Skip to main content
DA / EN

Orlov og studieafbrydelse

 

Orlov og Studieafbrydelse

Hvis du ønsker at afbryde ph.d.-studiet, skal dette i samråd med hovedvejlederen, meddeles skriftligt til instituttet og ph.d.-skolens sekretariat.

Som ph.d.-studerende, ansat ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, skal du give skriftlig besked om barselsorloven senest 3 måneder før forventet fødsel, til instituttet, fakultetets personaleadministration og ph.d.-skolens sekretariat.

Du er omfattet af de overenskomstmæssige barselsregler. Informationom gældende regler for barsel og adoption kan fås ved henvendelse til Syddansk Universitets Personaleafdeling eller i Personalestyrelsens cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage.

Der gælder særlige regler for 4+4 studerende under Del A. Hvis du som ph.d.-studerende, er indskrevet uden ansættelse ved Syddansk Universitet skal du give ph.d.-skolens sekretariat skriftlig besked om afholdelse af barselsorlov.

Er du ikke ansat ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, skal der stadig gives besked om din barsel til hovedvejleder, institut og til ph.d.-skolens sekretariat, så din indskrivning kan rykkes tilsvarende efter at barslen er afsluttet.

Bliver du sygemeldt i en længere periode, skal dette meddeles til hovedvejleder, til instituttet og til ph.d. skolens sekretariat.

Ønsker du at søge om forlængelse af din indskrivning på baggrund af sygdom, skal følgende ansøgningsfomular benyttes og sendes til ph.d.-skolens sekretariat:blanket

Du skal være opmærksom på, at der ikke bevilliges forlængelse af ph.d.-studiet for sygdom under en måneds varighed.

Under særlige omstændigheder kan der bevilges anden orlov fra ph.d.-studiet efter begrundet ansøgning til ph.d.-skolelederen vedlagt indstilling fra hovedvejlederen og institutlederen til fx anden midlertidig ansættelse, forudsat orlovsperioden har faglig relevans i forhold til ph.d.-projektet. Orlov skal altid søges forud for den planlagte orlovsperiode. Dekanen træffer i samråd med ph.d.-skolelederen afgørelse om, hvorvidt der kan bevilges orlov og sender skriftlig meddelelse til dig. Der skal benyttes særlig blanket til ansøgning om anden orlov.

Hvis din ph.d.-afhandling ikke er indleveret ved udløb af den normerede studietid får du besked om at ansøge ph.d.-skolelederen  om udsættelse af afleveringsfristen for indlevering af ph.d.-afhandlingen , og dermed forlængelse af indskrivningsperioden. Ansøgningen skal indeholde tidsplan for det videre arbejde med afhandlingen og angive en forventet dato for indlevering af afhandlingen. Ansøgningen skal vedlægges indstilling fra hovedvejleder og institutleder.

Hvis afhandlingen ikke er indleveret ved forlængelsesperiodens udløb, får du besked om, at indskrivningen bringes til ophør.

Hvis ph.d.-skolelederen ikke modtager ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen, og dermed forlængelse af indskrivningsperioden, udsender ph.d.-skolens sekretariat meddelelse om, at indskrivningen bringes til ophør, hvis ph.d.-afhandlingen ikke er indleveret senest 6 måneder efter udløb af normeret studietid. Der skal benyttes særlig blanket  til ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.


Sidst opdateret: 13.12.2020