Skip to main content

Adjunkt ved Juridisk Institut

Adjunkter søges inden for Generel formueret, Obligationsret, Kredit- og konkursret, International privat- og handelsret Kriminalret

Ved Juridisk Institut vil et antal 3-årige adjunkturer i jura med tjenestested på campus Odense være ledige til besættelse pr. 1. august 2019 eller umiddelbart derefter efter nærmere aftale.

Instituttet arbejder for at sikre høj kvalitet og samfundsmæssig relevans inden for såvel forskning, uddannelse som videnudveksling. Den/de, der ansættes i et adjunktur, skal således bidrage til udvikling, styrkelse og fokusering af instituttets forskning og forskningsaktiviteter, varetage undervisning og vejledning i tilknytning til instituttets centrale uddannelsesaktiviteter samt varetage diverse administrative opgaver i tilknytning til undervisning.

Nærmere oplysninger om instituttet og dets strategi og aktiviteter kan findes på instituttets hjemmeside.

Ansøgerne i henhold til nærværende opslag skal kunne bidrage til forskningen inden for et eller flere af nedenstående områder og indgå aktivt i forskningssamarbejder med udgangspunkt heri, ligesom ansøgerne skal kunne undervise (på dansk og/eller engelsk) og vejlede inden for en eller flere af disse (og også gerne andre) discipliner:

 • Generel formueret
 • Obligationsret
 • Kredit- og konkursret
 • International privat- og handelsret
 • Kriminalret

For at være kvalificeret til stillingen skal ansøgere opfylde Juridisk Instituts meriteringskriterier, der kan findes her. Denne vurdering foretages af et til lejligheden nedsat bedømmelsesudvalg.

For at blive ansat i stillingen skal ansøgere tillige udgøre et match ift. instituttets aktuelle behov, instituttets strategi og de med stillingen forbundne opgaver. Denne vurdering foretages af et til lejligheden nedsat ansættelsesudvalg og sker bl.a. på baggrund af ansøgers forsknings- og undervisningsmæssige profil, karakteren af bedøm­melsen, ansøgers forskningsplan, ansøgers forventede bidrag til instituttets udvikling samt informationerne og indtrykkene fra en eventuel ansættelsessamtale.

Den/de, der ansættes, forventes at udvise engagement og synlighed i forhold til instituttet og at bidrage positivt til instituttets arbejdsmiljø, dagligdag og løbende drift.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Fyldestgørende publikationsliste med angivelse af de publikationer, der vedhæftes.
 • Undervisningsportfolio indeholdende dokumentation for ansøgers undervisningskvalifikationer og en redegørelse for ansøgers læringssyn og refleksioner over undervisningsmetoder og udvikling heraf.
 • Forskningsplan indeholdende oplysninger om planlagte forskningsaktiviteter og publiceringsplaner.
 • Op til 3 videnskabelige publikationer, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation.
 • Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring med angivelse af ansøgers bidrag som en del af den pågældende pdf-fil.
 • Ansøgers ph.d.-afhandling skal fremsendes som en af de påberåbte publikationer. Den skriftlige bedømmelse heraf bedes tillige medsendt.

 

Dokumenter, der ikke er på dansk, norsk eller svensk, skal oversættes til engelsk. Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan universitetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel.

Ansøgningsprocedure

Ved ansøgningsfristens udløb udvælges et antal ansøgere (min. 5) til faglig bedømmelse (short-listing) ud fra en over­ordnet vurdering af, hvilke ansøgere der ift. deres forsknings- og undervisningsprofil bedst matcher stillingsopslaget og instituttets rekrutteringsbehov.

Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører vedkommende selv. Udvalgte ansøgere inviteres til en ansættelsessamtale.

Ifølge SDU’s interne retningslinjer skal der til en opslået videnskabelig stilling være mindst 3 kvalificerede ansøgere, før denne kan besættes.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Privatret:

Forskningsgruppeleder, professor Kristina Siig

Tlf. + 45 65 50 32 26

Mail: kms@sam.sdu.dk

Kriminalret:

Forskningsgruppeleder, lektor Bugge Thorbjørn Daniel

Tlf. + 45 65 50 33 92

Mail: btd@sam.sdu.dk

SØG STILLINGEN HER.

Ansøgningsfrist d. 24. maj

Redaktionen afsluttet: 08.05.2019