Skip to main content

På kandidatuddannelsen lærer du at udrede, diagnosticere, behandle og forebygge en lang række almindeligt forekommende sygdomme. Det er den periode, hvor du skal erhverve evnen til at løse kliniske problemstillinger, så du på evidens-baseret grundlag kan hjælpe og informere patienter og pårørende bedst muligt. Du skal lære at arbejde sammen med patienter og kollegaer samt andre faggrupper i sundhedssektoren for at sikre patienten den bedst mulige behandling. Kort sagt: Du skal lære at arbejde som læge.

De bærende elementer på kandidatuddannelsen er:

1. Klinisk medicin sporet

Du lærer om sygdomme, deres opståen, patologiske grundlag, deres hyppighed, symptomer, udredning, behandling samt forebyggelse og meget mere. Undervisningen er også her opbygget i tværfaglige moduler, som skal sætte dig i stand til at løse sygehistorier og patientproblemer.
Underviserne kommer fra alle de kliniske specialer som f.eks. almen medicin, kirurgi, psykiatri, børnesygdomme, hudsygdomme og også fra andre fagområder som klinisk mikrobiologi, retsmedicin, socialmedicin, genetik, patologi og arbejds- og miljømedicin. 

 

2. Professionssporet

Her tilegner du dig i særlig grad de praktiske fag. Det drejer sig om undersøgelsesteknikker og kommunikation, men også tilgang til viden, forskning og andre perspektiver hvor relation til sundhed og sygdom indgår. 

Du kommer både ud på sygehusafdelinger, i psykiatrien og i almen praksis. Her skal du træne dig i at modtage, udrede og behandle patienter. Dette foregår naturligvis under overvågning af erfarne læger. Klinikopholdene finder sted på praktiksteder i den syd- og sønderjyske del af Region Syddanmark. Samtidig fortsætter din træning af kommunikationsfærdigheder og af kliniske undersøgelsesteknikker i klinisk praksis såvel som i færdighedslaboratoriet.

På 5. semester kan du vælge, om du vil have ophold på en klinisk eller paraklinisk afdeling (for eksempel genetisk afdeling). Eller du kan vælge at tage på ophold i udlandet  eller at være tilknyttet en forskningsafdeling og forske. 

Der vil blive rigelig tid til meningsudvekslinger, og du vil være i løbende dialog med læger fra de specialer patienten tilhører.
Du vil blive vist tillid i din udøvelse af centrale dele af lægegerningen som for eksempel journalskrivning, undersøgelse og tolkning af røntgenbillede. .  Underviserne vil støtte dig aktivt og positivt i at blive så klar som muligt til din første tid som læge.

De to sidste måneder før kandidateksamen vil bestå i træning i centrale færdigheder for intensiv genoplivning og behandling samt centrale færdigheder til diagnostik og behandling af de sygdomme, der i særlig grad vedrører dit første år som nyuddannet læge.

3. Akademikersporet

Sporet er en fortsættelse af bachelordelens akademikerspor, men på et langt mere patientorienteret niveau. Målet er stadig, at du skal tilegne dig videnskabelig metode, kunne opsøge og formidle ny viden. Du skal her også arbejde med forskning og skrive speciale.

Eksaminer og afsluttende kandidateksamen

Der afholdes løbende karaktergivende og internt eller eksternt censurerede eksaminer . Du får løbende mulighed for vurdering af eget standpunkt.  Eksaminerne kan bestå af  multiple choice, essays eller OSCE-eksaminer. OSCE står for Objectived Structure Clinical Examination. Eksamen er ens for alle og  vurderer både teoretisk viden, praktiske færdigheder samt kommunikative kompetencer.

Den afsluttende kandidateksamen består af 7 skriftlige og 14 mundtlige opgaver ved en  OSCE-eksamen. Der deltager standardiserede patienter, og der testes i henhold til den viden og de færdigheder, du skal anvende i din første tid på arbejde efter afsluttet studium.
En OSCE-opgave vil typisk bestå af anamneseoptagelse, kommunikation, vurdering af undersøgelsesresultater, fokuseret objektiv undersøgelse samt samstilling af erhvervede data med henblik på diagnose og efterfølgende meddelelse af diagnose og handleplan til patienten. Der testes inden for alle kliniske fagområder, og der inddrages grundviden. Der anvendes intern censur.

OSCE-kandidateksamen anvendes i dag på en række udenlandske universiteter og betragtes som den bedste eksamensform ved afsluttet studium. Der udfærdiges en både generel og detaljeret eksamensrapport efter endt eksamen.

Se opbygning på andre profiler

Du kan vælge mellem tre forskellige specialiseringer på Medicin i Esbjerg. Se hvordan opbygningen af uddannelsen ser ud på de forskellige profiler.