Skip to main content
DA / EN

Seminarer, evalueringer og kvalifikationseksamen

Du kan finde mere informaiton omkring hvilke seminarer og evalueringer som er relevante for dig på siden om evalueringer. Denne side indeholder en oversigt over alle former for seminarer og evalueringer for ph.d.-studerende på både 5+3 og 4+4 ordningen.

 

Indskrevet før 1. januar 2019

Efter det første års ph.d.-studium gennemføres første regelmæssige evaluering af ph.d.-forløbet. Denne evaluering danner baggrund for en vurdering af fremskridt og opnåede resultater og giver mulighed for at justere planerne for den resterende studieperiode.

Evalueringen baseres på en statusrapport fra den ph.d.-studerende og hovedvejlederen, en vejlederudtalelse fra hovedvejlederen og to evaluatorers vurdering af skriftligt materiale udarbejdet af den ph.d.-studerende, der præsenteres på et seminar. 

Rapporten udarbejdes af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab og den specielle blanket til førsteårsevaluering anvendes.  

For at styrke grundlaget for førstårsevalueringen og for at give et bredt grundlag for eventuelle justeringer i ph.d.-projektet inddrages to evaluatorer – en fra instituttet (må ikke være medvejlederen), og en uden for Syddansk Universitet - i forbindelse med førsteårsevalueringen.

Ph.d.-skolelederen skal godkende den samlede førsteårsevaluering. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende og hovedvejlederen.

Rapporten udarbejdes af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab og den specielle blanket til førsteårsevaluering anvendes.  

Rapporten skal omfatte:

 • cirka ½-1 sides beskrivelse af den hidtidige forskningsindsats på ph.d.-projektet (fremskridt, resultater, eventuelle forhindringer) og forskningsplanerne for den resterende del af ph.d.-perioden - herunder en beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til ph.d.-planen.
 • Oplysninger om gennemførte og planlagte kurser, formidlingsaktiviteter, udlandsophold, afvikling af arbejdsforpligtelse for ansatte ph.d.-studerende samt oplysninger om vejledningens form og omfang.
 • Oplysninger om evaluatorer, og dato for ph.d.-seminaret.
 • Eventuelt andre oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af forløbet.

Ph.d.-skolelederen skal godkende den samlede førsteårsevaluering. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende og hovedvejlederen.

 

Efter det andet års ph.d.-studium gennemføres den sidste regelmæssige evaluering af ph.d.-forløbet. Denne evaluering danner baggrund for en vurdering af fremskridt og opnåede resultater og giver mulighed for eventuelt at justere planerne for den resterende studieperiode. Evalueringen baseres på en statusrapport fra den ph.d.-studerende og hovedvejlederen og en vejlederudtalelse fra hovedvejlederen.

Rapporten skal indeholde:

 • cirka ½-1 sides beskrivelse af den hidtidige forskningsindsats på ph.d.-projektet (fremskridt, resultater, eventuelle forhindringer) og forskningsplanerne for den resterende del af ph.d.-perioden. - herunder en beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til ph.d.-planen.
 • en oversigt over afhandlingens forventede indhold (liste over artikler, kapitler eller lignende) med angivelse af status for de forskellige dele (publiceret, færdigskrevet, under korrektur, under udarbejdelse, under planlægning, eller lignende.)
 • oplysninger om gennemførte og planlagte kurser, formidlingsaktiviteter, udlandsophold og afvikling af arbejdsforpligtelse for ansatte ph.d.-studerende.
 • eventuelt andre oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af forløbet.

Rapporten udarbejdes af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab. Det er hovedvejlederens ansvar at den indsendes rettidigt til ph.d.-skolens sekretariat. Den særlige blanket til andetårsevaluering anvendes.

Sammen med statusrapporten fremsendes en udtalelse fra hovedvejlederen med en vurdering af det hidtidige forløb og eventuelt planlagte justeringer og ændringer i forhold til ph.d.-planen, samt en vurdering af den ph.d.-studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen i henhold til ph.d.-planen. Udtalelsen skal enten bekræfte, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller redegøre for nødvendige justeringer. Den ph.d.-studerende skal have en kopi af udtalelsen, og har inden for 2 uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen.

