Skip to main content

Skab værdi for din organisation, dine ansatte og dig selv

Når du begynder på studiet, medbringer du eksempler på udfordringer fra din egen organisation. Dine undervisere giver dig friske perspektiver på, hvordan du gennem metodiske kneb og teoretisk viden kan udstikke en klar retning. 

Allerede fra studiets start vil du opstille individuelle udviklingsmål for din ledelsesstil. Udviklingsmålene vil løbende blive evalueret både i organisationen og i den tilknyttede ledelsesgruppe på masteruddannelsen. 

Du vil opleve, at uddannelsen både giver dig faglig indsigt og personlig udvikling. Holddeltagerne danner stærke netværk, som også holder mange år efter studiets afslutning. 

Master i Public Management er for dig, som vil udfordres og samtidig udvikle dine lederegenskaber. Uddannelsen henvender sig til offentlige ledere, der har et betydeligt ansvar for midler og medarbejdere. 

Ofte har deltagerne allerede en fagspecifik uddannelse, men de ønsker at løfte deres kompetencer inden for strategisk ledelse, organisation og personaleforhold, politologi og offentlig forvaltning, regnskab, økonomi, markedsforståelse og kommunikation. 

En typisk studerende: 
 • Kan have titel som skoleleder, centerleder, ledende overlæge, sygeplejerske eller økonomichef
 • Er mellem 37-59 år
 • Har inden studiestart en professionsbachelor, en diplomuddannelse eller en akademisk uddannelse 

Den masterstuderende tilegner sig kvalifikationer, som giver større personlig styrke og gennemslagskraft til at:
 • gennemskue og håndtere komplicerede organisatoriske og ledelsesmæssige situationer som et samspil mellem organisation og omverden
 • styre og håndtere komplekse samarbejdsformer og forhandlingsrelationer, herunder at sikre intern og ekstern kommunikation og legitimitet
 • forestå og igangsætte relevante undersøgelser og analyser og på baggrund heraf, og i samarbejde med medarbejdere og andre interessenter, træffe beslutninger om organisatorisk tilpasning, forandring og strategiudvikling
 • gennemføre store udviklings- og forandringsprocesser, som udfordrer forforståelser og kræver
 • afkode komplekse og komplicerede situationer, udvikle en kritisk holdning til teorier og metoder, og forholde sig kritisk til egen rolle og etisk grundlag i organisationen.
Henrik Ømark, Ledende overlæge, Slagelse sygehus

At gennemføre et koncentreret 2-årigt MPM-forløb var for mig en stor øjenåbner. Som uddannet i et naturvidenskabeligt verdensbillede ændrede det mit syn på mit eget lille fællesskab sat i relation til det store fællesskab, og jeg begyndte derved at forstå, hvad det er for interaktioner, der er styrende for de forandringer og bevægelser, der skaber dynamikkerne i vores offentlige sektor. Som ledende overlæge i en travl Akutafdeling føler jeg mig meget bedre forberedt til at agere i denne dagligt bastante virkelighed. En væsentlig bonus er, at jeg nu kan tale mine administratorers sprog, og det skaber altså nogle bedre resultater, når jeg kan forstå samarbejdspartnerens verdensbillede. Jeg kan kun på det varmeste anbefale enhver nuværende og kommende leder at få den baggrundsforståelse, som MPM-uddannelsen giver.

Yvonne Reinholdt, Oversygeplejerske i Børne- og ungdomspsykiatri, Esbjerg

Min masteruddannelse har været en udbytterig rejse, der har gjort mig til en stærk leder. Jeg har fået et ledelsesmæssigt fundament, der ikke kan rokkes ved. Teorierne, jeg har lært, bruger jeg hver eneste dag. Jeg er blevet sikker i mine beslutninger og tror på, at jeg gør det rigtige. Når vi diskuterer i ledelsesgruppen har mine bidrag større gennemslagskraft og er mere velunderbyggede end tidligere. Jeg har fået mod på mere viden og vil supplere med enkeltfag fra masteruddannelsen.

