Skip to main content

Nyhedsbrev 8

Nyhedsbrevet fortæller om det seneste seminar, om aktivering af steder og projekter, om naturmødet (kort) og mere uddybende om et af visionsprojekterne i NatureMoves.

Midtvejsseminar og aktivering 
I januar blev der afholdt midtvejsseminar for alle 6 visionsprojekter i NatureMoves med deltagelse af fonde, referencegruppe og andre interesserede. Her blev planer, fremdrift og evt. problemer med projekterne diskuteret samtidigt med, at der blev præsenteret inspiration fra projektets forskningsresultater, primært i form af de kvalitative studier (se nyhedsbrev 7). Der blev endvidere sat fokus på aktivering af stederne og projekterne: Hvordan får man målgruppen til at tage et nyudviklet sted eller en ny friluftsfacilitet i brug og måske ovenikøbet føle ejerskab for den?

Aktivering handler om: Hvordan man skaber opmærksomhed hos målgruppen om et konkret sted eller projekt, og hvordan man skaber  liv i og omkring projektet/stedet. Kort fortalt handler det om, hvordan man får det aktiveret, så det lever og fungerer efter hensigten (dvs. fokuseret - målgruppe - og målspecifikt)- og evt. giver eller udvikler ejerskab til stedet og projektet hos målgruppen? 

Aktivitet og engagement omkring et sted eller et projekt kommer med andre ord ikke automatisk. Flere projektforløb har vist, at selvom man tænker innovativt og udvikler spændende steder, er det nødvendigt med et fokus på og en særlig indsats i forhold til aktivering af stedet eller projektet. 

Der er en række metoder, som kan tages i anvendelse i forhold til aktivering af et konkret sted eller projekt (listen er ikke udtømmende og delvist overlappende): 
- Brugerinddragelse (før, under, efter etablering) 
- Netværk, partnerskab og organisering
- Traditionelle medier (aviser, lokalavis, TV) 
- Sociale medier
- Events (NB! Forældre)
- Spredning - involvering fx via skole/institution/forening
- Tilgængelighed - åben 24/7 + gratis (evt. + grej) 
- Ambassadører (børn/unge) - ansatte ambassadører (professionelle igangsættere/animatører (konsulenter)) 
- ?

Som det fremgår, er der mange muligheder, og det er væsentligt dels at overveje målgruppen ift. kommunikations- og aktiveringsform/-metoder og dels at overveje timingen ift. aktivering. Nogle former for aktivering (fx brugerinddragelse) kan med fordel (eller bør!) startes alleredei planlægningsfasen (og evt. fortsætte over i en driftsperiode), mens andre (fx events)  først - eller bedst - vil kunne udrulles efter interventionen, dvs. efter at et  evt. anlæg, sted eller projekt er etableret. 

Der findes relativt lidt forskningsmæssig viden på dette område, hvorfor det er relevant og vigtigt at lytte til gode (og dårlige) erfaringer, som man kan blive klogere på. 

På seminaret deltog leder Leise Theilgaard fra Villa Fem og Multiparken i Helsingør (Helsingør Kommune) og idrætskonsulent Kristoffer Riddersholm fra Gasværksgrunden  i Fredericia (Fredericia Kommune) med oplæg om deres erfaringer med aktivering af børn og unge på konkrete steder og i forhold til konkrete projekter. Endvidere opsummerede  Jakob Færch og Jens Øvås Møller (udviklingskonsulenter, LOA) deres erfaringer på området set i forhold til projekter og stedet støttet af Lokale og Anlægsfonden. 

Alle 6 visionsprojekter i NatureMoves har fokus på aktivering af deres projekter, og i den nuværende udviklingsfase er der særligt fokus på brugerinddragelse og involvering af børn og unge (læs fx om projektet på Nordfyn i Nyhedsbrev 7 og om DGI's projekt på Kongelundsfortet herunder). 

Naturmødet i Hirtshals
På Naturmødet i Hirts Hals 24.-26. maj deltager NatureMoves, og der vil være mulighed for at høre mere om projektets resultater og om visionsprojekterne. Om fredagen vil der være et særligt fokus på børn, og her vil der være oplæg fra NatureMoves forskergruppen og fra visionsprojekterne. 
NatureMoves vil deltage sammen med det nye Center for Børn og Natur, som bl.a. vil præsentere en ny række projekter, som, ligesom NaturMoves, har til formål  at stimulere og udvikle børn og unges naturbrug og -oplevelser. 