Ph.d.-skolelederen skal godkende andetårsevalueringen. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende og hovedvejlederen.

Ph.d.-skolelederen kan vælge at indkalde den ph.d.-studerende og/eller hovedvejlederen til en samtale for at få uddybet det skriftlige materiale.

På baggrund af det skriftlige materiale og eventuelle samtaler vurderer ph.d.-skolelederen efter hver evaluering om forløbet er tilfredsstillende. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende og hovedvejlederen.

Ved godkendelse af studieforløbet sker der automatisk en forlængelse af indskrivningen.

Hvis forløbet ikke kan godkendes, skal der gives klare begrundelser herfor og angives, på hvilke punkter forløbet ikke har været tilfredsstillende, så den ph.d.-studerende er i stand til at forholde sig konkret til manglerne. Hvis forløbet ikke godkendes, har den ph.d.-studerende en frist på 2 uger til at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Herefter modtager den ph.d.-studerende et tilbud om genopretning.

 

Indskrevet efter 1. januar 2019

Denne evaluering afvikles som et statusseminar med præsentation af ph.d.-projektet for forskningsgruppen/instituttet. Det vil være op til det respektive institut at definere form, men det vil være et krav, at der sker en tilbagemelding til ph.d.-skolen fra den ph.d.-studerende og hovedvejleder om, hvordan og hvornår statusseminaret er afviklet, samt hvem der har deltaget.

Formålet med denne evaluering er at sikre et indledende overblik over ph.d.-forløbet med fokus på afgrænsning, kvalitet og progression i ph.d.-projektet. Dette skaber mulighed for dels at sikre optimal planlægning af den ph.d.-studerendes udlandsophold/miljøskifte, dels mulighed for tidlig håndtering af eventuelle risikofaktorer.

Midtvejsevalueringen bruges til at vurdere projektets udvikling og opnåede resultater. Helt overordnet er formålet at sikre, at projektet er på rette spor og kan afsluttes til tiden.

Evalueringen giver dig mulighed for at justere planerne for resten af projektperioden. Evalueringen giver dig også mulighed for at få en second opinion på ph.d.-projektet fra en intern og en ekstern evaluator. Endelig bruger ph.d.-skolen evalueringen til at give tilbud om genopretningsforløb i de tilfælde, hvor dette vurderes nødvendigt.

I forbindelse med midtvejsevalueringen opfordrer ph.d.-skolen hovedvejleder, forskningsgruppeleder eller institutleder til desuden at drøfte karriereplaner med dig. Drøftelserne kan behandle spørgsmålet om dit potentiale i forhold til at fortsætte en karriere i akademia samt instituttets eller forskningsgruppens mulighed for at tilbyde dig en stilling efter endt ph.d.-forløb.

Drøftelsen af karriereplaner er ikke en obligatorisk del af midtvejsevalueringen, men et tilbud til dig. Hvor det skønnes relevant, kan den interne og/eller eksterne evaluator inddrages i drøftelserne af karriereplaner. Drøftelserne kan behandle spørgsmålet om dit potentiale i forhold til at fortsætte en karriere i akademia samt instituttets eller forskningsgruppens mulighed for at tilbyde dig en stilling efter endt ph.d.-forløb.

Materiale, der skal produceres i forbindelse med midtvejs evalueringen

De to evaluatorers evaluering baseres på:

 • skriftligt materiale udarbejdet af dig og som præsenteres på midtvejsseminaret (midtvejsevalueringsseminaret) for din hovedvejleder, evaluatorer og evt. forskningsgruppe/institut
 • en statusrapport som er udarbejdet i fællessskab af dig og din hovedvejleder. Den specielle blanket til midtvejsevalueringen anvendes
 • en vejlederudtalelse fra hovedvejlederen

Ad skriftligt materiale

 

Materialet til din evaluering kan f.eks. være (udkast til) en eller flere artikler eller kapitler som du forventer vil indgå i din endelige afhandling. Det kan også være materiale som du har udarbejdet som en del af dit projekt, f.eks. detaljeret forskningsplan, spørgeskemaer, interview-guides, dataoversigter, teorioversigter eller lignende.  Materialet skal give evaluatorerne mulighed for at vurdere forskningsdesignet/-metode og de foreløbelige resultater, samt have et omfang på 20-50 sider.