Mette Udsen, Økonomichef, Fanø Kommune

Fanø Kommune er den næstmindste kommune i landet, og vi skal løfte de samme opgaver som alle de større kommuner. Derfor er det meget vigtigt med et godt netværk, og det har jeg opnået gennem uddannelsen. Det har været ren luksus at kunne fordybe sig i teorierne, og jeg har fået ny viden på mange områder. Det har øget min forståelse og respekt for den unikke rolle, det offentlige spiller i vores samfund. Og jeg har fået en større indsigt i, hvordan vi kan blive meget bedre. Det afspejler sig i en større jobtilfredshed, når vi dagligt kan bidrage til bedre resultater.

Lone Lyrskov, Kommunaldirektør, Silkeborg Kommune

MPM-uddannelsen har givet mig en god ballast til at se den offentlige sektor i et mere nuanceret og komplekst perspektiv. Forløbet giver mulighed for indsigt i forskellige ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, idet deltagernes egne erfaringer fra "den virkelige verden" bliver relateret til et teoretisk og fagligt højt niveau. Det har inspireret mig meget at være sammen med andre ledere på tværs af sektoren. MPM-uddannelsen kan understøtte den ledelsesfaglige del, fordi uddannelsen er ambitiøs og målrettet. Det er vigtigt, at uddannelsen er forankret på universitetet – tæt på forskerne – fordi det sikrer et fagligt højt niveau.

Keld Skovsgård, Uddannelsesdirektør, Tech College Aalborg

MPM har kvalificeret mit ledelsesgreb i forhold til at håndtere de omstillinger en politisk styret organisation er påvirket af. Det er især indsigten i den offentlige styreform i kombination med de organisatoriske og strategiske fag, der er styrken. Uddannelsen understøtter i høj grad mit arbejde med ledelsesudfordringer i uddannelsessektoren, som i disse år er under store forandringer. MPM har stor fokus på den daglige ledelsespraksis såvel som det lange sigt, hvilket giver berigende diskussioner i studiefællesskabet. Det særlige er jo, at alle deltagere kender den organisatoriske virkelighed og er ramt af den hver eneste dag!

Jakob Bonde Lauritsen, Regnskabschef, Silkeborg Kommune

”MPM har givet mig en indgående og unik forståelse for den samtids-, samfunds- og sektorkontekst jeg som offentlig leder er del af. MPM har givet mig et langt mere nuanceret perspektiv på de ledelsesmæssige udfordringer, jeg står overfor som leder i stor kommune og givet mig et solidt fundament for udøvelse af strategisk ledelse i relation til medarbejdere, topledelse og omgivelser. MPM fremstår som en struktureret, samstemt og progressiv uddannelse, der sikrer et godt læringsforløb, stiller krav til deltageren og udvikler fagligt og personligt. Deltagelsen på et gennemgående hold har ydermere givet mig et fantastisk netværk af kommunale og regionale ledere, som jeg vil have glæde af fremover. Jeg har oplevelsen af, at MPM er den helt rigtige platform som vejen ind i en kommunal topledelse.”

Katja Kayser, Adm. direktør, Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

"Da jeg startede på MPM-studiet havde jeg gjort mig mange overvejelser om det at læse en master, og hvorfor det netop skulle være MPM. Afgørende for mig var, at uddannelsen er så fokuseret på ledelse og målrettet det offentlige. Som leder både i det offentlige og i interesseorganisationer i mere end 10 år var og er det min interesse. De forventninger er blevet indfriet. Det har været en fornøjelse og tit og ofte en øjenåbner at diskutere ledelsesteorier fra mange forskellige vinkler. Samtidig har det været godt at være sammen med andre ledere fra meget forskellige områder, men alligevel med fælles referencerammer. Uddannelsen har givet mig en bedre ballast som leder og en lyst til vedvarende at følge med i udviklingen på området. Som MPM'er finder man ud af, at man aldrig bliver færdig med at blive klogere."

