindsatsen bidrager til at gøre maritim transport af passagerer og gods mere effektiv og klimavenlig / bæredygtig uanset, om den finder sted i Danmark, Europe eller Verden. Forskningen omfatter systemanalyse med fokus på bæredygtighedsanalyser- og modeller, herunder analyser og kortlægning af miljø- og klimabelastningen.

Energieffektivitet

Der forskes i øget energieffektivitet i bygninger, fødevareproduktion og industri gennem anvendelse af IoT, data og kunstig intelligens. Der forskes fx i energieffektive drivhuse, hvis energisystem, på intelligent vis, er koblet til den nationale energiinfrastruktur. Der forskes endvidere i effektiv anvendelse, transport og lagring af elektrisk energi fra fornybare energikilde. Forskningen i fx energieffektiv industriel elektronik bidrager til en bedre udnyttelse af den elektriske energi fra vind og sol.

Klimavenlige bygninger og bygningskonstruktion, herunder cirkulær økonomi

Der er store potentialer i løsninger, der reducerer klimabelastningen fra bygningskonstruktion og produktion og anvendelse af bygningsmaterialer. Beton som bygningsmateriale udgør en klimabelastning, hvorfor forskning i alternative designmetoder rettet imod lettere betonkonstruktioner, forskning i alternative materialer og genbrug af materialer, udgør alle vigtige bidrag til reduktion af drivhusgasser; hertil bidrager forskning i betonkonstruktioners evne til at optage CO2. Forskningen omfatter endvidere cirkulær økonomi og genanvendelse og up-cycling af byggematerialer.

Klimavenligt landbrug og fødevareproduktion

Forskningen omfatter klimavenlig produktion af fødevarer, reduktion af udledningen af klimaskadelige gasser fra stalde og anden dyrehold, precision farming som ved øget brug af data retter sig imod reduktion i anvendelsen af kunstgødning, automatisering og øget brug af eldrevne køretøjer. Forskningen omfatter også helt nye veje til klimavenlig fødevarefremstilling fx gennem fermenteringsteknologi til fremstilling af sunde og smagsattraktive fødevarer og fødevaretilsætninger. Udnyttelse af sidestrømme fra fødevarefremstilling og landbrugsproduktion gennem forskning i bioraffinaderiløsning, nye værdikæder og andre bidrag til understøttelse af den voksende bioøkonomisektor. Miljø- og klimavenlige og ressourceeffektive aquakulturer er også et forskningstema.
Forskningen omfatter også systemintegration og sektorkobling med fokus på bæredygtighedsanalyser- og modeller, herunder analyser og kortlægning af miljø- og klimabelastningen


Klimatilpasning

På fakultetet forskes også i tilpasning (adaptation) af de for samfundet skadelige virkninger ved de klimaforandringerne som måtte forekomme.

Forskning i klimatilpasning

Forskningen undersøger modstandsdygtig omstilling af bymiljøer (urban resilient transition), og adresser årsager og effekter af klimaforandringer i byer, herunder tilpasning til, og afbødning af, klimaforandringer - og hvordan risici for klima-, miljø- og menneskeskabte katastrofer kan formindskes. Forskningen omfatter endvidere produktion, anvendelse og udledning af vand i bymiljøer.


Løsningerne skal findes i en helt ny type klimaindsats

Forskning i samspillet mellem forskellige sektorer bliver også mere og mere relevant; løsninger som fx biogasproduktion baseret på rest- og sideprodukter fra landbrugs- og fødevareproduktion bidrager til at reducere anvendelse af fossil energi til både energiproduktion og den tunge industri. På tilsvarende vis er forskningen rettet imod de samfundsudfordringer som er konsekvensen af fx den fortsatte teknologiske udvikling af energiproduktion fra fx havvind, herunder et hastigt stigende behov for at kunne lagre energi fra fluktuerende energikilder.


Klima, verdensmål og Det Tekniske Fakultet

Vi løser ikke fremtidens klimaudfordringer med fortidens redskaber. På Det Tekniske Fakultet udvikler vi teknologier, som er nødvendige for at løse klimaudfordringerne.