Skip to main content

Beskæftigelseskrav til erhvervskandidatuddannelse

Beskæftigelseskrav

Når du søger ind på en erhvervskandidatuddannelse, skal du ikke kun opfylde de uddannelsesmæssige adgangskrav. Du skal også opfylde kravet om relevant beskæftigelse, eller iværksættervirksomhed. Nederst på siden finder du vejledning og links til de dokumenter vedr. beskæftigelse, der skal udfyldes og uploades, når du søger om optagelse.

Særligt vedrørende krav om relevant beskæftigelse eller iværksættervirksomhed:

Særligt for ansatte i en offentlig eller privat virksomhed

 • Du skal dokumentere, at du er i relevant beskæftigelse.
 • Du skal være beskæftiget i minimum 25 timer ugentligt i gennemsnit.

 • Dine arbejdsopgaver skal være tilrettelagt således at det er muligt for dig at gennemføre erhvervskandidatuddannelsen på 4 år.

 • Du skal udfylde og uploade tro og love-erklæringen samt bilag vedr. beskæftigelse i offentlig eller privat virksomhed.

Særligt for iværksættere

 • Du skal kunne dokumentere at din er iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed.
 • Virksomheden skal enten have omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller være tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

 • Du skal udfylde og uploade tro og love-erklæringen samt bilag vedr. iværksættervirksomhed.

Fælles for såvel ansatte i en offentlig eller privat virksomhed som for iværksættere

 • Du skal give besked hvis din beskæftigelsessituation ændrer sig.
 • Hvis SDU vurderer, at du ikke længere opfylder krav til relevant beskæftigelse, vil du blive overflyttet til kandidatuddannelsen på heltid så vidt muligt fra førstkommende semesterstart.

 • Skifter du arbejdsgiver, får væsentligt ændrede arbejdsopgaver eller overgår fra iværksættervirksomhed til anden relevant beskæftigelse, skal du søge SDU om tilladelse til at fortsætte på Erhvervskandidatuddannelsen.
 • Hvis SDU vurderer, at den nye beskæftigelse ikke lever op til kravet om relevant beskæftigelse, vil du blive overflyttet til kandidatuddannelsen på heltid så vidt muligt fra førstkommende semesterstart.
 • To gange årligt vil SDU indhente dokumentation for din beskæftigelse.
 • Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

SDU kan indhente dokumentation for, at dine oplysninger er korrekte.

Studerende ved en erhvervskandidatuddannelse kan ikke samtidig indskrive sig på en anden erhvervskandidatuddannelse eller kandidatuddannelse på heltid.

Bilag til ansøgningen

Nedenfor finder du de bilag, der skal udfyldes og medsendes

Fælles for alle bilag

Tro og love-erklæringen skal uploades gennem ansøgningsportalen i forbindelse med ansøgningen. Bilag vedr. beskæftigelse hos offentlig eller privat arbejdsgiver skal skal hurtigst muligt, gerne på ansøgningstidspunktet, men ellers senest inden studiestart være universitet i hænde og kan uploades gennem ansøgningsportalen,  sendes via SPOC eller til erhvervskandidat@sdu.dk. Bilag vedr. iværksættervirksomhed skal uploades ved ansøgningstidspunktet.

VIGTIGT: SDU accepterer udelukkende ovenstående dokumenter, i forbindelse med tro og love-erklæring og dokumentation af beskæftigelsesforhold/iværksættervirksomhed.

Husk at gemme bilagene på din egen PC inden du udfylder dem.


Tro og love-erklæring

Læs venligst nedenstående vejledning til udfyldelse af bilag inden bilaget udfyldes.

Tro og love-erklæringen skal indsendes i forbindelse med ansøgning om optagelse på en erhvervskandidatuddannelse. Manglende tro og love-erklæring vil medføre, at du ikke kan optages på erhvervskandidatuddannelsen.

Erklæringen skal alene udfyldes og underskrives af dig.

Følgende skal udfyldes:

 • Navn på ønsket erhvervskandidatuddannelse.
 • Dit cpr-nummer samt kontaktoplysninger.
 • Din underskrift.

Du erklærer på tro og love:

 • senest ved studiestart at have indsendt dokumentation for relevant beskæftigelse/iværksættervirksomhed.
 • at du forpligter dig til at give SDU besked om væsentlige ændringer i beskæftigelsen/iværksættervirksomheden i løbet af hele studietiden.

Du er forpligtet til at informere SDU om væsentlige ændringer i beskæftigelsen/iværksættervirksomheden i løbet af studietiden - det kan fx være ophør af virksomhed/fyring eller overgang til anden beskæftigelse, der vil kunne indebære, at kravene for optag på erhvervskandidatuddannelsen ikke længere er opfyldt, eller overgang til anden relevant beskæftigelse. Undlader du at oplyse SDU om ovennævnte ændringer kan det medføre, at du ikke vil kunne fortsætte på erhvervskandidatuddannelsen.

