Skip to main content

Nyhedsbrev 2

Læs mere om nogle af de udfordringer, som projektgruppen har mødt i forbindelse med opstart af NatureMoves-projektet

Gennem vinteren er der blevet arbejdet intenst med forberedelserne til spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaer til både børn og voksne er blevet pilottestet i skoler på Nordfyn, Sydvestfyn og Sjælland. Pilottestningen har til formål at afprøve om spørgsmålene er forståelige, om teknikken fungerer, og endelig om vi via spørgsmålene får svar på det, vi gerne vil have svar på. Skemaerne er blevet revideret i flere omgange, så de nu fremstår i deres færdige version.
Det store arbejde netop nu handler om at kontakte kommuner og skoler og få aftaler om, at eleverne på skolerne i udvalgte kommuner i deres skoletid svarer på skemaerne – og at forældrene efterfølgende gør det derhjemme.
Dette har vist sig ikke at være helt let.
Dels er skolerne generelt presset i kraft af ny skolereform og i kraft af en del undersøgelser om bevægelse, læring m.m. i skolen. Og dels er der forskellige traditioner og kulturer ift. kommunikation og beslutninger i kommunerne, som gør, at formidlingen og kommunikationen til de forskellige kommuner skal tilpasses den enkelte kommune.
De fleste kommuner er i udgangspunktet meget positive overfor vores projekt, som de sagtens kan se de gode perspektiver i. Det vanskelige er at formidle det ud til de enkelte skoler og lærere og få dem til at forpligtige sig på deltagelse i projektet.
For at styrke kommunernes, skolernes og elevernes lyst til at deltage har vi gjort tre tiltag:

  • Synliggjort hvad kommunen får ud af deltagelsen i kraft af viden om kommunens unges fritidsliv og ønsker.
  • Udviklet et undervisningsforløb på to lektioner med besvarelse af spørgeskemaet, teori, diskussion samt praktisk aktivitet som tilbydes skolerne
  • Udlovet en præmie til de skoleklasser som opnår højest svarprocent
    Mere om de metodiske overvejelser for spørgeskemaundersøgelsen og udvælgelse af kommuner følger i vidensbrev 2 (primo april).

Jan Arvidsens ansøgning om Ph.d.-projektet NatureMoves? Exploring Everyday Relations between Children and Selected Places in Nature er blevet godkendt af Ph.d.-studienævnet, og et fakultetsstipendium er blevet bevilliget. Dette betyder, at Jan kan starte på Ph.d.-projektet 1. april 2015.

I forbindelse med forskningsmøde i Active Living-gruppen havde vi i marts besøg af Ellen Beate Sandseter, som forsker i børn og leg med særligt fokus på spændings- og risikobetonede lege. Ellen Beate er nu knyttet til projektets netværk og kan sandsynligvis bidrage med vigtige perspektiver ift. at skabe interessante steder i naturen for børn og unge.

Vi arbejder videre med at optimere informationen og kommunikationen omkring projektet. Vi overvejer pt. at skabe et forum på LinkedIn samt at implementere Mailchimp-systemet via SDU, så man kan tilmelde sig information via nyhedsbreve og vidensblade.

2015-03-24

Redaktionen afsluttet: 24.03.2015