Skip to main content
DA / EN

Faste opgaver og bibeskæftigelse

Faste opgaver

Faste opgaver udføres ved det institut, hvor du er ansat og efter nærmere aftale med instituttet og med inddragelse af din ph.d.-vejleder. De faste opgaver skal være relevant i forhold til dit projekt, forskningsinteresser og karriereplaner. Det skal tidsmæssigt placeres, så det kan passes ind i din ph.d.-plan, og må ikke ødelægge din mulighed for at gennemføre dit projekt, deltage i kurser eller komme på udlandsophold.

Instituttet er ansvarlig for løbende at registrere hvilke arbejdsopgaver der er udført og sørge for en opgørelse af timetallet, og løbende at informere dig og hovedvejlederen om de registrerede og planlagte faste opgaver, eksempelvis i forbindelse med MUS-samtaler, langtidsplanlægning, normopgørelse eller lignende.

Timetal for arbejdsopgaver opgøres som følger: 

  • Undervisning: 5 timer pr. konfrontationstime.
  • Instruktorater: 2,5 timer pr. konfrontationstime.
  • Vejledning af studerende: Alle timer i forbindelse med forberedelse, møder, opfølgning og eksamination.
  • Forskning/udredning/forskningsassistance: Alle timer medregnes, hvis der er tale om arbejde, som ikke direkte er afhandlingsrelevant.
  • Fremlæggelser: Alle timer medregnes – herunder forberedelse og præsentation.
  • Medlemskab af ph.d.-udvalget eller deltagelse i udvalgsarbejde ved fakultetet: Alle timer medregnes eller en fast normsats pr. opgave.

 

Som ph.d.-studerende kan du ikke varetage opgaver af administrativ karakter.

 

I tilfælde af uenighed mellem dig og instituttet og/eller hovedvejlederen om arten, omfanget eller den tidsmæssige placering af de faste opgaver, træffer dekanen endelig afgørelse vedrørende de faste opgaver i samråd med ph.d.-skolelederen.

 

Bibeskæftigelse

Under særlige omstændigheder kan ph.d.-skolelederen give tilladelse til bibeskæftigelse af mindre omfang, såfremt bibeskæftigelsen har faglig relevans for dit ph.d.-projekt. Det kan eksempelvis være til afslutning af en arbejdsopgave, som er påbegyndt inden bekræftelse på indskrivning til ph.d.-uddannelsen er modtaget.

Ønsker du at ansøge om tilladelse til bibeskæftigelse skal du udarbejde en begrundet ansøgning vedlagt en indstilling fra din hovedvejleder og institutleder. Tilladelsen bevilges af ph.d.-skolelederen.

Sidst opdateret: 06.10.2021