Skip to main content

Evalueringer på første år

 

Evalueringer på første år

Din ph.d.-plan skal være godkendt af ph.d.-udvalget senest tre måneder efter indskrivningen. For at sikre, at godkendelse er på plads rettidigt skal din ph.d.-plan være ph.d-skolens sekretariat i hænde senest to måneder efter indskrivningen.

Læs mere om ph.d.-planen.

Efter det første års ph.d.-studium gennemføres første regelmæssige evaluering af dit ph.d.-forløb. Denne evaluering danner baggrund for en vurdering af fremskridt og opnåede resultater og giver mulighed for at justere planerne for den resterende studieperiode.

Senest 12 måneder efter indlevering af ph.d-planen skal du i samarbejde med din hovedvejleder udarbejde en statusrapport.

Ph.d.-skolelederen skal godkende den samlede førsteårsevaluering. Du og din hovedvejleder vil blive orienteret via e-mail om ph.d.-skolelederens vurdering.

Læs mere om førsteårsevalueringen.

Hvis ph.d.-skolelederen ifm. evalueringerne konkluderer, at du ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, vil du modtage et tilbud om rette op på dit ph.d.-studie inden for tre måneder. Ph.d.-skolelederen vil typisk være i tæt dialog med vejledere og evt. institutleder inden der tages beslutning om et genopretningsforløb. De tre måneders genopretningsperiode fører ikke i sig selv til en forlængelse af den samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis du ikke senest en uge efter modtagelsen af tilbuddet om tre måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, vil din indskrivning ophøre.

Læs mere om genopretningsperioden.

Sidst opdateret: 11.05.2021