 

Ad statusrapport

 

Statusrapporten udarbejdes af dig og din hovedvejleder i fællesskab, og I skal anvende blanketten hertil.

 

Statusrapporten skal indeholde cirka en-to siders beskrivelse af:

 • Den hidtidige forskningsindsats på ph.d.-projektet; udvikling, resultater, eventuelle forhindringer osv.
 • Forskningsplanerne for den resterende del af ph.d.-perioden, herunder en beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til ph.d.-planen.
 • Oplysninger om konkrete emner, som ønskes drøftet ved seminaret.

 

Statusrapporten skal ydermere indeholde en risikovurdering af projektet. Risikovurderingen forventes at fylde (maks) en side. Det er således ikke forventningen, at der tilvejebringes bilag m.m. i risikovurderingen. Hvor relevant kan følgende spørgsmål inddrages i risikovurderingen:

 • Er der indikatorer på, at projektet ikke afsluttes rettidigt? Hvis ja, hvori består udfordringerne?
 • Hvad vurderes at være den største, enkelte risikofaktor ift. en succesfuld gennemførelse af ph.d.-projektet; fx afgrænsning af emne, den valgte metodes anvendelighed ift. afhandlingens/projektets mål, forsinkelse pga. dataindsamling, arbejdsforpligtelsens omfang.
 • Hvilke indsatser er planlagt ift. at håndtere/adressere det nævnte?

 

Statusrapporten skal desuden indeholde:

 • Kortfattet oversigt over gennemførte og planlagte kurser, formidlingsaktiviteter, udlandsophold,afvikling af arbejdsforpligtelse for ansatte ph.d.-studerende samt oplysninger om vejledningens form og omfang.
 • Oplysninger om evaluatorer og dato for midtvejsseminaret.
 • Eventuelt andre oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af forløbet.

 

Ad vejlederudtalelse fra din hovedvejleder

 

Hovedvejleders udtalelse skal fremgå af ph.d.-skolens blanket til midtvejsevaluering.

 

Praktisk

Din hovedvejleder har ansvaret for, at der mellem evaluatorer, vejledere dig som ph.d.-studerende aftales et tidspunkt for et midtvejsseminaret.

 

Det er din hovedvejleder, der afgør den tidsmæssige placering af seminaret i intervallet 16-18 måneder på grundlag af en vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til dit projekt.

 

Seminaret ledes af din hovedvejleder. På seminaret skal du have mulighed for at præsentere det fremsendte materiale og diskutere det med evaluatorerne. Ph.d.-vejlederne kan deltage i diskussionen, og hovedvejlederen kan tillade, at også andre tilstedeværende deltager. Der er umiddelbart ikke nogen begrænsning i forhold til de temaer, som evaluatorerne kan vælge at diskutere med dig. Det skal dog bemærkes, at formålet med drøftelserne er at bidrage til, at dit ph.d.-studie afsluttes til tiden.

  

Instituttet sørger for, at der reserveres et passende lokale til seminaret og annoncerer seminaret på instituttets hjemmeside og til instituttet på eventuel anden vis.

 

Kommentarer fra evaluatorer på baggrund af det skriftlige materiale og seminaret – herunder anbefalinger til det fremtidige arbejde, stærke/svage sider og eventuelle risici, som den ph.d.-studerende skal være opmærksom på. Evaluatorerne kan afgive en fælles udtalelse eller to individuelle.

Formålet med denne evaluering er at gennemføre en vurdering af projektets progression, opfølgning på evaluatorernes anbefalinger fra midtvejsevalueringen, status på planlagte/gennemførte studieelementer og feedback fra hovedvejleder omkring status på afhandlingen. Evalueringen giver desuden den ph.d.-studerende mulighed for at få en second opinion på ph.d.-projektet. Det overordnede formål er således at sikre, at forløbet afsluttes til tiden med tildeling af ph.d.-graden.