Kirsten D. Bisgaard, Oversygeplejerske, Vejle Sygehus

MPM-tiden var fantastisk – og jeg vil vove den påstand, at jeg dagligt trækker på den solide viden jeg erhvervede mig på MPM-uddannelsen. Jeg havde sonderet terrænet for lederuddannelser grundigt inden jeg valgte at lade mig indskrive på MPM. Det der bl.a. afgjorde tingene var kollegiale referencer samt det forhold, at omdrejningspunktet i uddannelsen er ledelse på det strategiske niveau i den offentlige sektor. Det er bare helt særligt at være leder i det offentlige sygehusvæsen; der er særlige grundvilkår, uransagelige beslutninger og politiserede dilemmaer – og netop disse temaer havde jeg brug for at kunne forholde mig teoretisk – og dermed analytisk – til. Faktisk kan jeg ikke fremhæve enkeltstående fag som som bedre end andre. Tror, at det skyldes at det er kombinationen af de fag der undervises i og så undervisernes forskningsmæssige baggrund, som er positivt udslagsgivende. Af samme grund var det også nogle kvalificerede diskussioner som udspandt sig i timerne. MPM-uddannelsen har også haft karrieremæssig betydning, idet jeg havde ambitioner om at bevæge mig på et mere strategisk ledelsesniveau efter års erfaring som afdelingssygeplejerske. Året efter jeg dimitterede fik jeg job som oversygeplejerske på et stor medicinsk afdeling, hvilket jeg til dels tilskriver den ledelsesmæssige ballast, som MPM-uddannelsen gav mig.

 Anne Uller, Chefjordemoder, Sygehus Lillebælt 

MPM studiet er en berigende og krævende uddannelse, som styrker dig ledelsesmæssigt fra første færd. Særlig det strategiske perspektiv med fokus på den offentlige sektor giver ballast til at navigere og sætte ny retning i en kompleks og foranderlig verden, med indsigt i den aktuelle samfundsmæssige kontekst og udfordringer. 

Det er hårdt arbejde, men indsatsen er det hele værd, ligesom det er utrolig givende at følges med det samme hold gennem hele studiet. Det giver læring, venskaber og et stærkt ledelsesfagligt netværk for livet. 

Michael Bjørn, Vicedirektør Velfærd, Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Assens Kommune

En solid, krævende og ambitiøs toplederuddannelse, hvor en kombination af kompetente undervisere og velvalgt pensum sikrer det bedste udgangspunkt for læring og personlig udvikling. Som topledere står vi over for høje krav til hverdagens ledelse og forventninger til strategiske bud på morgendagens udfordringer – MPM er for mig det klare svar for at lykkes heri, MPM byder inspirerende indenfor i forhold til såvel det personlige lederskab, det organisatoriske lederskab – og for kommunale topledere også samspillet med det politiske niveau. MPM står for progression og attraktive mål – samtidig serveres en unik mulighed for relationsdannelse med MPM’s opbygning med ét hold gennem hele forløbet.  2 års eksklusiv lederuddannelse, som jeg aldrig ville være foruden – når man brænder for ledelse, og ved at god ledelse gør en forskel.

Aftagerpanel for MPM

Det samfundsvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet har etableret en række aftagerpaneler, der skal give studieledelsen respons og være sparringspartner i forbindelse med udvikling og målretning af uddannelsen. Det sker blandt andet ved at:

 • sikre at uddannelsen lever op til virksomhedernes og markedets behov for viden hos de kandidater, vi uddanner
 • have et rådgivende forum, hvor medlemmerne har indflydelse på uddannelsen
 • medlemmerne kan forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen.
 • give virksomhederne mulighed for netværksdannelse

Medlemmer
 • Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske regioner 
 • Flemming Mahler Pedersen, skoleleder, Fælleshåbsskolen 
 • Karen Holdaway Grøn, direktør, Trapholt 
 • Katja Marianna Kayser, direktør, freelance
 • Rikke Vestergaard, kommunaldirektør, Esbjerg Kommune 
 • Line Simonsen, rektor, VUC Holstebro 
 • Michael Dall, lægefaglig direktør, Odense Universitets Hospital