Visionsprojekterne
De 6 visionsprojekter i NatureMoves er alle under udvikling. De er - som tidligere beskrevet - meget forskellige både i forhold til indhold, form, organisering og status/fremdrift. 
I de kommende nyhedsbreve er det planlagt at præsentere små historier fra de forskellige visionsprojekter. Her kommer en fortælling fra DGI's projekt med at aktivere børn og unge på Kongelundsfortet. 

Hvad de unge vil have? - Om aktivering af Kongelundsfortet på Amager 

Kongelundsfortet på Amager skal aktiveres. Det skal ikke bare aktiveres - fortet skal være et nyt kraftcenter for outdooraktivitet og et centrum for idræt, motion og fællesskaber i naturen. Som et centralt led i denne proces spiller projektet NatureMoves ind med en indsats, der fokuserer på aktiveringen af de 10-15-årige. Med NatureMoves-projektet skal der skabes et innovativt og nytænkende fællesskab på Kongelundsfortet for de unge. 

Men hvordan får man de 10-15-årige i spil, og hvordan målrettes dannelsen af fællesskaber for denne målgruppe på Kongelundsfortet? 
Fra forskningen ved vi, at brugerinddragelse undervejs i udviklingen og etableringen af nye tiltag skaber gode betingelser for, at børn og unge oplever ejerskab og et tilhørsforhold til en facilitet. Forskningsresultaterne i NatureMoves peger på, at børnene og de unge efterspørger gode sociale mødesteder og rammer for motionsaktiviteter i naturen. Det er her, Kongelundsfortet vil sætte ind. Dog kan målgruppen have svært ved at "tænke ud af boksen" og forestille sig nye rammer for fællesskaber med fokus på aktivitet i naturen. 

Derfor er det centralt at designe en brugerinddragelse, som formår at inddrage og engagere de 10-15-årige, så det er interessant og meningsfuldt for dem.  Ligeledes er det vigtigt at fokusere på, hvorfor specifikke ønsker  og behov er vigtige for brugerne. På den måde vil brugerinddragelsen lægge op til at møde de unges ønsker - også på måder, der går ud over dét, de selv foreslår. 

En del af midlerne fra NatureMoves projektet går til at udføre brugerinddragelsesprocesser i samarbejde med en professionel partner, nemlig Center for Dialog - en virksomhed, som bl.a. består af en kaospilot og en antropolog. Center for Dialog har en bred viden om målgruppen samt erfaring med givende  brugerinddragelsesprocesser, hvilket projektet vil nyde godt af. 

At sætte idéerne i spil
Som en del af det store aktivitetsprojekt på Kongelundsfortet ansættes to ressourcepersoner til at varetage organiseringen af aktiviteter på fortet. De nye medarbejdere er eksperter inden for det hav af aktivitetsmuligheder, som Kongelundsfortet rummer. Dette omfatter bl.a. havkajak, SUP, mountainbike, orienteringsløb, træklatring, rappelling og meget andet. 
NatureMoves' forskningsresultater peger på, at det ofte er nødvendigt at inkludere organisatoriske eller pædagogiske tiltag, når målet er at skabe ændringer i de unges aktivitetsmønstre. Således vil de nye medarbejdere være vigtige for at udvikle fællesskaberne for de 10-15-årige. I samspil med resultater/udbyttet fra brugerinddragelsesprocesserne vil det nye personale kunne imødekomme målgruppens behov og ønsker. 
På den måde skabes de bedste forudsætninger for implementeringen af nye organiseringsmåder til at danne aktive fællesskaber i naturen for 10-15-årige. 

Klar - parat - start!
Brugerinddragelsesprocesserne forløber i marts 2018, hvorefter de to nye ressourcepersoner ansættes i april 2018. Således er projektet tunet og klar til at fremme fællesskab og outdooraktiviteter blandt 10-15-årige i Storkøbenhavn  de næste mange år! 

(Majken Eskelund, Projektleder, DGI) 

Redaktionen afsluttet: 27.02.2018