Med henblik på opfølgning på evaluatorernes anbefalinger fra midtvejs evalueringen og dermed samtidig sikre kontinuitet og ”andre øjne” på projektet, inddrages den interne evaluator igen ved denne sidste evaluering af ph.d.-forløbet. Instituttet kan ud fra en konkret vurdering vælge også at inddrage den eksterne evaluator.

Opfølgning på evaluatorernes anbefalinger fra midtvejs evalueringen skal ske på baggrund af (maks) et to-siders statuspapir fra den ph.d.-studerende.

I forbindelse med evalueringen skal hovedvejleder, forskningsgruppeleder eller institutleder endvidere drøfte karriereplaner med den ph.d.-studerende. Drøftelserne skal behandle spørgsmålet om ph.d.-studerendes potentiale i forhold til at fortsætte en karriere i akademia samt instituttets eller forskningsgruppens mulighed for at tilbyde en stilling efter endt ph.d.-forløb.

Hvor det skønnes relevant, kan den interne og/eller eksterne evaluator inddrages i drøftelserne af karriereplaner. 

Den ph.d.-studerende skal i fællesskab med hovedvejleder udarbejde:

 • To-siders (maks) statuspapir med beskrivelse af den hidtidige forskningsindsats på ph.d.-projektet (fremskridt, resultater, eventuelle udfordringer og adressering af anbefalinger fra midtvejs evalueringen) og forskningsplanerne for den resterende del af ph.d.-forløbet.
 • Oversigt over afhandlingens forventede indhold (liste over artikler, kapitler eller lignende) med angivelse af status for de forskellige dele (herunder review, publiceret, færdigskrevet, under korrektur, under udarbejdelse, under planlægning eller lignende).
 • Kortfattet oversigt over gennemførte og planlagte kurser, formidlingsaktiviteter og miljøskift/udlandsophold.
 • Risikovurdering i forhold til om projektet kan afsluttes rettidigt. Hvilke indsatser er planlagt ift. at håndtere/adressere eventuelle udfordringer.

Ph.d.-skolens blanket til tredje evaluering skal anvendes.

Ph.d.-skolelederen skal godkende tredje evaluering.

Ph.d.-skolelederen kan vælge at indkalde den ph.d.-studerende, og/eller hovedvejlederen og institutlederen til en samtale for at få uddbyet det skriftlige materiale, såfremt tredje evalueringen har synliggjort indikatorer på problemer med gennemførelsen af ph.d.-forløbet.

På baggrund af det skriftlige materiale og eventuelle samtaler vurderer ph.d.-skolederen efter hver evaluering, om forløbet er tilfredsstillende. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende, hovedvejlederen og institutlederen. 

Hvis forløbet ikke kan godkendes, skal der gives klare begrundelser herfor og angives, på hvilke punkter forløbet ikke har været tilfredsstillende, så den ph.d.-studerende er i stand til at forholde sig konkret til manglerne. Hvis forløbet ikke godkendes, har den ph.d.-studerende en frist på to uger til at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Herefter modtager den ph.d.-studerende et tilbud om genopretning.

Del A afsluttes med en kvalifikationseksamen og et efterfølgende ph.d.-seminar, som afholdes senest 24 måneder efter indskrivning. Kvalifikationseksamen og det efterfølgende ph.d.-seminar kan med fordel afvikles samme dag evt. med kvalifikationseksamen først på dagen og ph.d.-seminar sidst på dagen. Det anbefales, at kvalifikationseksamen og ph.d.-seminaret afholdes i god tid inden udløbet af del A – dvs. mindst 1 måned inden udløbet af del A.

Kvalifikationseksamen skal vise, at du har opnået et kvalifikationsniveau svarende til en kandidateksamen, og ph.d.-seminaret skal give et bredt grundlag for vurdering af din mulighed for at gennemføre ph.d.-uddannelsen og eventuelt justere i ph.d.-projektet.

Kvalifikationseksamen sker med udgangspunkt i en del af ph.d.-afhandlingen. Som minimum et kapitel eller en artikel til afhandlingen - evt. i form af et litteraturreview eller en metodegennemgang. Indholdet i det skriftlige arbejde skal være af en sådan karakter, at det som minimum ækvivalerer de faglige krav for et kandidatspeciale. Du skal have materialet forberedt således at det kan afleveres via ItsLearning senest 1½ måned før kvalifikationseksamen finder sted.

