Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Din kandidatuddannelse svarer til 2 års fuldtidsstudier

Din kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS hvilket svarer til 2 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.

Uddannelsen er opdelt i 8 kvarterer (moduler, inkl. valgfrie moduler samt kandidatspeciale). Hvert modul omfatter 7 ugers undervisning og en eksamensperiode på 2 uger.

Uddannelsens faglige indhold er inddelt i tre hovedområder; det sygeplejevidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det forskningsmetodologiske område.

Som studerende vil du som udgangspunkt have 3 undervisningsdage om ugen.

Hvad betyder antal undervisningsdage? Et modul på 5 ECTS vil som hovedregel have 1 undervisningsdag om ugen. Ved 10 ECTS vil det være 2 undervisningsdage og 15 ECTS 3 undervisningsdage (dette er med forbehold for ændringer). Du skal være opmærksom på, at antal undervisningsdage ikke svarer til den arbejdsindsats, der forventes til det enkelte modul, idet du skal afsætte tid til fx forberedelse. Således svarer 1 ECTS point til 27,5 arbejdstimer for den studerende. Et modul på 5 ECTS svarer derfor til 137, 5 arbejdstimer og et modul på 15 ECTS svarer til et fuldtidsstudie, dvs. 412 arbejdstimer fordelt over de 9 uger.

[Klik for stort billede]

Fagene på de tre spor progredieres efter principper, der er indbyrdes afstemt, så de indlærte metodefærdigheder anvendes og udvikles på de sygeplejevidenskabelige moduler.
Intentionen med de tre hovedområder er at sikre sammenhæng og progression ikke alene i uddannelsens enkelte moduler, men også i kompetencer inden for hvert af de tre spor igennem hele uddannelsen.

Det samfundsvidenskabelige spor omfatter sundhedsøkonomi og projektledelse. Det samfundsvidenskabelige spor skal give den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå og agere i sundhedsvæsenet. Det samlede omfang er 10 ECTS.

Det forskningsmetodologiske spor omfatter forskningsmetodologi, videnskabelig metode og informationskompetence. Det forskningsmetodologiske spor skal sikre, at de studerende har grundlæggende akademiske kompetencer, herunder at de kan opstille hypoteser og forskningsspørgsmål, søge svar på disse, lave egne analyser, tolke egne og andres resultater, vurdere videnskabelig litteratur kritisk og analytisk og forstå, hvordan ny viden skabes. Det samlede omfang af det forskningsmetodologiske spor er 30 ECTS-point fordelt med 15 ECTS-point i epidemiologi og biostatistik) og 15 ECTS-point i humanistiske tilgange i sundhedsvidenskab.

Det sygeplejevidenskabelige spor skal sikre, at de studerende på et akademisk niveau videreudvikler deres sygeplejefaglige kompetencer, som de har erhvervet sig gennem deres grunduddannelse og klinisk praksis. Det fagvidenskabelige spor skal endvidere sikre, at viden, færdigheder og kompetencer indlært på det samfundsvidenskabelige spor og det forskningsmetodologiske spor integreres i klinisk sygepleje. Det samlede omfang af det fagvidenskabelige spor er 35 ECTS.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at aktive forskere er ansvarlige for tilrettelæggelse indhold samt afvikling af modulerne. Afvikling af undervisningen sker i videst muligt omfang (og hvor relevant) af forskere fra de aktive forskningsmiljøer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Sidst opdateret: 30.03.2020