Vær opmærksom på at SDU kan indhente dokumentation for de anførte oplysninger.

Download tro og love-erklæring


Bilag vedr. beskæftigelsesforhold i privat eller offentlig virksomhed

Læs venligst nedenstående vejledning til udfyldelse af bilag inden bilaget udfyldes.

Dette bilag skal udfyldes, hvis du søger om optagelse på en erhvervskandidatuddannelse som ansat med relevant beskæftigelse i en privat eller offentlig virksomhed. Såfremt du endnu ikke er i relevant beskæftigelse, men forventer at opfylde kravene herom inden studiestart, skal bilaget udfyldes og indsendes seneste inden studiestart. Bilaget skal udfyldes af ansøger og arbejdsgiver i fællesskab og underskrives af begge parter.

Følgende skal udfyldes:

 • Navn på ønsket erhvervskandidatuddannelse.
 • Oplysninger og kontaktinformation på ansøger og virksomhed.

 • Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (årsnorm).

 • En beskrivelse af ansøgeres arbejdsopgaver gennem hele uddannelsens forløb.
 • En beskrivelse af sammenhængen mellem uddannelse og beskæftigelse.

 • Underskrift, der bekræfter at du og virksomheden er bekendt med formål og vilkår for optagelse og uddannelse på en erhvervskandidatuddannelse, rigtigheden af de anførte oplysninger samt at der foreligger en ansættelsesaftale mellem parterne.

Vær opmærksom på at SDU kan indhente dokumentation for de anførte oplysninger.

I forhold til din årsnorm, skal den være af et omfang på mindst 25 timer om ugen. Dette er for at sikre at du, samtidig med at du studerer er en integreret del af arbejdspladsen på linje med andre fuldtidsansatte. SDU har, jf. Erhvervskandidatbekendtgørelsen, i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra minimumsantallet af timer, såfremt beskæftigelsen opfylder kravet om at være relevant.

En beskrivelse af dine arbejdsopgave skal inkluderes for at universitetet kan vurdere om indholdet i arbejdsopgaverne kan karakteriseres som relevante i forhold til den ansøgte erhvervskandidatuddannelse.

En beskrivelse af sammenhængen mellem uddannelse og beskæftigelse skal anføres - her tænkes især på hvordan du og virksomheden har tænkt sig at tilrettelægge arbejdsforholdet, således at ansøger har mulighed for at følge studiet.

Såfremt det inden studiestart ikke kan dokumenteres, at du opfylder kravene til relevant beskæftigelse, kan du ikke optages på erhvervskandidatuddannelsen.

Universitetet vil 2 gange årligt indhente dokumentation for, at oplysningerne stadig er korrekte

Download bilag vedr. ansættelse i privat eller offentlig virksomhed


Bilag vedr. iværksættervirksomhed

Læs venligst nedenstående vejledning til udfyldelse af bilag inden bilaget udfyldes.

Du skal udfylde dette bilag, hvis du søger om optagelse på en erhvervskandidatuddannelse og har en iværksættervirksomhed og/eller er tilknyttet et iværksættermiljø. Bilaget skal indsendes med ansøgningen jf. tro og love-erklæringen, som findes ovenfor.

Følgende skal udfyldes:

 • Navn på ønsket erhvervskandidatuddannelse.
 • Oplysninger og kontaktinformation på dig og din iværksættervirksomhed.
 • En beskrivelse af iværksættervirksomhedens forretningsområde og primære arbejdsområder.
 • Oplysninger vedr. evt. tilknytning til offentligt eller privat iværksættermiljø, samt oplysninger om kontaktperson.
 • Underskrift hvor du bekræfter rigtigheden af de anførte oplysninger samt at din iværksættervirksomhed enten har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.
 • Erklæring på anslåede antal timer du bruger pr. uge på aktiviteter forbundet med iværksætteri eller i forbindelse med dit eget firma.
 • Beskrivelse af forretningsplan.
 • Gyldigt cvr.nr. på din virksomhed, samt information om indtægtsgivende aktiviteter.

Iværksættervirksomhedens forretningsområde og primære arbejdsområder skal beskrives, for at SDU kan vurdere om virksomhedens aktiviteter er relevante i forhold til den ansøgte erhvervskandidatuddannelse.

Et yderligere krav til iværksættervirksomheder er at de enten har en omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller at virksomheden er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Såfremt kravene til relevant beskæftigelse herunder iværksættervirksomhed ikke er opfyldt, kan du ikke optages på erhvervskandidatuddannelsen.

Vær opmærksom på at SDU kan indhente dokumentation for de anførte oplysninger.

Universitetet vil 2 gange årligt indhente dokumentation for, at oplysningerne stadig er korrekte.

Download bilag vedr. iværksættervirksomhed


Ansvarlig for siden: Studieservice – Strategi & Kommunikation

Sidst opdateret: 18.05.2020