Til brug for ph.d.-seminaret anvendes skemaet til Kvalifikationseksamen og ph.d.-seminar og eventuelt supplerende skriftligt materiale, eksempelvis (udkast til) yderligere artikler eller kapitler, der forventes at indgå i den endelige afhandling, detaljeret forskningsplan, spørgeskemaer, interview-guides, dataoversigter, teorioversigter eller lignende. Det samlede materiale skal give evaluatorerne mulighed for at vurdere forskningsdesignet og de foreløbige resultater. Det supplerende materiale bør ikke overstige 50 sider.

Kvalifikationseksamen afvikles som en specialeeksamen. Du skal have mulighed for at præsentere hovedtrækkene i eksamensmaterialet. Efterfølgende eksamineres du af hovedvejleder og udefrakommende ekstern evaluator (censor).

På baggrund af kvalifikationseksamen giver hovedvejleder og ekstern evaluator en karakter efter 7-trinsskalaen der udtrykker målopfyldelsen i forhold til kravene til et kandidatspeciale. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Reeksamen/sygeeksamen kan afholdes, men skal være bestået senest tre måneder efter den første eksamen. Kun vejleder og den eksterne evaluator (censor) må være til stede under voteringen. Studiekontakten registrerer protokollen og sender kopi af protokol til eksamenskontoret.

Umiddelbart efter kvalifikationseksamen afholdes ph.d.-seminaret. Seminaret ledes af hovedvejlederen. På seminaret skal den ph.d.-studerende have mulighed for at præsentere sin forskningsplan og eventuelt yderligere fremsendt materiale og diskutere det med evaluatorerne. Ph.d.-vejlederne kan deltage i diskussionen, og hovedvejlederen kan tillade at også andre tilstedeværende deltager.

Evaluatorerne udarbejder på baggrund af materialet og seminaret en bedømmelse af dit hidtidige ph.d.-forløb og planerne for dit ph.d.-projekt. I bedømmelsen kan evaluatorerne fremkomme med eventuelle forslag og ideer til dit fremtidige arbejde. Evaluatorerne har mulighed for at vælge at fremkomme med kommentarer og vurderinger enten i en fælles udtalelse eller i to individuelle udtalelser. Evaluatorernes udtalelse skal sendes til hovedvejlederen snarest muligt, og senest to uger efter seminaret. Du skal samtidigt have en kopi af udtalelsen, og har inden for to uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen. Din hovedvejleder har ansvaret for at fremsende evaluatorernes udtalelse(r) til ph.d.-skolens sekretariat.

På baggrund af rapporten, kvalifikationseksamen og ph.d.-seminaret udarbejder hovedvejlederen en vurdering af det hidtidige forløb og eventuelt planlagte justeringer og ændringer, og om hvorvidt du findes egnet til at fortsætte på del B og dermed fuldføre ph.d.-uddannelsen. Det skal fremgå af udtalelsen, hvilken karakter du opnåede ved kvalifikationseksamen. Hovedvejlederens vurdering sendes til ph.d.-skolens sekretariat samtidigt med at instituttet opretter anmodning om ansættelse uden opslag i SDUJob.

Materiale, der produceres i forbindelse med kvalifikationseksamenen og ph.d.-seminaret

De to evaluatorers evaluering baseres på følgende materiale:

 • Skriftligt materiale udarbejdet af dig og som præsenteres på ph.d.-seminaret for din hovedvejleder, evaluatorer og evt. forskningsgruppe/institut
 • En status fra dig og din hovedvejleder. Rapporten udarbejdes af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab, og den specielle blanket til ph.d.-seminaret anvendes.
 • En vejlederudtalelse fra hovedvejlederen

 

Ad skriftligt materiale

Du afleverer ca. 1½ måned før kvalifikationseksamen finder sted materiale til kvalifikationseksamen og det efterfølgende ph.d.-seminar via ItsLearning. Materialet omfatter:

Evalueringen udarbejdes af dig og din hovedvejleder i fællesskab, og blanketten til ph.d.-seminaret anvendes hertil.

 

Materialet til kvalifikationseksamen skal indeholde:

 • Materiale til kvalifikationseksamen er den del (artikel eller kapitel) af afhandlingen, der foreligger i færdig form (max 50 sider)

 

Materiale til ph.d.-seminar skal indeholde:

 • Materiale til ph.d.-seminar er eksempelvis udkast til kapitler eller artikler, der skal indgå i afhandlingen, spørgeskema, dataoversigter, teorioversigter eller lign
 • Eventuelt andre oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af forløbet

 

 

Ph.d.-seminaret skal indeholde cirka en-to siders beskrivelse af:

 • Den hidtidige forskningsindsats på ph.d.-projektet; udvikling, resultater, eventuelle forhindringer osv
 • Forskningsplanerne for den resterende del af ph.d.-perioden, herunder en beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til ph.d.-planen
 • Oplysninger om konkrete emner, som ønskes drøftet ved seminaret

 

Evalueringen skal desuden indeholde en risikovurdering af projektet. Risikovurderingen forventes at fylde (maks) én side. Det er således ikke forventningen, at der tilvejebringes bilag m.m. i risikovurderingen. Hvor relevant kan følgende spørgsmål inddrages i risikovurderingen:

 • Er der indikatorer på, at projektet ikke afsluttes rettidigt? Hvis ja, hvori består udfordringerne?
 • Hvad vurderes at være den største, enkelte risikofaktor ift. en succesfuld gennemførelse af ph.d.-projektet; fx afgrænsning af emne, den valgte metodes anvendelighed ift. afhandlingens/projektets mål, forsinkelse pga. dataindsamling, arbejdsforpligtelsens omfang
 • Hvilke indsatser er planlagt ift. at håndtere/adressere det nævnte?

 

Evalueringen skal endvidere indeholde:

 • Kortfattet oversigt over gennemførte og planlagte kurser, formidlingsaktiviteter, udlandsophold, afvikling af arbejdsforpligtelse samt oplysninger om vejledningens form og omfang
 • Oplysninger om evaluatorer og dato for ph.d.-seminaret
 • Eventuelt andre oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af forløbet

 

Evalueringen kan ydermere indeholde:

 • I forbindelse med ph.d.-seminaret opfordrer ph.d.-skolen hovedvejleder, forskningsgruppeleder eller institutleder til desuden at drøfte karriereplaner med dig. Drøftelserne kan behandle spørgsmålet om dit potentiale i forhold til at fortsætte en karriere i akademia samt instituttets eller forskningsgruppens mulighed for at tilbyde en stilling efter endt ph.d.-forløb
 • Drøftelsen af karriereplaner er ikke en obligatorisk del af ph.d.-seminaret, men et tilbud til dig. Hvor det skønnes relevant, kan den interne og/eller eksterne evaluator inddrages i drøftelserne af karriereplaner

 

 

Ad vejlederudtalelse fra hovedvejlederen

Hovedvejleders udtalelse skal fremgå af ph.d.-skolens blanket til kvalifikationseksamen og ph.d.-seminaret.

 

Evaluatorernes og hovedvejleders udtalelse efter seminarets gennemførelse

Evaluatorerne udarbejder på baggrund af materialet og seminaret en udtalelse om det hidtidige ph.d.-forløb og planerne for ph.d.-projektet.

 

I udtalelsen kan evaluatorerne fremkomme med forslag og anbefalinger til det fremtidige arbejde. Evaluatorerne forventes at udtale sig om stærke/svage sider og eventuelle risici, som den ph.d.-studerende skal være opmærksom på.

 

Der er ikke formuleret konkrete krav til omfanget af evaluatorernes udtalelser.

 

Hovedvejleder er ansvarlig for, at det samlede materiale – dvs. statusrapport og evaluatorernes udtalelse samt hovedvejleders udtalelse sendes til ph.d.-skolens sekretariat senest en måned efter afholdelsen af ph.d.-seminaret.

 

Ph.d.-plan

Læs mere om ph.d.-planen

Klik her

Genopretningsperiode

Læs mere om genopretningsperioden

Klik her

Sidst opdateret: 12.08.2022